Tresoreria

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Inmaculada Turu Santigosa

Tresorer/a

Finalitat

Exercici, sota l'autoritat superior de l'alcalde/essa, de les funcions que li atribueix l'article 5 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, mitjançant el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal, així com l'article 76 de la Llei 1/2006, de 13 de març de 2006, de la Carta municipal de Barcelona.

Comparteix aquest contingut