Nomenar Carolina Recio com a membre del Consell d'Administració de la Societat Barcelona Activa, SA

22/12/2023 Administració i acció de govern Referència s/n

ADOPTAR en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de la Societat Barcelona Activa, SA, els acords següents: 1.- DESIGNAR membre del Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, la Ima. Sra. Carolina Recio Cáceres, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Martí Grau. 2.- ESTABLIR que el termini de designació de la consellera que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament el/la President/a i el/la Secretari/ària del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX For a
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.