Esmenar la modificació inicial del pressupost de l'IMSS del 2023

22/12/2023 Administració i acció de govern Referència 20230260

RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’Acord del Plenari del
Consell Municipal adoptat en data 29 de setembre de 2023 (20230260), en els següents
termes: On diu: “(20230260) APROVAR inicialment la modificació del pressupost per a l’any 2023 de l’IMSS consistent en CREAR les aplicacions pressupostàries nominatives de despesa 0102/48687/23102
a nom de Menjador solidari Gregal per import de 240.120,00 euros, 0102/48686/23102 a nom
de la Fundació Privada Jovent per import de 65.386,00 euros, i l’aplicació pressupostària
0103/48901/23140 a nom de la Parròquia Sta. Anna per import de 40.000,00 euros i la
modificació de crèdit consistent en un suplement de crèdit de l'aplicació pressupostària de
despeses 0102/48791/23102 a nom de la Fundació Roure per import de 65.386,00 euros. El
crèdit de les noves aplicacions pressupostàries i el suplement de crèdit es financen amb la
transferència de crèdit de l’Ajuntament de Barcelona 0100-40000-23151 (ingressos) per import
de 370.892,00 euros i per baixes de crèdit pressupostari de la partida de despeses 0103-48901-
23140 per import de 40.000,00 euros. APROVAR inicialment el canvi de denominació de les
aplicacions pressupostàries de despesa següents: 0103-48815-23162 corresponent a la
subvenció nominativa per un import de 40.000,00 euros a nom de l’entitat Serventes de la
passió que ha passat a l’entitat Comunidad Siervas de la Pasión Hogar per un canvi de l’entitat
que executa el projecte sense canviar l’objecte del mateix; 0102-48661-23132, corresponent a la
Subvenció nominativa per un import de 75.000,00 euros a nom de l’entitat beneficiària Fundació
Aema que ha patit un canvi de CIF i de nom passant a denominar-se Fundació Sargim. EXPOSAR
l’expedient al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les
reclamacions que es considerin oportunes i TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT les
modificacions de crèdit del pressupost per al 2023 esmentades i els canvis de denominació, en el
supòsit que no se n’hi formulin.” Ha de dir: “(20230260) APROVAR inicialment la modificació del pressupost per a l’any 2023 de l’IMSS consistent en CREAR les aplicacions pressupostàries nominatives de despesa 0102/48687/23102 a nom de Menjador solidari Gregal per import de 240.120,00 euros, 0102/48686/23102 a nom de la Fundació Privada Jovent per import de 65.386,00 euros, i l’aplicació pressupostària 0103/48819/23162 a nom de la Parròquia Sta. Anna per import de 40.000,00 euros i la
modificació de crèdit consistent en un suplement de crèdit de l'aplicació pressupostària de despeses 0102/48791/23102 a nom de la Fundació Roure per import de 65.386,00 euros. El crèdit de les noves aplicacions pressupostàries i el suplement de crèdit es financen amb la transferència de crèdit de l’Ajuntament de Barcelona 0100-40000-23151 (ingressos) per import de 370.892,00 euros i per baixes de crèdit pressupostari de la partida de despeses 0103-48901- 23140 per import de 40.000,00 euros. APROVAR inicialment el canvi de denominació de les aplicacions pressupostàries de despesa següents: 0103-48815-23162 corresponent a la subvenció nominativa per un import de 40.000,00 euros a nom de l’entitat Serventes de la passió que ha passat a l’entitat Comunidad Siervas de la Pasión Hogar per un canvi de l’entitat que executa el projecte sense canviar l’objecte del mateix; 0102-48661-23132, corresponent a la Subvenció nominativa per un import de 75.000,00 euros a nom de l’entitat beneficiària Fundació Aema que ha patit un canvi de CIF i de nom passant a denominar-se Fundació Sargim. EXPOSAR l’expedient al públic durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les
reclamacions que es considerin oportunes i TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT les
modificacions de crèdit del pressupost per al 2023 esmentades i els canvis de denominació, en el
supòsit que no se n’hi formulin".

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX For a
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.