Suspendre l'aprovació definitiva del PMU del sector 9 de la modificació del PGM per a l'ajust del pla de la Marina del Prat Vermell

29.04.2022 Urbanisme i infraestructures Referencia 20PL16801

SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de Millora Urbana del sector 9 de la Modificació del PGM per a l'ajust del pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca; promogut per Global Blue Center S.L., atesa la sol·licitud presentada per un representant de la societat promotora de dit pla i que al seu torn es fa constar a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l’efecte de motivació; ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención