L’Ajuntament de Barcelona dicta una suspensió de comunicats per aturar l’obertura de clubs cannàbics a la ciutat mentre es dota d’una regulació : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona dicta una suspensió de comunicats per aturar l’obertura de clubs cannàbics a la ciutat mentre es dota d’una regulació

13/06/2014Temps estimat de lectura: 6 minuts

En els darrers anys s’ha detectat un increment molt important del nombre d’associacions destinades al subministrament i consum de cànnabis tant a Barcelona com a diferents ciutats de l’Estat. La seva proliferació ha tingut el seu origen en la manca de regulació d’aquest fenomen. La legislació espanyola no prohibeix el consum ni tampoc la tinència de petites quantitats de droga per a consum propi, encara que sí el consum en espais públics (infracció administrativa) i el cultiu, elaboració, tràfic, promoció, afavoriment i facilitació del consum (infracció penal).

Actualment, en el cas de la capital catalana, una associació cannàbica (ja registrada com a entitat) no requereix d’una llicència d’activitat i pot operar fent arribar una comunicació a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Aquest fet ha facilitat la seva extensió i n’ha dificultat el control administratiu.

Davant d’aquest fenomen, el Govern Municipal ha encarregat diversos informes sobre el seu abast i les seves repercussions a la capital catalana. Aquests han estat elaborats per la Guàrdia Urbana, l’Agència de Salut Pública, l’àrea de Hàbitat Urbà i la Direcció de Serveis Jurídics. Els informes ressenyen diferents situacions detectades a l’entorn d’alguns d’aquests clubs:

– Promoció del consum i comercialització tant del cànnabis com, en alguns casos, d’altres substàncies estupefaents. Si bé la finalitat d’algunes associacions és l’autoconsum, diversos propietaris promocionen i venen aquestes substàncies assolint beneficis considerables i generant un important volum de negoci.
– Publicitat i captació de clients (potencial i majoritàriament turistes) que són donats d’alta com a socis de manera immediata i per uns dies, per tal d’adquirir els productes. La publicitat es realitza de manera directa o encoberta mitjançant internet o el repartiment de flyers a la via pública.
– Utilització d’alguns d’aquests establiments com a punt de subministre per part de traficants que compren la substància al club per després vendre-la a la via pública
– Presència de menors d’edat.
– Conflictes de convivència derivats de les molèsties que generen als veïns les olors, el fum, els sorolls o l’afluència de persones que es poden arribar a concentrar a l’entorn de determinats locals. Al no ser locals de pública concurrència, tot i actuar com a tals, no s’aplica la normativa pel que fa al consum de tabac, l’extracció de fums, aforament, sortida d’emergències i les normes higièniques.
– Desenvolupament d’una activitat potencialment contaminant i amb risc per a les persones si no es disposa d’un correcte sistema de ventilació.

En base a les diferents situacions detectades l’Ajuntament de Barcelona considera prioritari dur a terme una actuació urgent a l’entorn d’aquest fenomen i, per aquest motiu, inicia un seguit de mesures que es concreten en:

– La suspensió temporal de comunicats per la instal·lació o ampliació de clubs cannàbics a la ciutat;
– L’elaboració d’una regulació que determini en quines condicions aquestes associacions poden obrir i desenvolupar la seva activitat a la capital catalana;
– Consulta a experts de l’àmbit mèdic i farmacològic per comptar amb el seu assessorament i incorporar les seves recomanacions durant el procés d’elaboració de la nova regulació;
– La intervenció administrativa;
– El control policial.

 

Suspensió de comunicats de clubs cannàbics i regulació

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va acordar dimecres per procediment d’urgència la suspensió de les comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació d’associacions cannàbiques a la ciutat. La suspensió, publicada ahir al Butlletí Oficial de la Província, entra avui en vigor i estarà vigent durant el termini d’un any, en el qual no es permetrà que s’obrin noves associacions cannàbiques a la capital catalana.

Durant aquest període el Govern Municipal iniciarà els treballs per dotar-se d’una regulació que determini en quines condicions aquests entitats es poden ubicar a la ciutat (distàncies respecte equipaments sensibles, condicions d’edificació, etc…) i amb quins requisits han de desenvolupar la seva activitat (aspectes medi ambientals, ventilació, salubritat, evacuació de fums, olors, sorolls, etc…).

L’Ajuntament de Barcelona consultarà i demanarà assessorament a diferents experts de l’àmbit mèdic i farmacològic per tal d’incorporar les seves recomanacions durant el procés de regulació.

