HABITS I RUTINES

L’adquisició  d’hàbits i rutines és un dels  aprenentatges prioritaris de l’etapa 0-3, ajuda al desenvolupament emocional-afectiu, físic,  motor, social  i cognitiu dels infants.
Per a l’adquisició correcta dels hàbits d’autonomia personals, l’adult té un paper fonamental tan a l'escola com a casa.
El concepte d’hàbit implica que l’infant ha après una acció i després l’executa adequadament, en el moment que correspon sense que hagi de ser acompanyat. Les activitats d’alimentació, higiene i descans se succeeixen diàriament a l’aula, així com també a casa Els anomenem rutines pel seu caràcter estable i quotidià. Tot això ajuda a l’infant a prendre consciencia de si mateix i de l’entorn que l’envolta.
 Amb l’adquisició progressiva dels diferents hàbits aconseguirem que l’infant sigui mes autònom i per tant tindrà la capacitat de poder decidir per si sol i resoldre situacions conegudes diàries sense la necessitat d’ajuda per part d’un adult. 
Per poder desenvolupar un hàbit determinat hem de fer que l’infant es senti partícip de l’aprenentatge, sempre amb la nostra supervisió, ajut i suport quan li sorgeixin dificultats, amb la repetició successiva durant un cert temps  serà capaç de fer les accions implicades en l’hàbit sense que l’hàgim de acompanyar i serà capaç de dur a terme les accions en qualsevol situació ja sigui a l’escola com a casa.
 

Compartiu aquest contingut