Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. SONIA COBOS LUCAS

Director/a de Serveis d'Actuació Urbanística

Finalitat

Assessorament jurídic a la Gerència Adjunta d'Urbanisme en les matèries que són de la seva competència.

Comparteix aquest contingut