 

Control administratiu i policial

De manera paral·lela, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Guàrdia Urbana, ha iniciat les inspeccions administratives de les 160 associacions cannàbiques que ja existeixen repartides entre els deu districtes de la ciutat. Les inspeccions es duen a terme per verificar que aquestes compleixin amb una sèrie de requisits, entre ells els propis estatuts amb els quals van ser registrades com a entitats davant de la Direcció General de Dret i Entitats, depenent de la Generalitat o del Ministeri d’Interior.

S’actuarà contra aquells locals/associacions que:

– Duguin a terme venda il·legal de cànnabis
– Que no s’adeqüin als seus propis estatuts
– Facin publicitat o incitin al consum
– Que sota la capa del club privat facin de local de pública concurrència
– Que no hagin inscrit els estatuts a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques perquè la finalitat de l’associació és il·lícita
– Que no puguin acreditar l’origen de les plantacions.
– Que la sortida de fums no es produeixi per la teulada de l’immoble (i ho faci per la façana generant molèsties a la resta de veïns).
– Que no hagin presentat cap comunicat d’obertura a l’Ajuntament.

En els casos en els quals es detecti algun d’aquests supòsits la Guàrdia Urbana de Barcelona aixecarà acta i ho notificarà al districte corresponent, el qual, un cop transcorregut el tràmit d’audiència, notificarà al propietari l’ordre de cessament. En el supòsit que aquesta ordre no s’executi l’Ajuntament de Barcelona procedirà a realitzar el precinte de l’activitat.

Alhora, els cossos policials actuaran en aquells casos en els quals es detecti que hi ha indicis de responsabilitats penals per part d’alguna d’aquestes associacions i si s’escau ho posaran en coneixement de la Fiscalia de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta actuació municipal de caràcter transversal és dotar Barcelona d’un marc d’actuació que permeti determinar les condicions d’obertura d’aquest tipus d’establiments a la ciutat sempre d’acord amb la seva finalitat legal i d’autoconsum, i evitant que actuïn com a locals de pública concurrència. El Govern Municipal vetllarà perquè aquests clubs comptin amb les pertinents mesures de salubritat, seguretat i mediambientals i perquè no generin conflictes de convivència. Alhora l’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu compromís de seguir treballant per evitar el tràfic de drogues a la ciutat, així com la presència de menors d’edat a l’interior d’aquests establiments.

 

El cànnabis

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’octubre del 2013 el nou Pla d’Acció sobre Drogues per al període 2013-16, que té com a missió principal prevenir i reduir el consum de drogues psicoactives i les seves repercussions negatives en l’àmbit social i també en l’àmbit individual i familiar entre els barcelonins i barcelonines.

El Pla treballa tant sobre les drogues il·lícites com amb les substàncies que tenen circulació legal en el mercat, especialment l’alcohol, i busca informar la població sobre els riscos del consum, així com reduir la malaltia i la mortalitat associades. També busca evitar que es vulneri la llei i prevenir situacions d’exclusió social.

Aquest és el 8è Pla d’Acció sobre Drogues, amb el que es compleixen 25 anys de prevenció i abordatge d’aquesta problemàtica a Barcelona, una estratègia que ha estat batejada amb el nom de “model Barcelona” en addiccions. La línia seguida aquests anys pel que fa a addiccions ha estat debatuda periòdicament entre els grups municipals, amb plena voluntat de consens entre totes les forces polítiques del consistori, i sotmesa a revisió i aportacions per part dels professionals, protagonistes del seu desplegament, així com dels grups polítics, amb desenes de reunions al respecte. El Pla vol garantir un abordatge integral de les addiccions, des de la prevenció fins el tractament i la reinserció d’aquells ciutadans que tenen problemes derivats del consum de drogues. A més, promou la contundència amb el tràfic de drogues i el compromís amb les persones i l’ús adequat de l’espai públic, amb una mirada territorial.

Segons dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el cànnabis és la substància il·legal que té el consum més estès entre tots els grups d’edat. L’any passat a la capital catalana en van consumir un 29,9% dels homes d’entre 15 i 34 anys i un 16% de les dones d’aquesta mateixa edat. En el grup de població situat entre els 35 i els 64 anys els percentatges es van situar en el 13,6% en el cas dels homes, i en el 6,6%, en el cas de les dones.

Cada any es fan 5.000 inicis de tractament per alcohol i altres drogues als Centres d’Atenció i de Seguiment (CAS) de Barcelona, amb un total de 12.271 persones ateses. Un 11% dels tractaments en aquests centres estan relacionats directament amb el consum de cànnabis.

Paraules clau

associacions cannàbiques/