infoJOVE Barcelona

El bo jove d'habitatge

02/02/2022 - 17:17 h

Assesoria d'Habitatge Compartit per a Joves

Habitatge. Expliquem qui pot demanar l'ajuda al lloguer per a joves 2022 aprovada pel Consell de Ministres i quins són els requisits per rebre la subvenció.

Expliquem qui pot demanar l’ajuda al lloguer per a joves 2022 aprovada pel Consell de Ministres i quins són els requisits per rebre la subvenció.

El passat 19 de gener de 2022 es va publicar al “Boletín Oficial del Estado” el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025 que regula l’anomenat “bo jove d’habitatge”. D’aquesta manera el Consell de Ministres de l’estat ha donat llum verda a l’ajuda jove al lloguer 2022,

És important tenir en compte que,  que encara que s’hagin aprovat els criteris generals de l’ajuda, ha de ser el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya qui adapti aquests criteris a la realitat local. Fins que això no succeeixi, no s’obrirà la convocatòria i no es podrà sol·licitar l’ajuda. Quan sigui possible ho farà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2022.

En aquests moments tan sols comptem amb aquests criteris generals que poden anar orientant sobre les característiques d’aquesta ajuda.

Què és el bo jove d’habitatge?

El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió. Es concedirà per dos anys i la convocatòria estarà oberta de forma continuada i permanent.

Quins requisits que han de reunir les persones beneficiàries?

Per a ser beneficiari del bo jove d’habitatge, en termes generals i a l’espera que aquests siguin concretats pel Departament d’Habitatge, s’han de reunir els següents requisits:

1. Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys, inclosa l’edat de trenta-cinc en sol·licitar l’ajuda.

2. Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.

3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament en els termes de la Llei d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús, o un contracte d’habitació.

4. Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència, igual o inferior a fins a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària. És a dir 24.318 euros anuals.

5. L’ habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi l’ajuda. Les persones que encara no hagin signat el contracte en el moment de demanar l’ajuda, tindran tres mesos per a presentar l’empadronament i l’ajuda quedarà condicionada a la seva aportació.

6. No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, ja siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital.

7. El preu que es pagui per l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals (sense incloure places de garatge, annexos o similars). En el cas de lloguer d’habitació aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals.

Inicialment, el preu del lloguer no podia superar els 600 euros, però les comunitats autònomes podran ampliar el topall fins als 900 euros. En el cas del lloguer d’habitacions, el preu límit se situa en 300 euros ampliable fins els 450 euros.

Excepcionalment, es podrà  aplicar un límit màxim de preu de l’habitatge superior a 900 euros, en cas que en el mateix domicili convisquin dues o més persones joves que siguin beneficiàries de l’ajuda i que hagin subscrit, totes elles, el contracte de lloguer o cessió d’habitatge.

Cal destacar:

S’entendrà per font regular d’ingressos:

  • El treball per compte d’altri o pròpia.
  • El personal investigador.
  • Les persones perceptores d’una prestació social pública.

La persona jove haurà d’acreditar una vida laboral de, com a mínim, 3 mesos d’antiguitat en els 6 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos de, com a mínim, 6 mesos des de la data de la sol·licitud.

Excepcionalment, el límit d’ingressos podrà ser superior per a casos de lloguer i cessió d’habitatge compartit en la qual en la mateixa convisquin i hagin subscrit contracte per dues o més persones joves beneficiàries.

Altres aspectes a tenir en compte: 

No podran accedir a l’ajuda, les persones joves que tinguin un habitatge a Espanya, que tinguin el seu domicili permanent en l’habitatge d’un familiar de fins a segon grau, o que sigui arrendada o cedida per un soci mercantil que actuï com a administrador.

El canvi de domicili, no suposarà pèrdua de l’habitatge sempre que es continuïn complint amb els requisits.

Durant el temps que es rebi el bo, els joves beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement.

Recomanacions: 

Per tal que estiguis preparat quan arribi la convocatòria, et recomanen:

-Que facis servir la via telemàtica per sol·licitar l’ajudar.
Per presentar la sol·licitud sense problemes cal que tinguis habilitat un certificat digital o l’ICAT MÒBIL.
-Digitalitza en format pdf els documents. Encara no sabem que demanara, però d’entrada has de tenir preparats:

o Contracte de lloguer.
o Rebuts pagats any 2022.

– Estigués atent als següents  enllaços :

Apartat ajuts habitatge.barcelona.cat.

Agència de l’habitatge de Catalunya.

Tota la informació a l’Assessoria d’Habitatge Compartit, demanant cita a qualsevol punt infojove de la ciutat. Us podeu inscriure al Butlletí mensual del Servei d’Assessoria d’habitatge Compartit per tal d’estar informats de totes les novetats d’habitatge.