Consulta preliminar al mercat a Barcelona Activa

Contractació pública. La consulta, prèvia al procés de licitació, s’emmarca dins el programa de Compra Pública d’Innovació de RIS3CAT. El projecte està cofinançat amb fons FEDER.

L’objectiu d’aquest esdeveniment, que va tenir lloc el dia 26 de setembre, fou:

  • Informar sobre la necessitat d’un model integral de polítiques actives d’ocupació a la ciutat de Barcelona.
  • Aconseguir la participació de les empreses interessades amb propostes i suggeriments.
  • Conèixer quines solucions i propostes hi ha al mercat.

Fruit d’aquest procés es confeccionaran els Plecs de Condicions per a la futura licitació, prevista pel primer semestre del 2020.

L’objecte del contracte, segons consta a l’anunci publicat al Perfil de Contractant és:

L’assistència tècnica per al desenvolupament d’un nou model de relació que aprofundeixi en la coordinació i el treball conjunt en polítiques actives d’ocupació (orientació, formació, intermediació, etc.) per tal de posar en marxa un nou model integral de serveis d’ocupació a la ciutat de Barcelona, buscant formes d’intermediació més pròximes al territori per tal de millorar l’eficàcia de les intervencions en el mercat de treball de Barcelona. L’objectiu final d’aquest model és poder disposar d’una cartera de serveis integrada, adaptada a les característiques i a les necessitats de les persones, col·lectius, empreses i sectors productius de la ciutat. Així mateix, el nou model pretén desenvolupar mètodes i formes d’intervenció més pròximes a la realitat de la ciutat, i augmentar l’ús i eficiència dels equipaments, pressupostos i recursos destinats a les polítiques actives d’ocupació a Barcelona.

L’objecte indicat inclou els serveis i les actuacions necessàries per a la planificació, disseny, construcció, implantació, gestió del canvi i el suport de base del nou sistema incloent la definició de processos, circuits, model de governança, sistemes d’informació necessaris, així com requeriments tècnics i jurídics.