L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica : Servei de Premsa

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

24/11/2015Temps estimat de lectura: 6 minuts

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, acompanyada de la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, la Comissionada d’Ecologia, Eva Herrero, la Comissionada de Salut, Gemma Tarafa i representats dels grups polítics, ha presidit aquesta tarda l’acte de constitució de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona.

 

 

Janet Sanz ha remarcat que “el govern municipal ha creat aquest espai transversal que posa damunt la taula que Barcelona té un problema de contaminació de l’aire i aquesta Taula ens permet analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire”.

Aquesta Taula està integrada per tots els agents implicats: serveis municipals, grups municipals i diverses entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic, social, ecologista, de la mobilitat, de la salut i del sector científic. La necessària complicitat del govern municipal amb la ciutadania i els agents socials, permet un efecte multiplicador que pot arribar a contribuir notablement a aconseguir una ciutat més saludable.

 

Els nivells de qualitat de l’aire a Barcelona

La millora de qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona ha estat, des de finals dels anys 70, un dels principals reptes ambientals amb els que ha hagut de conviure la ciutat i pels que ha hagut de definir diferents estratègies d’actuació per tal de reduir l’emissió de contaminants locals. Tanmateix, la ciutat ja ha superat altres reptes en termes de contaminants locals com poden ser la reducció del plom o el diòxid de sofre, gràcies a les millores tecnològiques, i legislatives aplicades.

Per detectar la presència de contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un centre d’anàlisi, la Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que controla un conjunt d’estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). A Barcelona ciutat, hi ha un total de 11 estacions de la xarxa. Anualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona realitza informes sobre l’evolució de la concentració d’aquests contaminants.

A dia d’avui, Barcelona, com altres ciutats europees (París, Londres, Berlín o Rotterdam), supera els límits de concentració en mitjana anual d’NO2 establerts per la UE per a la protecció de la salut (des de l’any 2010 els límits europeus de màxima concentració mitjana anual són 40 µg/m3 per els NO2 i les PM10). Aquest fet exigeix que s’hagin d’adoptar estratègies d’actuació a tots nivells – locals, nacionals, estatals i/o europees – per millorar la qualitat de l’aire de les ciutats i les seves Àrees Metropolitanes.

 

Conèixer la concentració és important però igual d’important és detectar l’origen d’aquests contaminants. Els resultats dels estudis mostren que el sector de la mobilitat és el principal causant dels problemes de qualitat de l’aire a la ciutat, tant a nivell d’emissions com d’immissions.

La mobilitat interna dels habitants de Barcelona no prioritza l’ús del cotxe. Segons dades de 2014, a Barcelona es realitzen diàriament uns 6,5 milions de desplaçaments: 4,7 milions corresponen a desplaçaments interns i 1,8 milions a desplaçaments interns-externs. Pel que fa als viatges interns, el 55,6% es mou a peu i en bicicleta, el 29,3% en transport públic i un 15,0% ho fa en vehicle privat. Els externs en canvi presenten un 44,2% en vehicle privat, un 52,4% en transport públic, i un 3,4% en modes no motoritzats. Aquest gran flux de circulació de vehicles que entren i surten de la ciutat és un dels principals reptes que aborda la ciutat i que passa necessàriament per la reducció de l’ús dels vehicles privats a motor per a accedir a la ciutat i per una millora de l’oferta del transport públic en aquest àmbit.

 

El Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018

Per a la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat, el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018, és un pla transversal que recopila les diferents estratègies a nivell de ciutat, actuacions sobre àmbits molt diversos com el transport i mobilitat, la indústria, el sector residencial, les grans infraestructures de la ciutat i el sector comercial i serveis, entre d’altres. A més, el Pla, aborda específicament la temàtica del Port i l’Aeroport. L’encaix d’aquestes dues infraestructures dintre de les conseqüències ambientals globals de la ciutat s’ha realitzat des d’un punt de vista territorial (el Port està íntegrament dintre del terme municipal de Barcelona) i econòmic (l’Aeroport, tot i no estar territorialment a Barcelona, té una gran incidència econòmica sobre la ciutat).

