Informe sobre el potencial impacte econòmic derivat del Projecte Barcelona Jocs Olímpics d’Hivern 2022-2026. Maig de 2016 : Servei de Premsa

Informe sobre el potencial impacte econòmic derivat del Projecte Barcelona Jocs Olímpics d’Hivern 2022-2026. Maig de 2016

06/05/2016

El present document pretén mostrar els aspectes principals relacionats amb el potencial impacte econòmic previst en la proposta de candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus 2022 i, per tant, relacionat amb la nova candidatura per a l’any 2026. Tot i així, cal remarcar en aquesta introducció que totes les dades d’anàlisi que es mostren en aquest document han estat extretes de l’estudi realitzat pel Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació i Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona a l’any 2013; això vol dir que la realitat econòmica del país ha canviat moltíssim i evidencia, a més, que no es disposa de dades actuals que permetin avaluar la viabilitat d’una nova proposta de candidatura per a l’any 2026.
En la proposta de candidatura Barcelona-Pirineu 2022, l’objectiu era el d’optimitzar els recursos existents, atraure inversió privada, racionalitzar les inversions públiques necessàries i maximitzar-ne l’impacte en l’activitat del país. A més, un dels criteris de plantejament de la candidatura era el de dimensionar el projecte a la realitat econòmica del país, basant la proposta en els principis d’austeritat, eficiència en la gestió i concertació públic-privada a fi de garantir la sostenibilitat econòmica del projecte.
En una possible nova candidatura a l’any 2026, s’hauria de mantenir la intenció de crear un projecte proporcionat a la realitat econòmica del país i estar a l’abast del que avui Barcelona, el Pirineu i Catalunya poden permetre’s. Això implicaria tenir cura, i partir de la contenció, austeritat i, sobretot, realisme, tot garantint, en tot cas, el retorn de la inversió que el projecte exigís. El plantejament d’uns Jocs ha de partir de l’objectiu que suposin un motor de desenvolupament sostenible que perduri a llarg termini. Val la pena reiterar, però, que no es disposa de dades actuals que permetin fer una estimació real del projecte.
Per mitjà del present informe, es pretenen mostrar les anàlisis del potencial impacte econòmic que s’havien efectuat per a la candidatura de l’any 2022, a fi de poder traslladar-les, tot i que es tracti d’una aproximació irreal i sense dades que permetin adaptar les previsions a la nova realitat econòmica del país, a la possible nova proposta per al 2026 i ésser capaços d’avaluar-ne els efectes.Compartiu aquest contingut