Millorant la vida de les persones

El Pla “Barcelona Ciutat Digital 2017–2020” és el full de ruta municipal, per impulsar la sobirania tecnològica de la ciutadania. Vol afavorir una economia digital més plural i fer possible un nou model d’innovació urbana, basat en la transformació i la innovació digital del sector públic i la col·laboració entre les empreses, les administracions, el món acadèmic, les comunitats, les organitzacions i les persones, amb un clar lideratge públic i ciutadà.
 

La tecnologia com motor de transformació social i innovació publica.

Cap a una ciutat més oberta i eficient.
 

El Pla Barcelona Ciutat Digital vol dotar, de manera progressiva, i a tots els barris de la ciutat, d’infraestructures, recursos, estímuls i programes, de manera que cada comunitat, barri o districte, tingui a l’abast els recursos que permetin a ciutadans i ciutadanes, de tota edat i condició, fer de la tecnologia el motor que asseguri la millora dels serveis públics i un creixement econòmic i social més equitatiu i sostenible.

Tecnologia per a la transformació social i la innovació pública.

1. Agile i la transformació digital oberta

La transformació de l'administració pública

La Transformació Digital Àgil de processos de gestió de l'Ajuntament de Barcelona és un projecte estratègic, impulsat per l’Institut Municipal d’Informàtica, que pretén la transformació de l’administració pública, per millorar i fer més eficients els processos de gestió i serveis a la ciutadania.

El projecte inclou l'establiment d'estàndards de servei digital obert i l’optimització dels projectes estratègics del mandat del govern actual, així com la seva adaptació al nou marc legal i normatiu de digitalització del sector públic.   

Inclou també el desenvolupament, que asseguri que les infraestructures i aplicacions TIC evolucionen adequadament, per donar suport a la totalitat del conjunt de projectes del Pla. 

2.  Dades en comú

Una infraestructura de dades de ciutat, pública, oberta i distribuïda

 • Aquest projecte pretén desenvolupar una infraestructura de dades de ciutat, pública, oberta i distribuïda, alhora que desenvolupar una estratègia que involucri ciutadans i ciutadanes, empreses, comunitats i món acadèmic, amb unes línies polítiques ben definides  que afavoreixin  la democratització.

  El projecte inclou:

 • CityOS: plataforma transversal, per a la gestió i anàlisi de les dades de ciutat, que es desenvoluparà i posarà en marxa en el marc d’aquest projecte.
   
 • Sentilo: plataforma municipal de sensors i actuadors, instal·lada i recolzada per una comunitat activa i diversa que creu en l'ús d'estàndards oberts i programari lliure.
   
 • Ecosistema de dades obertes de la ciutat: Es promourà la creació d'un col·lectiu de productors i usuaris de dades obertes de la ciutat, per propiciar l’anàlisi i ús de nous conjunts de dades, crear infraestructures d'emmagatzematge i eines de suport, així com aquells  serveis essencials, per la seva interpretació i aplicació, maximitzant sempre els beneficis públics i socials.
   
 • DECODE: Barcelona iniciarà, com experiència pilot, una infraestructura, distribuïda i oberta, per la gestió a internet de les dades d'identitat dels ciutadans, que permeti a la ciutadania, gestionar l’accés d’aquesta informació a tercers, de forma granular i flexible.

Tecnologia per a una ciutat participativa, col·laborativa i transparent

1. Apoderar als ciutadans

Eines digitals per la participació i deliberació a gran escala.

Barcelona vol propiciar la tecnologia com a facilitadora d’una democràcia activa; desenvolupar i estandarditzar nous models de participació, en entorns digitals (oberts, segurs i lliures), que facilitin la democràcia participativa i la col·laboració. Es tracta d’afavorir altres formes de gestió que posin en el centre la ciutadania, la coresponsabilitat i la coproducció de les polítiques, entre tècnics, polítics i ciutadania.

Aquest projecte vol investigar i desenvolupar nous models de funcionament, a tots nivells i innovar en els procediments, eines, dispositius i mecanismes de participació a la ciutat.

