Nou Pla d’Objectius de Contractació Pública Sostenible 2020-2021

Contractació pública. El Pla s’ha aprovat en el nou marc general del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible proclamats per Nacions Unides en l’Agenda 2030

El Pla d’objectius de Contractació Pública Sostenible 2020-21, que s’ha elaborat amb la participació de la Comissió de Contractació Pública Sostenible i també de les entitats de la Taula de Contractació Pública, incorpora i actualitza mesures relatives al foment de la contractació femenina, la formació en gènere, la retribució per objectius de les persones que executen el contracte, la recollida de dades per sexe/gènere,  al Compliance penal i a les obligacions en matèria d’integritat i conflicte d’interès.

També incorpora altres novetats, com són l’actualització del protocol d’aplicació i seguiment de la mesura de Conciliació, i un estudi per copsar la traçabilitat del subministrament de materials provinents d’explotacions mineres, especialment coltan, cassiterita, wolfram,  or i derivats.

El Pla inclou consideracions respecte de la necessitat, un cop s’hagi reprès la normalitat de l’activitat contractual, es redobli l’esforç en l’aplicació de mesures de contractació sostenible, per contribuir a una sortida de la crisi actual, causada per la pandèmia de la Covid-19, amb les màximes garanties de respecte dels drets socials, laborals, d’igualtat entres homes i dones, o ambientals.

Els principals objectius del pla són:

  • Creació d’una Comissió municipal que vetlli pel manteniment de la cultura de sostenibilitat en el context de la pandèmia Covid-19.
  • Promoció de la simplificació administrativa dels procediments i requeriments dels procediments d’adjudicació seguint els principis de l’Small Bussiness Act, per tal de facilitar la participació de las PIME en la contractació pública així com l’àgil i adequada gestió dels fons i ajudes europees pels efectes de la Covid-19.
  • Desenvolupar i implantar un mòdul per al seguiment de l’execució del contracte en el Gestor electrònic d’expedients  de contractació SICE.
  • Assolir un 100% de contractes licitats amb mesures de contractació pública sostenible, ja siguin de caire social, ambiental o d’innovació.
  • Creació d’un Grup de Treball Tècnic per al seguiment i promoció de l’aplicació de les mesures de contractació pública sostenible.