Aprovar inicialment el plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús privatiu de la finca del passatge de Bofarull, 1-5, a favor del CatSalut

22/12/2023 Urbanisme i infraestructures Referència DP-2023-29128

APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió d’ús privatiu del domini públic a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), respecte la finca de propietat municipal, situada al Passatge de Bofarull núm. 1-5 (Josep Estivill núm. 74-76 i Gran de la Sagrera núm. 41-49), per destinar-la a la construcció del nou CAP La Sagrera i desenvolupar les finalitats sanitàries de l’àmbit d’atenció primària de salut, per un termini de cinquanta anys i caràcter gratuït; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al Servei Català de la Salut; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX For a
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.