L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 Coneix l'organització


Estructura
executiva

És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política

És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir

L’organització municipal

L’Ajuntament de Barcelona s’organitza segons una llei pròpia, la Carta Municipal, que diferencia dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia per a la ciutat, i l’executiu, que s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius marcats.

La Carta Municipal marca les línies mestres per al funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Determina una estructura organitzativa en dos nivells, el polític i l’executiu, a fi de garantir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió de la ciutat.

El nivell polític

Està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d'ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

 • El Consell Municipal
 • L’alcalde o l’alcaldessa
 • La Comissió de Govern

Consell Municipal

És l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. El formen 41 regidors i regidores i el presideix l’alcalde o alcaldessa. S’encarrega del control i la fiscalització dels altres òrgans de govern. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del Programa d’actuació municipal i dels pressupostos municipals.

El Consell Municipal es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions del Consell Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació.

Hi ha les comissions permanents, que duren tot el mandat i es reuneixen mensualment, i les especials, que duren mentre es duen a terme les tasques per les quals van ser creades.

Els grups polítics municipals que, com a mínim, han d’estar formats per dos regidors/es,agrupen els regidors/es d’una mateixa llista electoral que hagin obtingut representació a l’Ajuntament.

Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.

La Junta de Portaveus està presidida per l’alcalde o alcaldessa i està integrada pels portaveus dels grups municipals. La seva funció és debatre l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari del Consell Municipal i regular les qüestions relatives al seu funcionament.

L’alcalde o l’alcaldessa

L’alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Plenari del Consell Municipal i de la Comissió de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva. També té atribuïda la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.

La Comissió de Govern

És l’òrgan executiu de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la Carta Municipal i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

Els consells de districte

El territori barceloní es divideix en deu districtes per desconcentrar la gestió i atendre els ciutadans amb proximitat. La màxima representació de cada un d’ells és el Consell de Districte, així com el regidor o la regidora i el president o la presidenta de Districte.

L’estructura executiva

L’estructura executiva s’encarrega de dur a terme les iniciatives del Govern i el Consell Municipal. El màxim responsable en aquest àmbit és el o la gerent municipal, que coordina les àrees de gerència, així com les 10 gerències de districtes, que apropen la gestió municipal quotidiana als 73 barris de la ciutat.

El o la gerent també supervisa els ens instrumentals de l’Ajuntament, que gestionen de manera especialitzada diferents temàtiques.

L’estructura executiva s’organitza en gerències, sota la direcció del o la gerent municipal, per tal de cobrir tots els àmbits de la gestió de l’Ajuntament.

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.


ÒRGANS DE GOVERN
 • Consell Municipal:
  Presidit per l'alcaldessa, consta de 41 regidors i regidores:
  BC 11 | PDeCAT 9 | C's 5 | ERC 4 | PSC 4 | PP 3 | CUP 3 | 1 | 1.
  El Consell funciona en règim de plenari i de comissions. Té funcions resolutives i d'impuls i control de l'actuació del Govern municipal.

  • El Ple del Consell Municipal
   El Ple del Consell és el màxim òrgan de representació política de Barcelona. Es reuneix mensualment en sessió ordinària.

   Els regidors i les regidores s'organitzen en diversos grups polítics i tenen representació, a més del Consell, a la Junta de Portaveus.

   • Grups polítics municipals.
    Els componen els regidors i les regidores. A través dels grups s'articula la participació en els plens, les comissions i en els organismes en què està representat l'Ajuntament.
   • Junta de Portaveus.
    És un òrgan de suport del Plenari i està integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l'ordre del dia del Consell Municipal.
  • Comissions del Consell Municipal.
   Les comissions del Consell Plenari s'encarreguen de tractar temes específics i es reuneixen periòdicament.
 • Alcaldessa.
  Ada Colau Ballano

  L'alcaldessa o l'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

 • Comissió de Govern.
  La formen l'alcaldessa com a presidenta, els tinents i les tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores que nomena l'alcaldessa com a presidenta.
  • Ada Colau Ballano
  • Gerardo Pisarello Prados
  • Laia Ortiz Castellvi
  • Jaume Asens Llodrà
  • Janet Sanz Cid
  • Gala Pin Ferrando
  • Agustí Colom Cabau
  • Laura Pérez Castaño
  • Josep Maria Montaner Martorell
  • Eloi Badia Casas
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

Ada Colau Ballano
Ada Colau Ballano
Barcelona en comú

Ada Colau Ballano

 • Alcaldessa
 • Presidenta - Comissió de Govern
 • Presidenta - Foment de Ciutat, SA
 • Presidenta - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Presidenta - Associació Internacional de Ciutats Educadores
 • Presidenta del grup polític municipal - Barcelona en comú
Joan Subirats Humet
Joan Subirats Humet
Barcelona en comú

Joan Subirats Humet

 • Regidor - Consell Municipal
 • Primera Tinència d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Cultura, Educació i Participació
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Membre - Comissió de Govern
 • President - Institut de Cultura de Barcelona
 • President - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Janet Sanz Cid
Janet Sanz Cid
Barcelona en comú

Janet Sanz Cid

 • Regidora - Consell Municipal
 • Segona Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Nou Barris
 • Vicepresidenta - Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe
 • Presidenta - Institut Municipal d'Urbanisme
 • Vicepresidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona,
 • Presidenta - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Presidenta - Tractament i Selecció de Residus, SA
 • Presidenta - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Presidenta - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • Presidenta - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • Presidenta - Consorci del Besòs
 • Presidenta - Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
 • Vicepresidenta - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Laura Pérez Castaño
Laura Pérez Castaño
Barcelona en comú

Laura Pérez Castaño

 • Regidora - Consell Municipal
 • Tercera Tinència d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Drets Socials i Feminisme
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Presidenta - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal Barcelona Esports
 • Consellera - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Vocal - Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
Jordi Martí Grau
Jordi Martí Grau
Barcelona en comú

Jordi Martí Grau

 • Regidor - Consell Municipal
 • Quarta Tinència d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de l'Eixample
 • Membre - Comissió de Govern
 • President - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • President - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
 • President - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Lucia Martín González
Lucia Martín González
Barcelona en comú

Lucia Martín González

 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Sant Martí
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Eloi Badia Casas
Eloi Badia Casas
Barcelona en comú

Eloi Badia Casas

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d'Aigua i Energia
 • Regidor - Regidoria de Mobilitat
 • Regidor - Regidoria de Presidència
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Gràcia
 • Portaveu Adjunt - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Preven.
 • President - Cementiris de Barcelona, SA
 • Conseller - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • President - Agència Local d'Energia de Barcelona
 • Membre - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Jordi Rabassa Massons
Jordi Rabassa Massons
Barcelona en comú

Jordi Rabassa Massons

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Ciutat Vella
 • Membre - Comissió de Govern
Marc Serra Solé
Marc Serra Solé
Barcelona en comú

Marc Serra Solé

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de les Corts
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte d'Horta-Guinardó
 • Membre - Comissió de Govern
Gemma Tarafa Orpinell
Gemma Tarafa Orpinell
Barcelona en comú

Gemma Tarafa Orpinell

 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Sant Andreu
 • Membre - Comissió de Govern
 • Presidenta - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Comissionats i comissionades

Amadeu Recasens Brunet
Amadeu Recasens Brunet

Amadeu Recasens Brunet

 • Comissionat - Comissionat de Seguretat
Fernando Pindado Sánchez
Fernando Pindado Sánchez

Fernando Pindado Sánchez

 • Comissionat - Comissionat de Participació
Marta Carranza Gil Dolz del Castellar
Marta Carranza Gil Dolz del Castellar

Marta Carranza Gil Dolz del Castellar

 • Comissionada - Comissionat d'Esports
 • Presidenta - Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona
M Dolores López Fernández
M Dolores López Fernández

M Dolores López Fernández

 • Comissionada - Comissionat d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat
Frederic Ximeno Roca
Frederic Ximeno Roca

Frederic Ximeno Roca

 • Comissionat - Comissionat d'Ecologia
 • Vocal - Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona,
 • Vocal - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Membre - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 • Vicepresident 1r. - Agència Local d'Energia de Barcelona
Miquel Àngel Essomba Gelabert
Miquel Àngel Essomba Gelabert

Miquel Àngel Essomba Gelabert

 • Comissionat - Comissionat d'Educació
 • Vocal - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
 • Membre - Associació Internacional de Ciutats Educadores
José Luis Gómez Fernández
José Luis Gómez Fernández

José Luis Gómez Fernández

 • Comissionat - Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació
 • Vocal - Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
Alvaro Porro González
Alvaro Porro González

Alvaro Porro González

 • Comissionat - Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum
 • Vocal - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Francesca Bria
Francesca Bria

Francesca Bria

 • Comissionada - Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital
 • Vocal - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

Enllaç de la pàgina:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/equip-de-govern

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.


L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.


ESTRUCTURA EXECUTIVA
 • Alcaldessa
  Excma. Sra. Ada Colau Ballano

  -------------Alcaldia

  • Gerència Municipal
   Sr. Jordi Martí Grau
   • Gerències Sectorials
    • - Gerència de Presidència i Economia
     Sr. Jordi Ayala Roqueta
     • - Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
      Sr. Sergi Marí Pons
     • - Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
      Sara Berbel Sánchez
    • - Gerència de Recursos
     Sra. Maria Pilar Miràs Virgili
     • - Gerència de Recursos Humans i Organització
      Sr. Javier Pascual Gurpegui
    • - Gerència de Drets Socials
     Sr. Ricardo Fernández Ontiveros
     • - Gerència d'Habitatge
      Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado
    • - Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència
     Sra. Marta Clari Padrós
    • - Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
     Sr. Jordi Campillo Gámez
    • - Gerència de Seguretat i Prevenció
     Sr. Jordi Samso Huerta
   • Gerències de districtes
    • - Gerència del Districte de Ciutat Vella
     Sra. Mònica Mateos Guerrero
    • - Gerència del Districte de l'Eixample
     Sr. Jordi Torrades Aladren
    • - Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
     Sr. Francesc Jiménez Gusi
    • - Gerència del Districte de les Corts
     Sr. Joan Cambronero Fernández
    • - Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
     Sr. Francisco Javier Patón Morales
    • - Gerència del Districte de Gràcia
     Sr. Pere Camps Harder
    • - Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
     Sr. Eduardo Vicente Gómez
    • - Gerència del Districte de Nou Barris
     Sra. Gemma Arau Ceballos
    • - Gerència del Districte de Sant Andreu
     Sra. Carme Turégano López
    • - Gerència del Districte de Sant Martí
     Sr. José García Puga
ENS DEPENDENTS

Coneixeu els ens dependents dels quals es dota l’Ajuntament per gestionar millor els serveis.

Per exercir les seves funcions amb més eficàcia i eficiència en el servei que s’ofereix als ciutadans, d’acord amb criteris d’especialització funcional i agilització de la gestió, l’Ajuntament ha creat un ventall d’entitats dependents amb personalitat jurídica pròpia: els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, i les societats mercantils municipals.
Addicionalment, l’Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d’interès mutu o de competències compartides, té participació, directa o indirecta, i en proporcions diverses, en un seguit d’empreses, i està representat en diferents consorcis, fundacions i associacions.

Organització dels Ens Dependents (PDF 2.17 MB)
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.

Comparteix aquest contingut