Desafectar del domini públic diverses finques de propietat municipal

22/12/2023 Urbanisme i infraestructures Referència DP-2023-29129

DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, desafectades del domini públic les finques de propietat municipal ZV1(A), ZV1(B), ZV1(C), ZV1(D) i V(E), situades en el subsòl de la finca ZV1 amb front al carrer Ferran Junoy, carrer Potosí i carrer Sao Paulo (les quatre primeres) i V situada en la confluència del carrer Ferran Junoy i Sao Paulo (la cinquena), grafiades en el plànol incorporat a l’expedient, adjudicades a l’Ajuntament de Barcelona en l’Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la MPGM Subàmbit 2 del Sector IV “La Maquinista”, en tràmit d’inscripció registral; finques sobre les quals s’han constituït sengles servituds de pas a favor de la finca FR01 per accedir a l’aparcament i zona de càrrega i descàrrega, les tres primeres (ZV1(A), ZV1(B), ZV1(C)); i a favor de la finca registral 4.466 per sortida al carrer Ferran Junoy, la quarta i cinquena (ZV1(D) i V(E)); ADSCRIURE-LES com a béns patrimonials a l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal; FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord; i CONDICIONAR suspensivament la eficàcia del present acord que aprova la desafectació de les finques, a l’efectiva inscripció registral de l’esmentada Operació Jurídica Complementària.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX Abstention
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.