Potenciar als ciutadans com agents actius de transformació social requereix la seva formació i capacitació permanent amb les tecnologies més avançades, que els permeti sintonitzar amb el món real i amb els valors i el compromís que propicien aquest nou model de governança.

2. Educació, coneixement i capacitació

Competències i habilitats transversals per a la vida i les ocupacions del segle XXI

El propòsit d’aquest projecte és impulsar entre noies, nois joves i adults el desenvolupament de les competències i habilitats transversals necessàries per sintonitzar amb un món real en constant canvi, empès per l’avanç exponencial de les tecnologies.

§  Tecnologies per desvetllar futur: enfortir el paper central i actiu de nois i noies i fomentar el plaer de l’aprenentatge, alhora que estimular les seves passions i habilitats úniques.

§  Tecnologies en femení: implementar programes, competències i recursos per noies i dones, per tal de corregir els desequilibris de gènere i promoure la igualtat d’oportunitats.

§  Tecnologia per a la inclusió: experiències pilot escalables per tal de demostrar les possibilitats de creació de treball de qualitat per a joves amb recursos limitats.

§  Antenes Cibernàrium: com element d’inclusió digital, per a persones grans i projectes formatius de reciclatge professional.

§  Tecnologia per a capacitar i apoderar la docència: programes ad hoc que permetin investigar, crear i compartir totes les possibilitats que les tecnologies donen per transformar l’aula.

Apropar les tecnologies emergents a la ciutadania contribuir a apoderar ciutadans i ciutadanes, al fil dels avenços, que afavoreixi una ciutadania del seu temps, conscient, activa i participativa.

3. Sobirania tecnològica i drets digitals

Incrementar la sobirania digital de ciutadans i ciutadanes

La tecnologia ha irromput a les nostres vides, i encara massa sovint hi ha una part important de la ciutadania que desconeix les seves potencialitats i no és conscient dels seus drets i les seves llibertats en aquest camp. Aquest govern vol incrementar la sobirania digital dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, no només capacitant-los tecnològicament, sinó donant eines i arguments que els capaciti, per poder exercir plenament la seva llibertat i els seus drets digitals.

Per tal d’aconseguir incrementar la sobirania tecnològica de governs i ciutadania, es vol estimular un debat sobre l’ús de la tecnologia a la ciutat, i crear un marc on agents del mon acadèmic, econòmics i socials, així com tota la ciutadania en general, tinguin la possibilitat de debatre i fer propostes sobre l’estratègia tecnològica de la ciutat, impulsant així la creació d’espais oberts de debat, taules específiques, grups de treball i conferències.

 

Tecnologia per a un nou model urbà més sostenible i eficient.

1. Un nou model urbà mes sostenible i eficient

Compartir i donar accés col·lectiu als recursos a través de la governança democràtica

Barcelona vol promoure la millora dels serveis per a la ciutadania, amb accions que permetin abordar, amb criteris de sostenibilitat, els problemes més urgents en l’entorn urbà: la gestió dels residus, l’energia, la mobilitat, l’habitatge, la lluita contra l’exclusió social, l’ocupació o l’envelliment de la població, a fi de garantir una qualitat de vida millor i més equitativa.

Barcelona, en aquest sentit, està desenvolupant projectes que fan referència a com la utilització de la tecnologia pot millorar i fer més eficients els recursos del nostre entorn (medi ambient, sostenibilitat, urbanisme, entre d’altres).

2. Infraestructures digitals per transformar la ciutat i reduir l’escletxa digital

Aquesta línia d'actuació inclou el desenvolupament d'infraestructures digitals de ciutat, accions encaminades a reduir l’escletxa digital dels diferents barris de la ciutat i també per promoure la recerca i innovació en l'àmbit urbà.

 • L’escletxa digital: Garantir que l’accés als serveis i solucions que ofereix Internet sigui efectiu i equilibrat a tot el territori. Per això, es col·laborarà amb entitats del tercer sector per reduir l’ escletxa digital amb programes d’inserció digital, i projectes específics adreçats a aquells col·lectius més vulnerables. Un objectiu a assolir és que ningú a la ciutat no es quedi sense connectivitat per manca de recursos econòmics.
   
 • Plataformes digitals de ciutat: En aquest mandat, es rellançarà Sentilo, plataforma municipal per a la gestió de sensors i actuadors (Internet de les coses - IoT), promovent encara més l'adopció, per part de ciutats catalanes, de l'estat i d'arreu del món. S’ampliaran les seves funcionalitats gràcies al desenvolupament de mòduls per part de tercers, i la integració a la Plataforma Urbana TIC de Barcelona.

3. Poblenou Districte Maker: FEM BARRI

Apropar-se a la cultura d'invenció i innovació tecnològica Maker

FEM BARRI al Poblenou (Makers District), és una iniciativa que vol facilitar el desenvolupament d’una sèrie d’activitats, esdeveniments, tallers i projectes, que faciliten la interacció entre la comunitat local i les iniciatives ciutadanes a petita escala, vinculades alhora a una comunitat global. Aquesta interacció permetrà apropar-se a la cultura d'invenció i innovació tecnològica Maker, participant de manera activa a prototipar i testar els productes, serveis i intervencions, generades per aquest moviment. 

 

Tecnologia per a impulsar la invenció, l’emprenedoria i la innovació social.

1. Compra pública innovadora

Un ús més eficient, més transparent i estratègic de la despesa pública

Amb la finalitat de fomentar una Administració que faci un ús més eficient, més transparent i estratègic de la despesa pública, l’Ajuntament de Barcelona facilitarà l’accés a la compra pública per part de la PiME i cooperatives. D’aquesta manera, s’impulsarà la innovació a l’Administració i el teixit empresarial, sempre al servei de la transformació social i ambiental, i millorarà l’ oferta i qualitat dels serveis públics, per respondre millor a les necessitats de la ciutadania. Aquest projecte també vol alinear-se i beneficiar-se de les noves tendències, mecanismes i instruments de compra pública oberta impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.

 • Introducció de clàusules d’innovació en plecs públics: Revisió dels estàndards de compra pública de tecnologia innovadora. Guies d’ús municipals.
 • Ús de la Compra pública oberta i innovadora: L’Ajuntament destinarà un pressupost de 10M€ (fins 2020) en definir i articular una estratègia municipal de foment de l’ús de la Compra Pública d’Innovació. 

2. DSI4BCN: Xarxa barcelonina per a la innovació digital social i plataformes cooperatives

Impulsar el seu creixement i expansió

La Xarxa DSI4BCN vol donar suport, creixement, coordinació i escala, a l’ actual Xarxa d'Innovació Social Digital de projectes i organitzacions de la ciutat. Aquesta xarxa  reuneix a emprenedors socials, comunitats i acadèmics, que treballen en els camps clau de la DSI, com el moviment maker, l'economia col·laborativa, la democràcia oberta o la participació ciutadana, i els drets digitals, seguint el model de la UE: http://digitalsocial.eu

En aquesta línia, es vol potenciar el desplegament i la coordinació transversal amb els districtes de la ciutat, a partir de l’ experiència concreta de la “Xarxa d'Ateneus de Fabricació”, un projecte estratègic de participació ciutadana, que es desenvolupa, de baix a dalt, i que es basa en els preceptes de la Innovació Social i l’Economia Cooperativa, Social I Solidària (ECSS).

 

UPCOMING EVENTS

 • Dades al servei dels ciutadans

  El dia 25 de Novembre a ESADE Forum de 10:30 a 13:30pm debatirem sobre les dades al servei dels ciutadans. Amb Gerardo Pissarello, Geoff Mulgan, Francesca Bria, Esteve Almirall i Gavin Starks. Participa @BCN_digital

   

   

 • DSI4BCN & Makers District Poblenou

  El dia 15 de Desembre vine a coneixer la iniciativa DSI4BCN & Poblenou Maker District: Fem Barri. Un projecte per donar suport, creixement, coordinació i escala, a l’actual Xarxa d'Innovació Social Digital de projectes i organitzacions de la ciutat. Més noticies @BCN_digital