L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 

 Coneix l'organització


Estructura
executiva
És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política
És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir.

L’organització municipal

L’Ajuntament de Barcelona s’organitza segons una llei pròpia, la Carta Municipal, que diferencia dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia per a la ciutat, i l’executiu, que s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius marcats.

La Carta Municipal marca les línies mestres per al funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Determina una estructura organitzativa en dos nivells, el polític i l’executiu, a fi de garantir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió de la ciutat.

El nivell polític

Està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d'ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

 • El Consell Municipal
 • L’alcalde o l’alcaldessa
 • La Comissió de Govern

Consell Municipal

És l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 41 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. S’encarrega del control i la fiscalització dels altres òrgans de govern. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del Programa d’actuació municipal i dels pressupostos municipals.

El Consell Municipal es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions del Consell Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació.

Hi ha les comissions permanents, que duren tot el mandat i es reuneixen mensualment, i les especials, que duren mentre es duen a terme les tasques per les quals van ser creades.

Els grups polítics municipals que, com a mínim, han d’estar formats per dos regidors/es,agrupen els regidors/es d’una mateixa llista electoral que hagin obtingut representació a l’Ajuntament.

Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.

La Junta de Portaveus està presidida per l’alcalde o alcaldessa i està integrada pels portaveus dels grups municipals. La seva funció és debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari del Consell Municipal i regular les qüestions relatives al seu funcionament.

L’alcalde o l’alcaldessa

L’alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Plenari del Consell Municipal i de la Comissió de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva. També té atribuïda la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.

La Comissió de Govern

És l’òrgan executiu de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la Carta Municipal i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

Els consells de districte

El territori barceloní es divideix en deu districtes per desconcentrar la gestió i atendre els ciutadans amb proximitat. La màxima representació de cada un d’ells és el Consell de Districte, així com el regidor o la regidora i el president o la presidenta de Districte.

L’estructura executiva

L’estructura executiva s’encarrega de dur a terme les iniciatives del Govern i el Consell Municipal. El màxim responsable en aquest àmbit és el o la gerent municipal, que coordina les àrees de gerència, així com les 10 gerències de districtes, que apropen la gestió municipal quotidiana als 73 barris de la ciutat.

El o la gerent també supervisa els ens instrumentals de l’Ajuntament, que gestionen de manera especialitzada diferents temàtiques.

L’estructura executiva s’organitza en gerències, sota la direcció del o la gerent municipal, per tal de cobrir tots els àmbits de la gestió de l’Ajuntament.

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.


ÒRGANS DE GOVERN
 • Consell Municipal:
  Presidit per l'alcaldessa, consta de 41 regidors i regidores:
  BC 11 | CIU 10 | C's 5 | ERC 5 | PSC 4 | PP 3 | CUP 3.
  El Consell funciona en règim de plenari i de comissions. Té funcions resolutives i d'impuls i control de l'actuació del Govern municipal.

  • El Ple del Consell Municipal
   El Ple del Consell és el màxim òrgan de representació política de Barcelona. Es reuneix mensualment en sessió ordinària.

   Els regidors i les regidores s'organitzen en diversos grups polítics i tenen representació, a més del Consell, a la Junta de Portaveus.

   • Grups polítics municipals.
    Els componen els regidors i les regidores. A través dels grups s'articula la participació en els plens, les comissions i en els organismes en què està representat l'Ajuntament.
   • Junta de Portaveus.
    És un òrgan de suport del Plenari i està integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l'ordre del dia del Consell Municipal.
  • Comissions del Consell Municipal.
   Les comissions del Consell Plenari s'encarreguen de tractar temes específics i es reuneixen periòdicament.
 • Alcaldessa.
  Ada Colau Ballano

  L'alcaldessa o l'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

 • Comissió de Govern.
  La formen l'alcaldessa com a presidenta, els tinents i les tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores que nomena l'alcaldessa com a presidenta.
  • Ada Colau Ballano
  • Gerardo Pisarello Prados
  • Jaume Collboni Cuadrado
  • Laia Ortiz Castellvi
  • Jaume Asens Llodrà
  • Janet Sanz Cid
  • Gala Pin Ferrando
  • Agustí Colom Cabau
  • Laura Pérez Castaño
  • Mercedes Vidal Lago
  • Josep Maria Montaner Martorell
  • Eloi Badia Casas
  • Carmen Andrés Añón
  • Daniel Mòdol Deltell
  • Montserrat Ballarín Espuña
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

 • Ada Colau Ballano

  • Alcaldessa
  • Presidenta del grup municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 100.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Gerardo Pisarello Prados

  • Primer tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Jaume Collboni i Cuadrado

  • Segon tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea d'Empresa, Cultura i Innovació
  • President del Districte d'Horta-Guinardó
  • Regidor. President del Grup Municipal PSC
  Retribucions

  98.192 euros

 • Laia Ortiz Castellví

  • Tercera tinenta d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Drets Socials
  • Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Jaume Asens i Llodrà

  • Quart tinent d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
  • Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal de B Comú
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Janet Sanz Cid

  • Cinquena tinenta d'alcaldia
  • Direcció de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
  • Regidora del Districte de Nou Barris
  Retribucions

