Barcelona planteja una primera proposta d’abordatge territorial de l’oferta d’allotjaments turístics : Servei de Premsa

Barcelona planteja una primera proposta d’abordatge territorial de l’oferta d’allotjaments turístics

23/02/2016Temps estimat de lectura: 6 minuts

El Govern municipal celebrarà aquest dijous la tercera trobada amb els agents implicats en l’elaboració del Pla Especial de Regulació d’Allotjaments Turístics (PEUAT). La reunió servirà per presentar les primeres conclusions extretes del procés d’escolta i recepció activa mantingut durant els últims mesos per tal de recollir les sensibilitats dels diferents col·lectius a l’hora de definir el PEUAT.

Aquesta regulació ha de fer compatibles els allotjaments turístics de Barcelona amb un model urbà sostenible basat en la garantia de drets fonamentals i la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Per aconseguir-ho, el PEUAT tractarà conjuntament les diverses modalitats d’allotjament turístic a partir de l’anàlisi de la seva incidència en la ciutat, i plantejarà propostes segons àmbits i objectius segons cada modalitat.

Del procés d’escolta activa per definir el pla, el Govern municipal n’ha extret unes primeres reflexions que han rebut un suport ampli entre els actors que hi han participat. Entre aquests actors hi ha representants del sector ciutadà i veïnal, el turístic, el de comerç i restauració, el cultural i esportiu, el sindical, l’ambiental i el de les entitats socials i territorials, a més dels grups municipals.

Les idees força que han estat compartides majoritàriament són:

– Cal ordenar i controlar l’activitat lligada als allotjaments turístics.

– L’equilibri urbà i la diversificació han de ser els eixos centrals de la nova regulació del sector per assegurar un encaix sostenible de l’activitat turística, i específicament dels allotjaments turístics, amb la resta d’activitats de la ciutat.

– És adequat un abordatge territorial diferenciat dels allotjaments segons el grau de concentració o saturació de l’oferta existent, sense perdre la visió global de ciutat.

– És molt necessària la contenció territorial dels allotjaments turístics en aquelles àrees o zones de la ciutat amb forta pressió turística i/o amb més presència d’allotjaments turístics per facilitar-ne la seva descongestió.

– S’insisteix en la necessitat de millorar els mecanismes d’inspecció i control dels allotjaments turístics il·legals que queden al marge del PEUAT.

Partint d’aquests criteris àmpliament compartits, la feina feta durant les dues primeres reunions del procés d’escolta activa i l’anàlisi duta a terme sobre diversos nivells d’informació –relació entre població resident/població flotant; sostenibilitat ambiental i característiques morfològiques de la trama urbana–, el Govern municipal planteja una primera proposta de regulació que respongui als següents objectius:

1. Una ciutat per viure-hi. El PEUAT ha de contribuir a garantir la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona i preservar el dret de les persones a l’habitatge, al descans i a la intimitat, a la mobilitat sostenible i a un medi ambient saludable. L’objectiu fonamental és blindar aquests drets ciutadans i evitar que es vegin en perill per l’increment d’allotjaments turístics a la ciutat. La convivència dels veïns i veïnes ha de ser una prioritat.

2. Una ciutat amb mixtura d’usos equilibrada. La diversitat urbana, la convivència d’usos i les diferents activitats econòmiques han de coexistir sense generar conflictes. El pla ha de tenir en compte la composició dels diferents usos a l’hora de regular els allotjaments per tal de garantir l’encaix sostenible de les activitats i el benestar dels veïns i veïnes.

3. Una ciutat que preservi la qualitat de l’espai públic. El PEUAT detectarà els àmbits més sensibles i amb un ús ja molt intens de l’espai públic, ja sigui per la presència d’algun dels principals atractius turístics o per concentrar activitat comercial i de serveis a les plantes baixes dels edificis.

4. Una ciutat amb diversitat morfològica dels teixits urbans. Es planteja graduar la mida i dimensió dels allotjaments en funció de les característiques de la trama urbana, així com establir condicions d’accessibilitat mínima segons l’amplada de carrers.

 

Primera proposta de regulació

La proposta en què treballa l’equip de govern, que serà debatuda aquest dijous a la reunió amb els col·lectius, distingeix dos grans blocs de tipologia d’allotjaments turístics amb una anàlisi i diagnosi diferenciades.

