Declaració d’accessibilitat per a l’aplicació Barcelona a la butxaca per a Android

L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a fer accessible l’aplicació Barcelona a la Butxaca per a sistema operatiu Android, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a l’app Barcelona a la butxaca, disponible a Google Play.

La declaració es va preparar el 14 de gener de 2022.

Situació de compliment

Aquesta aplicació és parcialment conforme, d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Continguts accessibles

A l’app Barcelona a la butxaca de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre que les persones usuàries accedeixin a tots els continguts i les funcionalitats d’una manera més fàcil:

Identificació

 • S’evita l’ús del color com a únic mètode per transmetre informació.
 • Les instruccions per interactuar amb el contingut eviten referir-se a un determinat control pel seu color, forma, ubicació visual, mida, etc., de manera que sigui identificable independentment de les capacitats sensorials.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.3 i 11. 1.4.1.

Controls per a continguts en moviment:

 • Es proporcionen prou controls per a continguts que es reprodueixen automàticament o que són intermitents.
 • És possible navegar per la pàgina amb tan sols un punter i es proporciona l’opció de cancel·lar l’acció de clicar qualsevol element activable.
 • No hi ha elements que parpellegin més de tres vegades per segon.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.2, 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.3.1, 11.2.5.1, 11.2.5.2 i 11.2.5.4.

Idioma:

 • L’idioma per als continguts de l'aplicació s'ha especificat correctament.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.3.1.1 i 11.3.1.2.

Finalitat dels enllaços

 • El propòsit dels enllaços o controls està descrit correctament. Les icones que funcionen com a enllaç disposen d'alternatives textuals que en permeten entendre el destí.

 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.2.4.4.

Preferències d'usuari

 • L'aplicació fa servir les configuracions definides al sistema operatiu per part de l'usuari, que tenen relació amb el color, el contrast, el tipus de font, la mida de font i el cursor de focus.

 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: requisits del capítol 12.7.

Continguts no accessibles

A l’aplicació hi poden haver les barreres següents:

Alternatives textuals

 • Algunes imatges, imatges de text i icones podrien no contenir prou alternatives textuals. O les alternatives textuals podrien no correspondre's amb el contingut.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.1.1 i 11.2.5.3.

Continguts audiovisuals:

 • Els recursos audiovisuals podrien no estar subtitulats correctament. També podria mancar-ne una audiodescripció o una alternativa textual.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.3, 11.1.2.4 i 11.1.2.5.

Estructura coherent:

 • No es pot assegurar la consistència a l'aplicació pel que fa a una estructura coherent a totes les pantalles (menús, encapçalaments, marcat de llistats, taules, etc.).
 • No es pot assegurar que els textos dels encapçalaments i les etiquetes descriguin correctament el contingut.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.1, 11.1.3.2 i 11.2.4.6.

Orientació:

 • Podria ser que l'aplicació o algunes pantalles no s'adaptin als canvis d'orientació de la pantalla del dispositiu.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.4.

Formularis:

 • Hi poden haver formularis amb etiquetes associades incorrectament, o sense etiquetes accessibles.
 • Es podrien produir canvis de context en algun formulari mentre s’emplenen les dades. Com, per exemple, que s’obrin noves finestres o pestanyes.
 • Podrien no proporcionar-se eines d’autoemplenament en els camps d’entrada, d’informació personal.
 • Alguns errors podrien no ser detectats quan s’emplena el formulari o podrien no proporcionar suggeriments per corregir-los.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.3.5, 11.3.2.2, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 11.3.3.4 i 11.4.1.2.

Contrast de color:

 • Hi podria haver barreres de contrast en els elements de text i els elements interactius.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.3 i 11.1.4.11.

Ampliació:

 • El contingut de l'aplicació podria no veure’s correctament en augmentar la mida del text al 200 %.
 • Pot haver-hi alguna imatge de text.
 • En ampliar el contingut al 400 %, pot ser que es perdi part del contingut.
 • També hi poden haver barreres a l’hora d’augmentar la mida del text.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.1.4.4, 11.1.4.5, 11.1.4.10, 11.1.4.4.1 i 11.1.4.12.

Compatibilitat amb productes de suport

 • Pot ser que l'aplicació no transmeti correctament als productes de suport algunes de les característiques de l'aplicació, com, per exemple, etiquetes per a controls, valors o elements de les taules, entre d'altres.
 • Criteris de la norma UNE-EN 301549:2019: 11.5.2.3 i d'11.5.2.5 a 11.5.2.17.

El compromís de l’Ajuntament de Barcelona per l’accessibilitat

 • El desenvolupament de l’app Barcelona a la butxaca s’ha basat en la consideració de la norma UNE-EN 301549:2019.
 • Per a més informació sobre l’accessibilitat web i app i els recursos d’accessibilitat, adreceu-vos al web d'accessibilitat de l'Ajuntament.
 • En cas que trobeu barreres a l’app, cal que ens les indiqueu a través del formulari de contacte.