  La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Gala Pin Ferrando

  • Regidora de Participació i Districtes
  • Regidora del Districte de Ciutat Vella
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Agustí Colom Cabau

  • Regidor d'Empresa i Turisme
  • Regidor del Districte de Les Corts
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Laura Pérez Castaño

  • Regidora de Feminismes i LGTBI
  • Regidora del Districte de Sants-Montjuïc
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Mercedes Vidal Lago

  • Regidora de Mobilitat
  • Regidora del Districte d'Horta-Guinardó
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Josep Maria Montaner Martorell

  • Regidor d'Habitatge
  • Regidor del Districte de Sant Martí
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Eloi Badia Casas

  • Regidor de Presidència
  • Regidor d'Aigua i Energia
  • Regidor del Districte de Gràcia
  Retribucions

  La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Carmen Andrés Añón

  • Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran
  • Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC
  • Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
  • Regidora adscrita al Districte de Nou Barris
  • Regidora al Districte de Sant Andreu
  Retribucions

  84.532 euros

 • Montserrat Ballarín Espuña

  • Regidora de Comerç i Mercats
  • Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC
  • Regidora del Districte de L'Eixample
  • Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc
  • Regidora adscrita al Districte de Les Corts
  Retribucions

  84.532 euros

 • Daniel Mòdol i Deltell

  • Regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni
  • President de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
  • Regidor del Grup Municipal PSC
  • Regidor al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
  • Regidor adscrit al Districte de Sant Martí
  Retribucions

  71.852 euros

Comissionats i comissionades

 • Fernando Pindado Sanchez

  • Comissionat de Participació
  Retribucions

  71.000 euros

 • Frederic Ximeno Roca

  • Comissionat d’Ecologia
  Retribucions

  68.000 euros

 • Amadeu Recasens Brunet

  • Comissionat de seguretat
  Retribucions

  95.000 euros

 • Jordi Via Llop

  • Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que el comissionat ha decidit mantenir el mateix sou que cobrava fins ara (2.500 euros nets mensuals, en 14 pagues) i destinarà l'excedent a les mateixes finalitats que les persones adherides al codi ètic de Barcelona en Comú.

 • Francesca Bria

  • Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
  Retribucions

  68.000 euros

 • Ricard Vinyes Ribas

  • Comissionat de Programes de Memòria
  Retribucions

  71.065,40 euros

 • Gemma Tarafa Orpinell

  • Comissionada de Salut
  Retribucions

  La retribució anual és de 68.000 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

 • Miquel Àngel Essomba Gelabert

  • Comissionat d'Educació i Universitats
  Retribucions

  33.999,98 euros

 • David Escudé Rodríguez

  • Comissionat d'Esports
  Retribucions

  68.000 euros

 • M. Dolores López Fernández

  • Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat
  Retribucions

  68.000 euros

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.


L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.


ESTRUCTURA EXECUTIVA
 • Alcaldessa
  Excma. Sra. Ada Colau Ballano

  -------------Alcaldia

  • Gerència Municipal
   Sr. Jordi Martí Grau
   • Gerències Sectorials
    • - Gerència de Presidència i Economia
     Sr. Jordi Ayala Roqueta
     • - Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
      Pendent d'assignació
    • - Gerència de Recursos
     Sr. Joan Antoni Llinares Gomez
     • - Gerència de Recursos Humans i Organització
      Sr. Ferran Daroca Esquirol
    • - Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació
     Sr. Salvador Illa Roca
     • - Gerència d'Empresa i Turisme
      Sr. Jose Albert Gregorio de Prieto
    • - Gerència de Drets Socials
     Sr. Ricardo Fernández Ontiveros
     • - Gerència d'Habitatge
      Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado
    • - Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
     Sra. Marta Clari Padrós
    • - Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
     Sr. Jordi Campillo Gámez
    • - Gerència de Seguretat i Prevenció
     Sr. Jordi Samso Huerta
   • Gerències de districtes
    • - Gerència del Districte de Ciutat Vella
     Sra. Mònica Mateos Guerrero
    • - Gerència del Districte de l'Eixample
     Sr. Màxim López Manresa
    • - Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
     Sr. Francesc Jiménez Gusi
    • - Gerència del Districte de les Corts
     Sr. Joan Cambronero Fernández
    • - Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
     Sra. Amalia Garriga Viñes
    • - Gerència del Districte de Gràcia
     Sr. Pere Camps Harder
    • - Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
     Sr. Eduardo Vicente Gómez
    • - Gerència del Districte de Nou Barris
     Sra. Gemma Arau Ceballos
    • - Gerència del Districte de Sant Andreu
     Sra. Carme Turégano López
    • - Gerència del Districte de Sant Martí
     Sr. José García Puga
ENS DEPENDENTS

Coneixeu els ens dependents dels quals es dota l’Ajuntament per gestionar millor els serveis.

Per exercir les seves funcions amb més eficàcia i eficiència en el servei que s’ofereix als ciutadans, d’acord amb criteris d’especialització funcional i agilització de la gestió, l’Ajuntament ha creat un ventall d’entitats dependents amb personalitat jurídica pròpia: els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, i les societats mercantils municipals.
Addicionalment, l’Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d’interès mutu o de competències compartides, té participació, directa o indirecta, i en proporcions diverses, en un seguit d’empreses, i està representat en diferents consorcis, fundacions i associacions.

ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.