Barcelona elabora el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic : Servei de Premsa

Barcelona elabora el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic

24/10/2014Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Barcelona, que congela el nombre màxim d’establiments (HUTs) als existents a la data d’aprovació definitiva del Pla Especial. Es tracta d’un total de 9.606 llicències d’HUTs a tota la ciutat.

El Pla limita l’obertura de nous HUTs i defineix els criteris i paràmetres que regiran i ajudaran a gestionar aquest fenomen a la ciutat a curt, mig i llarg termini, i que caldrà completar amb l’actualització del marc regulador superior (llei catalana). El document estableix que es procedirà a la revisió d’aquest Pla Especial al cap d’un any de la seva aprovació definitiva i amb una periodicitat bianual posteriorment, valorant els seus efectes durant aquests períodes.

El document té com a eixos bàsics preservar la convivència i la qualitat de vida dels veïns, i garantir la professionalització dels allotjaments per tal que el producte ofert s’adeqüi al model de turisme sostenible característic de Barcelona.

L’augment de l’activitat turística que ha experimentat Barcelona i el creixement exponencial d’aquests allotjaments han motivat l’estudi aprofundit d’aquest fenomen. La conclusió és que cal posar fre a l’oferta d’HUTs i contenir-ne el creixement mentre es treballa en dotar l’administració local d’un marc normatiu que permeti la regulació i professionalització del sector, a la vegada que s’intensifica la tasca inspectora en allotjaments que actuen fora de la legalitat o generen problemes de convivència.

 

 

Percentatge d’HUTs respecte el nombre d’habitatges per illa

 

En el cas de Ciutat Vella, el document manté els criteris definits pel Pla d’usos vigent. S’extingiran les llicències d’habitatges d’ús turístic actualment regularitzades que en un període de 6 anys des de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella del 2013 no estiguin en edificis sencers o en edificis amb altres usos que no siguin el d’habitatge.

 

Més competències sancionadores i inspectores

En paral·lel a la tramitació d’aquest document urbanístic, l’Ajuntament continua treballant perquè es desenvolupi una regulació específica pròpia en matèria d’allotjaments turístics que defineixi el marc normatiu necessari per donar resposta a les especificitats de Barcelona. La singularitat, capitalitat i atractiu de Barcelona, la proliferació d’aquest tipus d’allotjament turístic i les dificultats d’inspecció i control que comporta la regulació actual –la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya–, són raons que justifiquen una nova regulació en aquest àmbit.

El Govern municipal ja ha sol·licitat formalment a la Generalitat de Catalunya la millora de la normativa que permeti una gestió més eficient i eficaç. Aquests canvis, que caldrà impulsar via esmenes a l’actual llei catalana de turisme, han de derivar en la creació de nous instruments d’intervenció i de millora de la qualitat de l’oferta d’HUTs que l’Ajuntament pugui aplicar.

A grans trets, els canvis sol·licitats a la Generalitat són:

– La definició de què es un habitatge amb activitats econòmiques per passar del comunicat actual a una llicència prèvia d’activitat.

– Modificar el Codi Civil de Catalunya per obligar l’acord de la comunitat de propietaris. Es contempla exigir el vistiplau de la comunitat de propietaris com a condició necessària per obtenir l’habilitació com a HUT, el que representa un pas més en la normativa actual, en què només cal una declaració responsable que indiqui que els estatuts de la comunitat no ho impedeixen.

– Millorar la redacció en matèria d’intervenció, facilitant l’establiment d’un règim sancionador eficient. Les modificacions en aquest àmbit han de garantir que qualsevol incompliment sigui sancionable, i actuar amb més contundència amb els casos reincidents. Per això, la llei ha de contemplar una infracció de caràcter genèric que tipifiqui qualsevol incompliment de la normativa turística no definit com a infracció greu o molt greus. Alguns exemples:
* No disposar d’un telèfon d’atenció les 24 hores.
* Estar empadronat en un HUT, ja que és incompatible l’ús residencial amb l’ús turístic de l’habitatge.
* Ocasionar molèsties als veïns.

 

Reforç de la tasca inspectora

Més enllà del Pla de Xoc que s’ha dut a terme des de l’estiu al barri de la Barceloneta per combatre els problemes de convivència detectats, l’Ajuntament ha posat en marxa el procés d’incorporació dels 60 inspectors i de formació dels mateixos. Aquest programa de reforç municipal funcionarà per Campanyes de Ciutat que s’han determinat en funció del àmbit territorial i l’activitat.

Els habitatges d’ús turístic seran, juntament amb l’ordenació de les terrasses i el compliment de la normativa de souvenirs, les activitats on es farà una especial incidència, i es posarà el focus en determinades zones que reben major pressió turística i reivindicació veïnal en aquests aspectes, com són:
1. Ciutat Vella: Especialment Barceloneta i Gòtic.
2. Sants Montjuïc: Poble-sec.
3. Gràcia: Vila de Gracia, Camp d’en Grassot i Park Güell.
4. Eixample: Sagrada Família.

La incorporació d’aquests 60 inspectors suposa doblar els recursos actuals d’acord amb els Districtes, que són els que tenen la capacitat inspectora /sancionadora.

Documents relacionats

Nota de premsa en format PDF

Plànol

Paraules clau

habitatges/ turisme/