Els acords marc, una forma de contractació pública per racionalitzar la despesa

Ajuntament. L’Ajuntament de Barcelona fa servir aquesta forma de contractació prevista a la Llei de contractació del sector públic que té per objectiu simplificar el procediment i reduir-ne les despeses associades.

L’Ajuntament de Barcelona fa servir aquesta forma de contractació que té per objectiu simplificar el procediment i reduir-ne les despeses associades. Els acords marc s’adjudiquen a través d’un concurs públic i estableixen les condicions que han de regir els contractes que s’adjudiquin durant un període determinat entre l’empresa guanyadora de la licitació i l’Ajuntament i les seves empreses i organismes associats. Es fan servir habitualment per contractar serveis que varien segons les necessitats de l’Administració, i per tant, no es poden quantificar per avançat.

Què és un acord marc?

Un acord marc fixa una sèrie de condicions o termes comuns amb una empresa o diverses empreses, que posteriorment s’apliquen a tots els contractes basats en aquest acord. Quan l’Administració, en aquest cas l’Ajuntament, necessita els serveis previstos en l’acord marc, fa un contracte basat en aquestes condicions.

Els acords marc, a més, afecten tot l’Ajuntament, així com els instituts, les empreses públiques i altres organismes vinculats al consistori, i implica una igualtat de condicions per a tot l’ecosistema municipal.

Com es fa un acord marc?

Per fer un acord marc s’ha de fer una licitació, a través d’un plec regulador i fent públic el concurs públic perquè s’hi presentin les empreses interessades a prestar el servei. En aquest plec s’estableixen els requeriments que han de complir les empreses i les condicions que regiran els contractes que es facin mentre estigui vigent l’acord marc i que no poden ser modificades, com el preu, la qualitat del servei, etc.

Els contractes licitats per l’Ajuntament de Barcelona, incloent-hi els acords marc, són valorats per una mesa de contractació designada especialment, que s’encarrega de fer el seguiment de tot el procediment, així com de valorar les diferents ofertes i fer la resolució d’adjudicació corresponent. Tots aquests procediments es publiquen al web de Transparència de l’Ajuntament.

Per a què serveix?

Els acords marc es fan servir quan no es pot quantificar prèviament el material o servei que es vol contractar, ja que varia segons les necessitats, com per exemple en els casos de subministraments o serveis molt concrets.

A més, la utilització d’aquesta forma de contractació permet fer una despesa adequada al servei contractat, ja que, a diferència de quan hi ha partides tancades, no cal esgotar tot el crèdit, sinó que la despesa depèn de les necessitats de l’Ajuntament.

Quins acords marc té l’Ajuntament?

A través d’aquest sistema es contracten serveis com el subministrament de mobiliari d’oficina, de dispensadors d’aigua, el subministrament elèctric o el servei de traducció i correcció lingüística.

Si ens fixem en el cas concret de l’acord marc que té per objecte la prestació de serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament lingüístic i sociolingüístic, es va licitar per primer cop el 2013. La segona licitació, que va guanyar Linguaserve Internacionalización de Servicios SA, va entrar en vigor el 2 de febrer de 2019 i es manté vigent actualment. Va ser l’empresa que va presentar l’oferta que va obtenir la millor puntuació entre les diverses candidates. Des de llavors, quan algun departament, institut municipal o empresa pública del consistori necessita un servei de traducció o correcció, contracta aquesta empresa amb uns imports fixos i predeterminats prèviament. Aquests contractes, a més, es publiquen al web de Transparència.