Publicació del Pla anual de Contractació 2021 del grup Ajuntament de Barcelona

Contractació pública. La programació contractual de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents s'ha publicat al Perfil de Contractant

L’article 28.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 determina com a obligatòria per a totes les entitats del sector públic la programació i publicació anticipada de la seva activitat contractual, que com a mínim recollirà aquells contractes  que quedaran subjectes a regulació harmonitzada, incidint en la necessitat de comunicar als possibles licitadors les previsions de les administracions públiques, per tal de potenciar la transparència i afavorir la concurrència a les seves futures licitacions.

El Pla anual de Contractació 2021 del grup Ajuntament de Barcelona publicat al Perfil de Contractant  recull l’activitat contractual prevista de les diferents Àrees i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents. Els potencials licitadors trobaran contractes d’obres, serveis, subministraments i concessions de serveis que es preveuen licitar durant el 2021, independentment que la seva execució pugui ser plurianual.

Les dades publicades, que són de caràcter estimatiu i no vinculant, informen de la subjecció o no a regulació harmonitzada, la divisió en lots, el VEC (valor estimat del contracte), els codis CPV relacionats, la data aproximada de licitació i la durada prevista del contracte.

S’han anunciat gairebé 800 contractes amb un VEC proper als 1.200 milions d’euros.

Aquest exercici de transparència pretén també afavorir la participació de les pimes que poden conèixer amb antelació les futures licitacions i d’aquesta manera establir estratègies per accedir amb més garanties d’èxit a les licitacions.