Què fem

El 29 de gener de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la creació del Consell de Turisme i Ciutat amb la voluntat d'establir un òrgan permanent que promogui el debat sobre el turisme i aglutini els diversos actors implicats en el model turístic de la ciutat.

El Consell de Turisme i Ciutat es va constituir el 2 de maig com a òrgan estable de participació sectorial en l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre turisme a la ciutat.

El Consell de Turisme esdevé, doncs, un espai formal per intercanviar idees, avaluar l’efecte de les actuacions que s’han dut a terme fins ara i generar propostes que serveixin per orientar les polítiques en matèria de turisme. 

Algunes de les funcions del Consell de Turisme i Ciutat són les següents:

  • Assessorar el Govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme des d’una perspectiva transversal.
  • Proposar mesures d’actuació referents al turisme i a garantir-ne la sostenibilitat.
  • Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’Alcaldia.
  • Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona que incorpori, entre altres elements, l'avaluació del seu impacte, propostes de millora, línies d’actuació municipal i les actuacions més destacades que s’hagin fet en aquest camp, i que reculli alertes per poder actuar en la prevenció de conflictes.

El Consell pot elaborar informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tenen caràcter de recomanació per als òrgans del Govern municipal, però que en cap cas són vinculants.

Consulta les funcions del Consell de Turisme i Ciutat.