Primera edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Gòtic (2024)

Status:
Altres
Termini de presentació:

Del 04 al 28 de març de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Districtes
2024

Última actualització:

El dia 27 de desembre de 2023, el Regidor del Districte de Ciutat Vella, en ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia, ha aprovat inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2024 de la primera edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Gòtic, en el Districte de Ciutat Vella.

En compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars se sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del seu anunci, a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si escau, les al·legacions que creguin adients.

En cas que no es presentin al·legacions en el termini d’informació pública, les bases particulars es tindran per aprovades definitivament.

Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i emergents per aconseguir una col·laboració ciutadana plural i fer difusió de la festa major del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes emergents de més de 18 anys.

La presentació de propostes cal fer-la exclusivament en format virtual. Concretament, les propostes s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic participaciocvella@bcn.cat. En l’assumpte del correu cal indicar “CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DEL GÒTIC”

Les persones participants podran presentar al concurs un màxim de tres cartells.

El termini de presentació s'obrirà el 4 de març i es tancarà el 28 de març de 2024.

El veredicte del concurs es farà públic el mes d’abril del 2024 en el web del Districte de Ciutat Vella i amb la publicació corresponent en el BOPB.

Status:
Altres
Termini de presentació:

Del 04 al 28 de març de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Districtes
2024