 

Hotels, pensions, hostals i albergs

Pel que fa a aquest tipus d’allotjaments, hi haurà les següents condicions de regulació comunes a tota la ciutat:

– Per implantar nous establiments no es podrà substituir en cap cas l’habitatge existent. A les zones que la normativa permeti nous establiments, aquests només podran situar-se en edificis que no tinguessin ús efectiu d’habitatge a data 1 de juliol de 2015, que és la data de l’acord de suspensió de llicències del PEUAT.

– S’establirà una condició d’accessibilitat mínima. Els establiments només podran situar-se en carrers d’amplada mínima de 8 m, per garantir una accessibilitat adequada que permeti que mentre es faci la càrrega i descàrrega pugui passar un cotxe i també un vianant amb cotxet.

A més, es distingeixen regulacions diferents pels següents àmbits territorials:

1. Decreixement natural a la part central de la ciutat, on ja s’aglutina més del 50% de l’oferta de places de la ciutat. No es permetrà nova implantació en cas de baixa del cens.

2. Mantenir l’oferta existent a la corona de l’entorn de la part central. Aquesta corona comprèn àmbits que ja compten amb establiments hotelers però amb menor intensitat que al centre, i també àmbits sensibles amb forta pressió sobre l’espai públic per la presència d’actius turístics de primer ordre, comerços, bars, restaurants i establiments de pública concurrència. En aquesta zona, quan tanqui un establiment se’n podrà implantar un de nou amb el mateix nombre de places. No obstant, el pla establirà condicions per a implantar nous allotjaments que substitueixin les baixes per evitar la concentració excessiva i garantir una distribució territorial equilibrada.

3. Creixement sostingut a la resta de territori on no hi hagi saturació. També s’establiran condicions per la implantació d’allotjaments per tal d’evitar la concentració excessiva i garantir una distribució territorial equilibrada.

4. Altres àmbits amb regulació específica:
a. 22@, la Marina de la Zona Franca i la Sagrera tindran condicions de regulació específica per graduar la intensitat dels usos.
b. àrees de tractament específic –bàsicament nuclis antics i zones unifamiliars aïllades–, on s’establiran limitacions a l’agregació parcel·lària i de grandària dels establiments per garantir l’adequada integració al teixit.

El següent mapa representa la proposta d’abordatge territorial, amb la part central on s’establiria el decreixement natural –color rosa–; la segona corona on es mantindria l’oferta –taronja–; la resta de territori on es permetria un creixement sostingut –verd–, i els àmbits amb regulació específica –blau–.

Habitatges d’Ús Turístic (HUT)

Els Habitatges d’Ús Turístic (HUT) incideixen en les disfuncions generades entre els residents i població flotant dels barris, tant pel que fa a habitatge om als aspectes de convivència i cohesió veïnal. En aquest sentit, el PEUAT preveu mantenir l’oferta existent de HUTs a la ciutat i evitar que se n’hi puguin implantar més.

En paral·lel, se subratlla la necessitat de modificar la legislació de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit amb l’objectiu de dotar els ajuntaments de més eines per exercir el control sobre aquesta tipologia d’allotjament.

 

Calendari: aprovació inicial, exposició pública i sessions de treball

La sessió de dijous permetrà treballar aquesta primera proposta amb les entitats, i, el dia 1 de març se sotmetrà a debat en una jornada oberta a la ciutadania en el marc del procés de participació del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

Després, els tràmits per a l’aprovació inicial del PEUAT s’iniciaran en la sessió de la Comissió de Govern del 10 de març. Així doncs, es donarà compliment al calendari establert a l’inici de tot el procés, tenint en compte que la suspensió feta el mandat passat a la Vila de Gràcia finalitza el 17 de març, entre d’altres. El procés d’elaboració del PEUAT va començar el juliol passat amb una suspensió temporal i cautelar de llicències d’allotjaments turístics per poder elaborar el pla de regulació.

Llavors s’obrirà un període d’exposició pública, durant el qual el Govern municipal seguirà les reunions amb els agents amb qui ha treballat el PEUAT per tal d’explicar amb més detall el document del Pla i altres àmbits vinculats als allotjaments turístics com la inspecció, la gestió de llicències, la mobilitat, etc.

Paraules clau

Allotjaments Turístics/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina