Aprovat el Pla d’Objectius de Contractació Pública Sostenible 2022

Contractació pública. El Pla ha estat aprovat per la Comissió de Govern.

El nou Pla anual va ser presentat el passat 27 de juny a la Taula de Contractació Pública

El Pla d’Objectius de Contractació Pública Sostenible 2022, elaborat amb la participació de la Comissió de Contractació Pública Sostenible a través del Grup de treball creat a partir del Pla d’Objectius anterior,  incorpora al catàleg comú de mesures de contractació pública sostenible noves clàusules i també n’actualitza algunes de les ja existents.

En concret, incorpora la condició especial d’execució aprovada per la Instrucció de la Comissió de Govern per al foment de  la contractació laboral diversa per raons de representativitat i d’eficàcia dels contractes de serveis d’atenció a les persones a través de la definició i aplicació de clàusules socials en els plecs o documents que regeixen les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona i el seu Grup Municipal. Aquesta clàusula pretén fomentar que el serveis d’atenció a la ciutadania tinguin una composició representativa de les diferents cultures i nacionalitats que conviuen a la ciutat, per tal de fer més eficient l’atenció a la ciutadania, fer més accessibles aquests serveis, i fer-los equitatius i representatius de la gran diversitat cultural barcelonina a partir de la incorporació de professionals coneixedors dels contextos culturals diversos de les persones a qui s’adrecen  aquests serveis. Addicionalment, s’incorpora també un nou criteri d’adjudicació optatiu que fomenta la millora dels percentatges fixats per la condició especial d’execució.

El Pla també proposa un nou criteri d’adjudicació en el bloc d’igualtat, relatiu a la lluita contra la contra la parcialitat laboral femenina no volguda, especialment en els sector més feminitzats.

També incorpora altres novetats, com són l’actualització de les clàusules sobre contractació de persones en atur amb dificultats d’inserció laboral, la relativa als plans d’igualtat, la de compliance penal, i dels protocols d’aplicació corresponents a les clàusules del Pla d’Igualtat, de Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, de Conciliació corresponsable, de Comunicació Inclusiva o d’Igualtat d’Oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI.

Altres objectius destacats del Pla d’OCPS 2022 són:

  • L’aprovació d’una nova Instrucció de Contractació Reservada, que , per primer cop, regula a més de la relativa a la Disposició Addicional 4a LCSP, la corresponent a la Disposició Addicional 48a.
  • Refondre les guies de contractació pública sostenible en un document únic.
  • Fomentar la cultura de la planificació i la Consulta prèvia al mercat.
  • Fomentar l’increment de la participació d’empreses liderades per dones.
  • El disseny d’una instrucció de criteris de gènere en els contractes de gestió d’equipaments.
  • La implementació de mesures del Pla antifrau.

Per altra banda, el Pla fa difusió de bones pràctiques, com l’elaboració i difusió d’un repositori de criteris d’adjudicació (més de 180 referències), treballat de manera col·laborativa, que  s’ha posat a l’abast de tota l’organització.

Taula de contractació pública

La Taula de contractació pública va recuperar el format presencial després de 2 anys en la reunió celebrada el passat 27 juny, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual també es va habilitar la possibilitat de participar de manera virtual.

Un total de 27 representants de 21 entitats, entre sindicats, associacions professionals i empresarials, entitats del tercer sector i l’economia social i entitats ambientalistes, van protagonitzar la reunió, on es van presentar i es va poder debatre sobre totes les iniciatives i novetats municipals relatives a la  contractació administrativa  (Memòria de Contractació pública 2021, el Pla d’Objectius de Contractació Pública Sostenible 2022, o els assoliments i objectius en  Contractació Reservada, entre d’altres).