Modificar els estatuts de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

22.07.2022 Administració i acció de govern Referencia FD 2022-07/12

APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona aprovada pel Patronat de la fundació en la sessió de 7 de juliol de 2022, amb l’objecte de canviar la seva denominació per “FUNDACIÓ BARCELONA CAPITAL NÀUTICA, AC 24”, modificar la composició del Patronat de la fundació i d’altres modificacions adients d’acord amb la redacció que consta en l’expedient administratiu. SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, en el cas de no presentar-s’hi al·legacions, TENIR-LOS per definitivament aprovats. INSCRIURE la modificació dels estatuts de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer Tinent d’Alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda per a efectuar els tràmits i signar els documents necessaris per a l’execució del present acord. NOTIFICAR el present acord als altres patrons, per al seu coneixement i efectes.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención