El nostre projecte educatiu

L'escola bressol El Petit Princep pertany a la xarxa d'escoles bressol de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. És un servei públic adreçat a les famílies que compleix una funció educativa i social, oferint atenció educativa als infants de quatre mesos a tres anys.

L'escola ofereix un entorn educatiu ric i idoni, amb espais i materials adequats a les capacitats i necessitats dels infants que promouen la curiositat, la descoberta, el joc i la relació entre els infants i altres adults, esdevenint un espai adequat per a la seva socialització. A més de trobar satisfetes les seves necessitats, se senten acollits i valorats.

El treball conjunt i coordinat de tot l'equip garanteix un projecte pedagògic coherent. L'equip de mestres vetllem perquè l'adequació i l'organització del temps que oferim als infants sigui ajustada a les seves capacitats i necessitats.

Per tant l'objectiu principal de l'escola bressol és que els infants participin en l'organització de la vida quotidiana de l'escola, sent protagonistes, vivint en un entorn que els ofereix seguretat i nous aprenentatges alhora.

Tot aquest procés es duu a terme amb una estreta col·laboració amb la família, posant en comú el coneixement que mares i pares tenen del seu fills i filles i l'experiència dels professionals sobre l'evolució dels infants de 0 a 3 anys. Per fer aquest intercanvi s'estableixen diferents mecanismes de comunicació verbals i escrits. A l'escola hi trobareu un espai de col·laboració per a l'educació dels vostres fills i filles.

Treballem en xarxa amb tots els serveis que intervenen amb els infants de l'escola amb alguna necessitat específica, i ens coordinem amb les escoles de la xarxa 0 - 6, en especial amb els parvularis de les escoles veïnes.

Compartiu aquest contingut