Fase 0 avançada: guia pràctica de mesures per a locals comercials i establiments de restauració

18/05/2020 - 12:49 h

DESCONFINAMENT. El dilluns 18 de maig Barcelona enceta la fase 0 avançada del desconfinament. La mesura permet, entre altres accions, l’obertura dels comerços de menys de 400 metres quadrats sense necessitat de cita prèvia, però amb un límit d’aforament del 30 %.

A partir d’aquest dilluns 18 de maig, els comerços i locals de servei de menys de 400 metres quadrats de Barcelona poden obrir sense necessitat d’habilitar cap sistema de cita prèvia. És una de les novetats que comporta l’entrada de la ciutat a la nova fase 0 avançada, que també preveu la reobertura de comerços de més de 400 metres quadrats de superfície útil de venda i exposició sempre que limiti l’espai a menys de 400 metres quadrats. En tots els casos, el nou estadi de la desescalada implica la limitació de l’aforament dels locals comercials a un 30 % de la seva capacitat.

L’entrada en vigor de la fase 0 avançada inclou diverses accions i mesures dirigides al teixit comercial de proximitat, que modifiquen algunes de les accions decretades el passat 4 de maig, durant la fase 0. Amb l’objectiu de seguir caminant cap al retorn a la nova normalitat, el govern espanyol ha acceptat la proposta presentada conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que demanava que la ciutat pogués avançar a una fase intermèdia entre la 0 i la 1. Tal com publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), Barcelona és dins la fase 0 avançada des d’aquest 18 de maig. Aquest fet implica una sèrie de mesures pensades perquè es continuïn aplicant en botigues i locals de la ciutat. Podeu consultar un resum de les mesures en format visual aquí.

Quins comerços poden obrir durant la fase 0 avançada?

Els criteris són similars als que ja s’aplicaven durant la fase 0, però amb nous matisos. En primer lloc, a partir del 18 de maig, poden seguir obrint al públic tots els establiments i locals comercials de menys de 400 metres quadrats de superfície que van haver de baixar la persiana el passat 14 de març, arran de la publicació del Reial decret 463/2020 que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària de la covid-19. Aquesta mesura no ha variat respecte de la fase 0.

Com a novetat, també poden obrir els establiments i locals comercials que tinguin més de 400 metres quadrats de superfície, si limiten l’espai de venda al públic i d’exposició a menys de 400 metres quadrats i si tenen un accés directe i independent des de la via pública. De la mateixa manera, poden continuar amb la persiana aixecada aquells establiments considerats de primera necessitat i que ja van obrir durant la fase dura del confinament.

La fase 0 avançada també permet l’obertura dels concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria o vivers de plantes sempre que apliquin un sistema de cita prèvia, independentment de quina sigui la superfície útil d’exposició i venda. A més, les administracions de loteria poden reprendre l’activitat, excepte les que es trobin dins d’un centre comercial.

Ara bé, igual que passava en la fase 0, encara no poden aixecar la persiana els comerços i serveis que formin part d’un centre comercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior.

Quins requisits s’han de complir per obrir durant la fase 0 avançada?

Els comerços de Barcelona que reobrin al públic han de complir un seguit de mesures, detallades al BOE pel govern espanyol. Una de les principals novetats és que ja no és necessari que el comerç atengui la ciutadania amb un sistema de cites prèvies. Tot i així, cal reduir a un 30 % l’aforament del local per garantir en tot moment una distància mínima de dos metres entre els clients. Si això no fos possible, cal regular l’entrada a l’establiment per tal que només hi hagi un client dins l’establiment. En el cas que l’establiment tingui dues plantes o més, l’aforament del 30 % s’ha de tenir en compte planta per planta.

Durant la fase 0 avançada, se segueix permetent que els establiments oberts puguin posar en marxa sistemes de recollida de productes al mateix local. Tanmateix, cal que la botiga garanteixi les entregues d’una forma esglaonada per evitar aglomeracions a l’interior del local o als accessos. Igual que passava durant la fase 0, tampoc no es permet crear ni utilitzar cap tipus de zona d’espera a l’interior de l’establiment.

Les botigues també han de complir amb un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries que té aquest col·lectiu per fer passejos i activitat física: de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda.

A més, cal tenir en compte que, si es duen a terme accions comercials o de promoció, s’han de prendre mesures per evitar les aglomeracions.

Concretament, què diu la fase 0 avançada sobre la regulació dels aforaments?

Com ja hem explicat, l’entrada a la fase 0 avançada comporta la necessitat de limitar a un 30 % l’aforament dels locals comercials i de serveis per garantir en tot moment una distància mínima de dos metres entre els clients. Si això no fos possible, cal regular l’entrada a l’establiment per tal que només hi hagi un client per establiment. En el cas que l’establiment tingui dues plantes o més, l’aforament del 30 % s’ha de tenir en compte planta per planta.

En aquesta fase, és obligatori indicar l’aforament màxim del local i d’assegurar-ne sempre el compliment. També és obligatori establir sistemes de recompte i control de l’aforament, perquè mai no se superi, incloent-hi els mateixos treballadors. A més, pel que fa a la circulació de persones dins el local i la distribució despais, es modificaran amb lobjectiu de garantir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat.

En el cas d’aquells establiments comercials que disposin d’aparcament propi per a empleats i clients, si l’accés a les instal·lacions no es pot regular de manera automàtica i sense contacte, cal aplicar un control manual i continuat per part del personal de seguretat.

Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços?

El comerç de proximitat té l’obligació d’aplicar diverses mesures de caràcter higiènic per garantir la seguretat sanitària de la clientela i del seu personal. En primer lloc, cal que realitzin tasques de neteja i desinfecció global de les instal·lacions almenys dos cops al dia.

A més, la botiga ha de prestar una atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents per assegurar-ne constantment la desinfecció. En són exemples els poms de les portes, els mostradors, els mobles del local, els passamans, les màquines dispensadores, el terra, els telèfons, els penjadors, els carros o les cistelles, les aixetes i altres elements similars.

Una de les neteges s’ha de realitzar obligatòriament en finalitzar l’horari d’obertura al públic. Per dur a terme les diverses desinfeccions, s’han d’utilitzar desinfectants com dilucions de lleixiu amb quantitats 1:50 o qualsevol dels desinfectants comercialitzats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat que tinguin un efecte viricida. Després de cada desinfecció, el material que s’hagi fet servir s’ha d’eliminar de forma segura i, posteriorment, rentar-se les mans.

Per tal de facilitar les tasques de neteja, així com les tasques de manteniment i reposició, el BOE especifica que es podrà fer una pausa al llarg de la jornada, preferiblement al migdia. El nou horari haurà d’estar especificat en un lloc visible.

Si l’establiment comercial té més d’una persona treballadora que atén el públic, les mesures de neteja també s’hauran d’aplicar a les zones privades de personal com els vestidors, les taquilles, els serveis, les cuines i les àrees de descans. A més, els uniformes i la roba de la feina s’han de rentar entre 60 i 90 graus i s’han de ventilar correctament els locals.

Pel que fa als serveis, tan sols els pot utilitzar el personal i no la clientela. En cas que sigui una situació extraordinària, cal que el servei es desinfecti després de fer-lo servir. Les papereres han de tenir un suport d’activació per pedal i s’han de netejar sovint: almenys, un cop al dia.

A més, pel que fa als establiments comercials que tinguin ascensors o muntacàrregues, se n’ha de limitar l’ús al mínim imprescindible, i s’estableix una ocupació màxima duna persona (excepte si es pot garantir separació de dos metres; o en els casos de persones que necessitin assistència).

Quines mesures de prevenció de risc han d’aplicar els comerços per protegir el seu personal?

En primer lloc, el BOE recorda que, tal com ja passava durant la fase 0, no poden incorporar-se als llocs de treball aquells treballadors que estiguin en aïllament domiciliari perquè tenen diagnosticada la covid-19 o bé algun dels símptomes compatibles. Aquells que no hagin tingut símptomes però que estiguin en quarantena per haver estat en contacte amb una persona amb indicis o diagnòstic de covid-19 tampoc no poden reincorporar-se.

El titular del negoci s’ha d’assegurar que tot el personal compti amb equips de protecció individual adequats a les seves tasques i proporcionar-los gels hidroalcohòlics o aigua i sabó. Si no es pot garantir la distància de dos metres durant la jornada, cal facilitar-los obligatòriament mascaretes i informació sobre el correcte ús dels equips de protecció.

El fitxatge mitjançant empremta digital s’ha de substituir per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades. En cas que no sigui possible, cal desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.

La disposició dels llocs de treball i l’organització dels torns s’ha d’adaptar per garantir sempre la possibilitat de mantenir la distància de seguretat mínima de dos metres entre treballadors. La responsabilitat recau sobre el titular de l’activitat econòmica o la persona a qui es deleguin aquestes funcions. La distància de seguretat també s’haurà de complir als vestidors, als armariets i als serveis del personal.

Quines mesures de protecció ha d’adoptar el comerç per protegir la clientela?

Han de vetllar per tal que els clients només estiguin a l’establiment el temps imprescindible per comprar o rebre el servei. També cal assenyalar de forma clara la distància de seguretat de dos metres entre clients, amb marques a terra o cartells, per exemple.

Els establiments han de posar a disposició de la clientela dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. S’han de col·locar als accessos del local. A més, als establiments que tinguin zones d’autoservei ha de ser el treballador del comerç qui manipuli els productes. De la mateixa manera, no es poden posar a disposició dels clients productes de prova.

Pel que fa al comerç dedicat a la venda de peces de roba o similars, l’establiment ha d’implementar mesures per tal d’higienitzar la peça abans de ser facilitada als clients. Només una persona podrà utilitzar els emprovadors, que caldrà desinfectar o netejar després de cada ús.

En el cas de l’hostaleria i la restauració, quins efectes té la fase 0 avançada?

L’entrada de Barcelona a la fase 0 avançada no comporta cap canvi per a la restauració. Així, continuen vigents les condicions que ja s’aplicaven durant la fase 0. Poden obrir tan sols per oferir serveis d’entrega a domicili o de recollida de comandes que s’hagin fet prèviament per telèfon, en línia o des d’un vehicle. Per a la recollida, cal establir una franja horària per evitar aglomeracions al voltant de l’establiment. Cal recordar que només poden obrir durant l’horari de recollida de comandes i que està prohibit permetre el consum a l’interior dels establiments.