Però, com qualsevol pla promogut per una Administració Local, hi ha determinades competències, sobretot en àmbits com poden ser transport, indústria i grans infraestructures, que són força limitades i que necessiten el recolzament d’Administracions de rang superior, l’Autonòmica o l’Estatal, que acompleixin les millores del transport públic interurbà com la inversió en rodalies, el desenvolupament de carrils bus d’accés a Barcelona (C-31, B-23) o la millora de l’oferta de serveis de bus i l’acabament de les obres de la L9 o la Sagrera, i d’altres mesures com l’etiquetatge dels vehicles o la fiscalitat en funció dels nivells de contaminació dels vehicles,.. per a poder endegar polítiques, en aquest cas, adreçades a la millora de la qualitat de l’aire.

Per tal de plantejar actuacions més valentes existeix la voluntat específica de revisar el Pla actual per tal de plantejar una estratègia més integral a nivell de ciutat, però alhora, plantejar una visió més metropolitana integrant-la a una temporalitat més adient amb altres estratègies urbanes.

 

La declaració d’un episodi ambiental de contaminació

Barcelona està inclosa a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, Zona de Qualitat de l’Aire A1 (ZQA1), on la Generalitat de Catalunya pot declarar un episodi ambiental de contaminació, atès al que estableix el seu Pla d’Actuacions per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric.

Els episodis ambientals de contaminació es declaren quan es preveu que la situació anticiclònica pugui donar lloc a un augment dels nivells de concentració de la contaminació atmosfèrica. La causa principal és un anticicló persistent, que, sovint en època hivernal, provoca que l’atmosfera vegi reduïda la seva capacitat de dispersió dels contaminants. Tot i que la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és aconseguir que els episodis no es declarin treballant amb mesures més estructurals.

L’Ajuntament de Barcelona proposa a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire crear un grup de treball específic que permeti definir un protocol d’actuació en el cas d’aquesta excepcionalitat de declaració d’episodi de contaminació.

Plantegem un anàlisi, seguiment i actuació del possible episodi en diferents fases o llindars que ens portaran a emprendre mesures diferents, fer previsió amb la nostra eina de simulació i un seguiment amb la Xarxa de Vigilància.

Actualment no hi ha un protocol oficial, tot i que hi ha definides unes actuacions en el cas que es declari. La voluntat del govern municipal és determinar aquest protocol “oficial” amb la implicació de tots i entenent que cal una visió d’actuació més global i no només de la ciutat de Barcelona.

La proposta municipal és desenvolupar 2 protocols, un lligat als NO2 i un altre a les PM10. En el cas dels NO2 proposaríem actuar en aquests 3 nivells:

– Llindar 1: quan es prevegi arribar als 140 micrograms/m3
Situació “pre-avis” que ens posarà en activació interna, en estat de seguiment hora de l’evolució dels gràfics de les estacions, per saber si anem a més o es torna a estabilitzar nivells

– Llindar 2: quan es prevegi arribar als 160 micrograms/m3
Situació “avis”. En aquest cas es planteja emetre alguna comunicació a la ciutadania advertint que els nivells estan pujant i facilitant consells i activant accions més específica a nivell municipal lligada a la sensibilització i mobilitat. Cal fer un seguiment molt actiu de l’evolució per saber si va més i tendim a Episodi o s’estabilitza la situació.

– Episodi: a partir dels 200 micrograms/m3 o quan el declara la Generalitat
Situació “d’Episodi”. Caldrà fer una comunicació activa a la població reforçant els continguts dels consells, plantejar comunicats més directes a població més vulnerable i activar mesures molt més contundents lligades a la mobilitat, promoció del transport públic …

Més endavant s’aniran definint els protocols relacionats amb les PM10.

Paraules clau

qualitat de l’aire/