Barcelona assolirà el 0’7% per a projectes de justícia global i cooperació internacional : Servei de Premsa

Barcelona assolirà el 0’7% per a projectes de justícia global i cooperació internacional

19/10/2015

L’Ajuntament de Barcelona amplia la dotació per a projectes de justícia global i cooperació internacional amb 1’75 milions d’euros. Gràcies a aquesta aportació, s’assolirà aquest any i per primer cop l’objectiu del 0’7%. En total, es destinen 1.756.037’20 euros nous, que aniran majoritàriament a projectes que s’havien presentat a la convocatòria anual de subvencions però havien quedat sense finançament per manca de recursos. També es dotaran projectes vinculats a acció humanitària en països que estiguin fent front a la crisi dels refugiats, i se sufragaran iniciatives de sensibilització sobre aquesta qüestió a la ciutadania de Barcelona.

En roda de premsa juntament amb el vicepresident de LaFede, Tono Albareda, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat que “la cooperació no ésnuna opció; per a nosaltres és una obligació” i ha dit que “d’aquesta manera es fa justícia”.  Per a Pisarello, que ha reconegut la tasca de les entitats i la societat civil en aquesta matèria, “aquesta fita és mèrit de les organitzacions, no del Govern”. El tinent d’alcalde ha reconegut que “amb el 0’7% no s’arregla tot” i ha anunciat que s’està revisant i actualitzant la política de cooperació i justícia global de l’Ajuntament “per incorporar la coherència en les polítiques municipals i modificar les relacions estructurals nord-sud,  perquè molts dels problemes que s’aborden al sud ho són per la petjada d’Europa, i aquí per les polítiques d’austeritat”.

 

36 projectes nous

Amb aquesta ampliació de pressupost es preveu dotar 36 projectes nous, que comptaven amb les condicions per poder ser subvencionats dins de la convocatòria del 2015 però havien quedat fora per manca de finançament.

En total, s’incorporaran 12 projectes de la convocatòria en les modalitats de Cooperació Internacional, 23 en Educació per al desenvolupament i 1 en Aprenentatge i Servei. Geogràficament, els projectes s’integraran a Amèrica Llatina (Nicaragua, Equador, Cuba i Colòmbia) i la Mediterrània (Marroc).

Dins dels projectes de Cooperació Internacional, per donar suport a la població més vulnerable destaca l’ampliació de dos nous projectes a la línia “Projectes de cooperació al desenvolupament que promoguin els drets fonamentals del col·lectiu LGTB” (Senegal i Nicaragua), tres projectes de “Cooperació al desenvolupament que reforcin capacitats productives amb un enfocament especial de gènere” (Congo i Marroc), i un projecte de “Intervencions en contextos d’emergència i postemergència” (Líban).

El pressupost total destinat a projectes de Cooperació i Solidaritat serà de 9.106.037’20 euros.

 

Per primer cop el 0’7%

L’objectiu de destinar el 0’7% del pressupost de l’Ajuntament a projectes de justícia global es contempla al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013-2015, però no s’havia assolit fins ara. Al 2013, el pressupost va arribar al 0’56%, al 2014, al 0’57%, i en el vigent pressupost de 2015 també es preveia una despesa del 0’57%. Això ha comportat fins ara la denegació de subvencions per manca de pressupost a entitats que havien obtingut la puntuació suficient, i la reformulació d’altres projectes per la reducció de crèdit pressupostari.

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau 2013-2015 marca com a àrees prioritàries són l’Àfrica subsahariana, la regió mediterrània i el subcontinent llatinoamericà, on Barcelona comparteix projectes i coneixement. El principal focus de priorització geogràfica d’aquesta política pública és l’àmbit local i, en particular, els hàbitats urbans.

A més, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament estableix com a ciutats prioritàries Medellín, Maputo, L’Havana i l’eix Tànger-Tetuan. A més, la cooperació de Barcelona prestarà una especial atenció a les poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza. Això no exclou que es puguin incloure altres ciutats prioritàries que compleixin els criteris marcats pel propi Pla Director, fins a un màxim de 7.

 

mapaco

 

 

Recollint la tradició solidària

El treball de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de la cooperació internacional parteix de l’experiència acumulada durant més de dues dècades en què l’acció del consistori en aquesta matèria ha adquirit la naturalesa de política pública. L’Ajuntament va iniciar la seva trajectòria a principis de la dècada dels noranta, moment en què la ciutat en el seu conjunt, en plena efervescència de les olimpíades, es va solidaritzar amb la ciutat de Sarajevo, que vivia la cruesa del setge enmig de la guerra dels Balcans.

Aquesta expressió de mobilització ciutadana de principi dels anys noranta va tenir continuïtat poc després, el 1994, quan les organitzacions que treballaven en el sector de la solidaritat van impulsar la campanya que reclamava que es dediqués el 0,7% del PIB a l’AOD, Ajuda Oficial al Desenvolupament. Aquest fet va marcar l’inici del programa Barcelona solidària. En el cas dels pressupostos municipals, i en base al dictamen encarregat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al catedràtic de Finances Públiques de la UB, J. Solé Vilanova, i publicat el 2001, s’arriba al consens que el 0’7% que correspon a l’aportació dels municipis es calcularà sobre els ingressos propis.

El Pla director, aprovat amb el consens de tots els actors de la ciutat implicats en matèria de cooperació, pau i drets humans, i per unanimitat de tots els grups municipals, estipula que es treballarà per dotar aquesta política pública d’una estructura institucional pròpia que permeti la simplificació de procediments i que la doti de més autonomia funcional i de gestió interna.Compartiu aquest contingut