XXXVIII Edició Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany 2024, ''Trenquem els sostres de vidre''

Status:
Altres
Termini de presentació:

Del 01 al 14 de febrer de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2024
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual

Última actualització:

Premi convocat per l’Ajuntament de Barcelona, que cada any està dedicat a una temàtica per avançar en la defensa i promoció dels drets de les dones. Aquesta edició té per finalitat donar suport a projectes que ajudin a promoure accions positives per aconseguir erradicar la segregació vertical en els diferents sectors econòmics i socials, i projectes que fomentin el lideratge i l’empoderament de les dones a les organitzacions. 

Es poden presentar projectes o treballs que tinguin com a finalitat:

  • Impulsar accions positives per avançar en l’erradicació dels factors que perpetuen la segregació vertical, i que contribueixin a eliminar els estereotips de gènere, i els obstacles socials, econòmics i laborals que limiten la participació i l’accés de les dones als llocs de responsabilitat i decisió.
  • Posar en marxa projectes específics per fomentar el lideratge i l’empoderament de les dones als diferents sectors d’activitat econòmica i social, i que promoguin les bones pràctiques i la visibilitat de nous referents femenins.
  • Promoure actuacions per pal·liar els efectes de la segregació vertical que impacten en la vida de les dones, com ara la bretxa salarial i de pensions, la feminització de la pobresa, la pèrdua d’oportunitats i de talent femení, i els riscos psicosocials físics, psicològics i emocionals.
  • Impulsar accions de formació, orientació i autoorganització per a les dones que facilitin les oportunitats d’accés als llocs de decisió, l’empoderament i el lideratge a les organitzacions.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

  • Cal que siguin inèdits o que comencin a desplegar-se com a màxim l’1 de gener de 2024 (en cap cas no poden ser projectes acabats).
  • S’han de desenvolupar des d’una perspectiva de gènere i de justícia social.
  • • Han de posar en el centre l’economia feminista, la sostenibilitat ambiental, la corresponsabilitat social i comunitària, l’empoderament, i la participació social i política de les dones.
  • • S’han de materialitzar en accions concretes d’aplicació pràctica, que es duguin a terme a la ciutat de Barcelona, a escala de barris, districte o ciutat.
  • Han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu i no sexista. En el cos de la presentació del projecte ha de constar el compromís que, si el projecte és premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzi sigui inclusiu i no sexista.

Es poden presentar a la convocatòria persones físiques, grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona, que podran presentar com a màxim un projecte.

Les persones físiques han d’estar empadronades a Barcelona.

Les entitats han de tenir la seu a Barcelona i, en el cas de grups no formalitzats jurídicament i integrats només per persones físiques, la persona que actuï com a representant del grup ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona.

El premi 8 de Març estableix una sola categoria de projecte, que correspon a un premi atorgat per un jurat de persones expertes, dotat amb 15.000 euros.

El veredicte del jurat que anunciarà el nom del projecte guanyador del premi es donarà a conèixer en el decurs d’un acte públic. Es farà en una data propera al dia 8 de març. La data, el lloc i l’hora s’anunciaran oportunament i es podran consultar en el web barcelona.cat/dones.

Els projectes s’han de presentar obligatòriament en format telemàtic, a través del registre electrònic de l’Ajuntament, al portal de tràmits i subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

Els formularis normalitzats per presentar les sol•licituds es podran trobar tant al portal de tràmits del web municipal (https://w9.bcn.cat/Ajuntament/premis.html) com al web de barcelona.cat/dones, i hauran d’anar acompanyats de la documentació que s’indica a la clàusula vuitena de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds: de l'1 al 14 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

Status:
Altres
Termini de presentació:

Del 01 al 14 de febrer de 2024 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2024
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual