Aprovar la despesa del cànon de costes del segon semestre del 2019 i part del 2020

22/12/2023 Administració i acció de govern Referència 23XF1165

APROVAR la despesa del cànon de la concessió C-1004, corresponent a les liquidacions del segon semestre de l'exercici 2019 i part de la taxa de l'exercici 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR el pagament a favor de la DIRECCIÓ GENERAL DE COSTAS (DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUÑA), CIF S0817003G, per un import de 166.780,55 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 0701 20900 93311 del pressupost 2023, per tal de regularitzar les compensacions realitzades en els esmentats exercicis, d'acord amb l'informe de la Direcció de Recursos i Inventari de Patrimoni. El pagament es produirà per compensació dels ingressos provinents de l'Administració General de l'Estat segons el següent detall: Cessió de tributs de labors del tabac desembre 2018 per un import de 111.492,56 euros; Impost sobre Béns Immobles de la Biblioteca de l'Estat per un import de 15.365,78 euros; Impost sobre la Renda de les Persones Físiques d'una herència rebuda per l'Ajuntament per un import de 157,69 euros; Subvenció Juntas Arbitrales de Consumo per un import de 39.764,52 euros.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX Abstention
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.