Modificar l'acord de permuta del Plenari del Consell Municipal l'abril del 2020 de diverses finques

22/12/2023 Urbanisme i infraestructures Referència DP-2023-29403

MODIFICAR l’acord de permuta del Plenari del Consell Municipal de 29 d’abril de 2020, pel qual es acordar la transmissió, a títol de permuta, del 100% de l’aprofitament urbanístic de les finques municipals MU2 (registral 3909) i MU4 (registral 3911) i el 80,2386% de la finca MF2 (registral 3913), totes del Registre de la Propietat núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, en contraprestació a la transmissió de la finca “E” núm. 34-36, propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (registral 3901 del Registre de la Propietat núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, en el sentit que: a) l’aprofitament urbanístic de la finca MF2, és del 82,3386% i no del 80,2386%; b) les finques transmeses al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, consisteixen en el 100% dels aprofitaments urbanístics de les finques MU2 i MU4 i el 82,3386% de la MF2, i el ple domini dels sòls que els sustenten, és a dir les finques registrals 3909, 3911 i 3913, resultants del “Pla de Millora Urbana del Sector 14 de la MPGM de la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca”, aprovat definitivament en dates del 23 de novembre de 2017 i del 5 d’abril de 2018, i del projecte de reparcel·lació del citat sector, inscrit en data 10 de març de 2021, amb posterioritat a l’aprovació de la permuta; de l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 2 de juny de 2022; i de la certificació de la Secretaria General de 30 de juny de 2023 (Institut Municipal d’Urbanisme, exp. 17GU25); i c) els percentatges de transmissió són el 100% de les finques MU2 i MU4 i el 82,3386% de la finca MF2, que incorporen el sòl i l’aprofitament urbanístic corresponent, sense que s’alterin els valors de compensació econòmica de l’acord objecte de modificació; MANTENIR INALTERAT la resta de l’acord modificat; FORMALITZAR l’escriptura de modificació i aclariment de la permuta referenciada; i INSCRIURE les finques en el Registre de la Propietat.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX For a
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.