PROCÉS D'ADAPTACIÓ

L’entrada a l’escola bressol acostuma a ser per l’infant la primera separació del nucli familiar. Aquest s’ha d’adaptar a un nou espai i a noves persones, tot passant per una separació física, afectiva i temporal de la seva família.

El període d’adaptació s’organitza per ajudar a l’infant a superar el conflicte de la separació, per anar establint vincles entre l’adult i els infants i per establir una relació positiva amb les famílies per tal que puguin col.laborar i participar del procés d’adaptació. L’adaptació dels infants s’organitzarà d’acord amb les famílies en petits grups durant els dos primers dies i esglaonant l’entrada. D’aquesta manera s’anirà conformant un espai i un temps que ajudi a les famílies i als infants en aquest procés. L’adaptació s’ha de fer de forma progressiva, facilitant un horari reduït durant els primers dies.
Abans de començar el curs es fa una entrevista amb la família on, tenint en compte les seves necessitats i les de l’infant, ens posem d’acord per tal de dur a terme aquest període.

Compartiu aquest contingut