Visitas escolares

Dins el programa de formació d'usuaris, la biblioteca organitza un seguit d'activitats per a totes les escoles que estiguin interessades a donar a conèixer els serveis del centre als seus alumnes.

Aquestes visites estan adaptades als diversos nivells del coneixement, i a les particularitats i necessitats de cada grup.

Per fer les visites, cal concertar dia i hora trucant al telèfon de la biblioteca (933 537 519) o bé personalment.

Escola bressol, cicle d'educació infantil (P3-P4-P5)

El Baronet i la Torreta a la biblioteca: els nostres personatges reben als alumnes de l'escola bressol per explicar-los de manera lúdica i divertida com és la biblioteca, què hi poden trobar i com poden gaudir dels contes i serveis.

Cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior

Coneix la biblioteca: primera visita en què s'explica el funcionament, els serveis i la distribució del fons.

Detectiu a la biblioteca: recordatori del funcionament de la Biblioteca Zona Nord. Visita dels espais i la distribució del fons. Qüestionari per posar a proba els coneixements adquirits. Cerca al catàleg.

Formació en cerques per internet: activitat destinada a formar els alumnes de cicle superior de primària en la cerca d'informació per internet, com es pot trobar la millor estratègia de cerca a l'hora de fer qualsevol treball.

Formació internet segura: activitat destinada a formar els alumnes de cicle superior de primària en els bons usos d'internet, com es pot gaudir de la xarxa evitant-ne els perills.

Educació secundària, batxillerat

Vine i coneix la biblioteca: s'explica què és la Biblioteca Zona Nord. Es dóna a conèixer el funcionament de la biblioteca. Se'n visita tots els espais i la distribució del fons.

Suport a la comunitat educativa: els professors disposen d'un servei d'informació bibliogràfica, que els permet obtenir qualsevol informació o document que necessitin per a la docència, investigació i formació en l'àmbit educatiu, sigui a la biblioteca o no. El nostre servei de préstec interbibliotecari us ajudarà a aconseguir llibres d'altres biblioteques.

Dentro del programa de formación de usuarios, la biblioteca organiza una serie de actividades para todas las escuelas que estén interesadas en dar a conocer a sus alumnos nuestros servicios.

Estas visitas están adaptadas a los diferentes niveles de conocimiento y a las particularidades y necesidades de cada grupo.

Para poder hacer las visitas, hay que concertar día y hora llamando al teléfono de la biblioteca (933 537 519) o bien personalmente.

Jardín de infancia y ciclo de educación infantil (P3-P4-P5):

Baronet y Torreta en la Biblioteca: nuestros personajes reciben a los alumnos del jardín de infancia para explicar de manera lúdica y divertida cómo es la biblioteca, qué pueden encontrar y cómo pueden disfrutar con nuestros cuentos y servicios.

Ciclo inicial, ciclo medio y ciclo superior:

Conoce la biblioteca: primera visita donde se explica el funcionamiento, servicios y distribución del fondo.

Detective en la biblioteca: recordatorio del funcionamiento de la Biblioteca Zona Nord. Visita de los espacios y la distribución del fondo. Cuestionario para poner a prueba los conocimientos adquiridos. Búsqueda en el catálogo.

Formación en búsquedas por internet: actividad para formar a los alumnos del ciclo superior de primaria en la búsqueda de información por internet, como por ejemplo encontrar la mejor estrategia de búsqueda a la hora de redactar cualquier trabajo.

Formación internet segura: actividad destinada a formar a los alumnos del ciclo superior de primaria en los buenos usos de internet, como por ejemplo disfrutar de la red evitando los peligros.

Educación secundaria y bachillerato:

Ven y conoce la Biblioteca: Se explica qué es la Biblioteca Zona Nord. Se da a conocer el funcionamiento de la biblioteca. Por último, se visitan todos los espacios y la distribución del fondo.

Apoyo a la comunidad educativa: los profesores disponen de un servicio de información bibliográfica, que les permite obtener cualquier información o documento que necesiten para la docencia, investigación y la formación en el ámbito educativo, sea o no en la biblioteca. Nuestro servicio de préstamo interbibliotecario te ayudará a conseguir libros de otras bibliotecas.