5a EDICIÓ DEL PREMI DE RELATS CURTS TOMASA CUEVAS

01/04/2022 > 28/05/2022

5a EDICIÓ DEL PREMI DE RELATS CURTS TOMASA CUEVAS

REBUDA D'ORIGINALS: Els treballs es poden presentar del 18 D'ABRIL al 16 DE MAIG DE 2022

- a la secció arxius podeu descarregar els contes guardonats de la darrera edició 2021-

Lliurament dels treballs

Opcions de lliurament: (cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà per separat)

• Presencialment o per correu postal al Centre Cívic Tomasa Cuevas, al carrer de Dolors Mas­ferrer i Bosch, 33 (08028) Barcelona.

El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autor o autora. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar el pseudònim i les dades per­sonals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).

• Per correu electrònic enviant-ho a :  dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com

 

CONSULTAR LES BASES COMPLETES :

Participació

Poden participar en aquest premi totes les per­sones majors de 18 anys.

Requisits per participar-hi

Els treballs que optin al premi han de ser inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment.

Escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o castellà.

Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà per separat.

Temàtica

La temàtica és lliure.

Presentació dels treballs

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra “Arial” 12. Els folis cal que s’hagin redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

Lliurament dels treballs

Opcions de lliurament:

• Presencialment o per correu postal al Centre Cívic Tomasa Cuevas, al carrer de Dolors Mas­ferrer i Bosch, 33 (08028) Barcelona.

El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autor o autora. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar el pseudònim i les dades per­sonals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).

• Per correu electrònic enviant-ho a:

  1. dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com

S’ha d’enviar un missatge electrònic per a ca­dascun dels relats presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim. Al text del mis­satge caldrà fer-hi constar: el títol, el pseu­dònim, la categoria, el nom i els cognoms de l’autor o autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica, la ciutat i el codi postal. S’haurà d’adjuntar el relat, en el qual s’indicaran el títol i el pseudònim.

Els treballs es poden presentar del 18 D'ABRIL al 16 DE MAIG DE 2022, dins l’horari del Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts: de dilluns a diven­dres de 10 a 14 h i de 16 a 21

ENTREGA DE PREMIS EL 28 DE MAIG, ABANS DE LA REPRESENTACIÓ DE  L’OBRA DE TEATRE SOLOS

El jurat

El jurat estarà format per una persona vinculada directament al teixit associatiu del Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts, i per una altra per­sona relacionada professionalment amb el món de les lletres.

Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne les per­sones guanyadores; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions hono­rífiques que considerin oportunes, i dirimir qual­sevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel·lables.

A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

Premis

S’atorgarà un primer premi de 450 € i un segon premi de 250 € (Els imports dels premis estaran subjectes a les retencions establertes segons la normativa vigent).

Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder dels or­ganitzadors, que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic o paper. Els relats pre­miats es penjaran als webs dels organitzadors.

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Organitza:

Centre Cívic Tomasa Cuevas

 

 

 

On: centre cívic tomasa cuevas
Adreça: dolors masferrer 33-35

Inici d'inscripció: 18/04/2022
Fi d'inscripció: 16/05/2022

Telèfon: 93 291 64 62
Email: dinamitzacio.tomasacuevas@progess.com

Compartir