Contractació de l'Ajuntament de Barcelona: licitacions, adjudicacions, formalitzacions i meses

L'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals publiquen a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya la informació de totes les seves licitacions i dels contractes formalitzats i en tràmit.

Per a cada contracte, s'hi pot consultar l'òrgan contractant, l'objecte del contracte, el pressupost de licitació i, si s'escau, l'import d'adjudicació, el procediment utilitzat, els licitadors participants i quin d'ells ha resultat adjudicatari del contracte.

També s'hi pot consultar i descarregar diferent documentació de l'expedient de tramitació del contracte, com per exemple els plecs de clàusules, les actes de la mesa de contractació, els informes de valoració i els documents de formalització, entre d'altres.

Perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona

El perfil de contractant és una eina integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i adreçada principalment a les empreses licitadores, on es publica la informació dels contractes de l'Ajuntament als quals poden optar.

La relació del perfils de contractant de les entitats municipals la podreu trobar en aquest enllaç.

Informació dels contractes

A través de la "Cerca avançada d'expedients" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública podeu accedir a tota la informació dels contractes, formalitzats o en tràmit, de l'Ajuntament de Barcelona. Cal seleccionar, en el formulari de cerca,

  • en el camp "Àmbit": "Entitats de l'administració local"
  • en el camp "Òrgan de contractació": "Ajuntament de Barcelona".

També es poden consultar els contractes de les entitats municipals, seleccionant l'entitat desitjada en el camp "Òrgan de contractació".

La cerca retorna una llista de contractes, descarregable en format excel, on per a cadascun d'ells es mostren el nom i l'objecte del contracte, la data de publicació a la plataforma, la fase de tramitació en què es troba, el pressupost de licitació i, si s'escau, l'import d'adjudicació.

Addicionalment, es proporciona l'enllaç a la fitxa del contracte, on es pot trobar la informació sobre el procediment utilitzat, els licitadors participants i quin d'ells ha resultat adjudicatari del contracte, així com consultar i descarregar diferent documentació de l'expedient de tramitació.

Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació

Per a cadascun dels contractes licitats per l’Ajuntament de Barcelona, la composició de la mesa de contractació, la seva forma de designació i les diferents convocatòries de la mesa al llarg del procediment es publiquen en els plecs i en aquella documentació i anuncis del contracte relatius a aquesta qüestió.

Feu una cerca avançada dels contractes licitats per l'Ajuntament de Barcelona a través de la "Cerca avançada d'expedients" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, seleccionant, en el formulari de cerca,

  • en el camp "Àmbit", "entitats de l'administració local"
  • en el camp "Òrgan de contractació", "Ajuntament de Barcelona".

A la pàgina de resultats, podreu accedir a la fitxa de cada contracte a través del corresponent enllaç.

Resolucions d'adjudicació i actes de les meses de contractació

Per a cadascun dels contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona, la fitxa informativa de cada contracte dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya conté les resolucions d’adjudicació i les actes de valoració emeses per la mesa de contractació corresponent. Per a consultar-les, cal anar a la secció "Adjudicació" dins de la fitxa del contracte.

Feu una cerca avançada dels contractes adjudicats per l'Ajuntament de la següent manera:

  • en el camp "Fase de publicació", marcant els dos valors "Adjudicades" i "Resoltes",
  • en el camp "Àmbit", seleccionant "entitats de l'administració local", i
  • en el camp "Òrgan de contractació", seleccionant "Ajuntament de Barcelona".

A la pàgina de resultats, podreu accedir a la fitxa de cada contracte a través del corresponent enllaç.