La contractació pública sostenible es consolida en les licitacions municipals

Contractació pública. Més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació.

Segons mostra la Memòria de la contractació pública sostenible de l’exercici 2019, més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació. L’estudi constata un augment en la incorporació de clàusules socials respecte al 2018 de més del 46% en les adjudicacions de districtes i gerències, i superior al 30% en els ens del Grup Municipal.

Són clàusules que promouen la millora de les condicions laborals de les persones que treballen per a l’empresa en l’execució del contracte, l’aplicació de plans d’igualtat, l’accessibilitat universal, la incorporació de persones a l’atur amb dificultats de reinserció o en risc d’exclusió social o la retribució per objectius, així com l’aplicació de millores en la sostenibilitat mediambiental com les que preveu el contracte de menjador de les escoles bressol, per introduir productes d’agricultura ecològica i de proximitat, o les incloses en la contractació de la flota de vehicles, com l’adquisició de vehicles més sostenibles.

L’alt percentatge de contractes amb mesures de contractació pública sostenible és el resultat de la implantació de l’estratègia municipal iniciada el 2016 amb la publicació de les guies de contractació pública socials, ambientals i d’innovació i l’aprovació, el 2017, del primer Decret d’alcaldia de contractació pública sostenible. Les dades mostren que, dos anys després d’aprovar-se el decret, tots els ens i organismes que formen el Grup Ajuntament (gerències, districtes i ens dependents) incorporen aquestes mesures en les licitacions de manera regular i transversal.

Menys contractes menors

D’altra banda, la Memòria de Contractació Pública del 2019 del grup municipal (Ajuntament i entitats municipals) mostra també que els contractes menors han perdut pes els últims tres exercicis i han passat del 16,41% de l’import total executat el 2017 al 8,8% l’any 2019. El descens és especialment important el darrer any, en què es van reduir significativament tant el nombre de contractes (12.152 contractes menys) com l’import executat, amb una reducció de 47,6 milions d’euros.