Òrgans de participació

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. S’hi integren representants de les entitats i associacions, de la resta de consells sectorials de participació del Districte, i també ciutadans i ciutadanes a títol individual.

L’Audiència Pública de l’estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell de Districte i la ciutadania i es fa servir com a instància d’interrelació permanent. S’ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està oberta a tota la ciutadania i s’hi pot tractar qualsevol tema, per a la qual cosa cal que les persones i les entitats ho sol·licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin constar a la sol·licitud el nom de la persona o de l’entitat i el tema o el contingut de la intervenció.

Les comissions de treball, els consells sectorials i els consells d’equipament són altres òrgans de participació que tenen per finalitat realitzar estudis i activitats i fer-ne el seguiment en àmbits del districte, barri, sector o equipament.