Primera edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Raval, al districte de Ciutat Vella

Status:
Convocatòria aprovada
Termini de presentació:

Del 29 d'abril al 31 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2024

Última actualització:

El dia 27 de desembre de 2023, el regidor del Districte de Ciutat Vella, fent ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia, ha aprovat inicialment les bases particulars de la convocatòria per al 2024 de la primera edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Raval, al districte de Ciutat Vella. 

En compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases particulars se sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que creguin adients. 

En cas que no es presentin al·legacions en el termini d’informació pública, les bases particulars es tindran per aprovades definitivament.

Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació d’artistes professionals i emergents per aconseguir una col·laboració ciutadana plural i fer difusió de la festa major del barri.

La participació és oberta tant a professionals com a artistes emergents de més de 18 anys.

La presentació de propostes es farà exclusivament en format virtual. Concretament, les propostes s’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic participaciocvella@bcn.cat. En l’assumpte del correu caldrà indicar “CONCURS CARTELLS FESTA MAJOR DEL RAVAL”

Les persones participants podran presentar al concurs un màxim de tres cartells.

El termini de presentació s'obrirà el 29 d’abril de 2024 i es tancarà el 31 de maig de 2024.

El veredicte del concurs es farà públic el mes de juny del 2024 al web del Districte de Ciutat Vella i es publicarà al BOPB.

Status:
Convocatòria aprovada
Termini de presentació:

Del 29 d'abril al 31 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2024