Comerç just i els seus productes

Segons l'Organització Mundial del Comerç Just (WFTO), el comerç just es defineix com un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional al prioritzar els criteris socials i ambientals per sobre dels econòmics.

El comerç just contribueix al desenvolupament sostenible al tenir en compte el medi ambient i al incentivar les economies locals dels països del sud, garantint unes condicions laborals dignes dels treballadors i treballadores.

El comerç just és un moviment social que, a través d'una pràctica comercial, una tasca de sensibilització i un treball de mobilització social, aspira a canviar els actuals models de relacions econòmiques i a participar en la construcció d'alternatives. És a dir, busca repartir equitativament els esforços i els beneficis.

La lluita per un comerç just és per a moltes organitzacions que s'hi dediquen, una lluita per canviar les injustes estructures del comerç internacional, on unes poques empreses transnacionals que dominen organismes multilaterals com el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, l'Organització Mundial del Comerç i les polítiques agràries i comercials dels principals governs, estan impulsant un model agrícola, comercial i de consum injust i insostenible.

La pràctica del comerç just ha de ser transparent durant tot el procés comercial perquè el consumidor responsable pugui valorar la coherència dels productes que compra.

El comerç just no és un sector d'activitat sinó que forma part d'un procés de construcció d'una societat més equitativa.

Els principis en els quals es basa el comerç just són:

- Corregir les desigualtats existents en les relacions comercials internacionals.

- Promoure alternatives de consum més respectuoses, basades en la participació de persones i comunitats.

- Garantir un salari just per als treballadors i treballadores.

- Assegurar unes condicions dignes de treball.

- Protegir els drets dels infants.

- Aplicar la transparència en tot el procés de comercialització.

- Garantir la igualtat de gènere.

- Salvaguardar les minories ètniques.

- La sostenibilitat ecològica.