L’Ajuntament presenta les 71 actuacions per lluitar contra la feminització de la pobresa : Servei de Premsa

L’Ajuntament presenta les 71 actuacions per lluitar contra la feminització de la pobresa

01/06/2016Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona presenta avui l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a Barcelona, en el marc de la Taula contra la Feminització de la Pobresa, que celebra la segona sessió plenària. Es tracta d’una estratègia que es concreta, de moment, en 71 actuacions per combatre des de diferents àmbits la situació de desigualtat que pateixen les dones, atès que a Barcelona el 28% de la població es troba en risc de pobresa, i d’aquesta població el 55% són dones.

L’estratègia es desplega amb un horitzó de vuit anys, temps suficient per posar en marxa noves dinàmiques que contribueixin a reduir la pobresa i les situacions de precarietat femenina a mitjà i llarg termini a tota la ciutat. Aquesta és, per tant, una estratègia que actua sobre les arrels dels processos de feminització de la pobresa i la precarietat, i que implanta mesures per atacar els aspectes més estructurals, com ara la discriminació en el mercat laboral, les desigualtats en la distribució de les càrregues de cura i del treball domèstic, l’accés a l’habitatge, o la millora de l’estat de salut.

Si bé aquesta estratègia es presenta ara amb 71 mesures, es tracta d’un primer paquet d’actuació que pot anar creixent al llarg d’aquests vuit anys de desenvolupament de l’estratègia.

 

Les primeres 50 accions comencen aquest 2016, amb una dotació de 27,9 milions d’euros

D’aquestes 71 mesures, es preveu que més de la meitat es comencin a desenvolupar a partir d’ara. De fet, les 50 mesures inicials ja estan dotades d’una partida pressupostària de 27.928.176 euros per invertir aquest any.
El 2016 està previst desenvolupar projectes per fomentar la dignificació del mercat de treball dels sectors més feminitzats. Per combatre la segregació ocupacional es desplegaran programes d’emprenedoria social i solidària destinats a les dones que treballen en determinats sectors, sovint en condicions molt precàries (neteja, comerç i atenció a les persones). També es posaran en marxa nous programes per a dones en situació d’atur, a les quals s’oferiran assessorament, formació, accés al crèdit, i acompanyament en la creació de cooperatives o associacions (per exemple, de l’àmbit de les cures o altres finalitats), que els permetin accedir a un treball digne, estable i regulat. En l’àmbit del mercat de treball, serà molt significativa la inversió que es preveu per crear serveis, programes i mecanismes de millora de l’accés i la permanència en el mercat de treball de les dones en situacions de vulnerabilitat. Es desplegaran plans d’ocupació però també contractes bonificats i nous mecanismes per millorar la qualificació professional.

També es preveu fomentar la creació de cooperatives de cura. L’Ajuntament facilitarà que la demanda es canalitzi a través d’aquestes cooperatives per evitar que es recorri a l’economia submergida per cobrir-la.
Finalment, en el marc del treball domèstic, de les cures i els afectes, un dels projectes capdavanters que vol impulsar el Govern municipal demana promoure la coresponsabilitat en el treball domèstic i en les cures en el conjunt d’actors implicats tant a les llars, com en la comunitat, en el sector privat i en l’Administració pública. De fet, començar a revertir la situació de precarietat i de més risc de pobresa femenina depèn en bona mesura d’un repartiment equitatiu d’aquestes tasques. D’altra banda, l’àmbit del treball domèstic i del treball de les cures és el que tindrà més inversió municipal, ja que bona part del pressupost assignat s’adreçarà a l’ampliació de serveis que ja existeixen, i per tant, millorarà la coresponsabilitat del conjunt de la societat en aquests treballs.

La dedicació pressupostària més important va a parar a l’increment, de l’oferta i de la quantia, de beques menjador, i a l’ampliació de serveis com ara el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el servei de teleassistència i el d’àpats socials.

L’estratègia contra la feminització de la pobresa també desplegarà mesures que reverteixin en la millora de l’estat de salut de les dones en situació de més vulnerabilitat i en l’accés i les condicions de l’habitatge.
Un altre eix anomenat “Dades i Sistemes d’Informació” servirà per treballar les dades disponibles i millorar la capacitat informativa. Els mecanismes nous que s’utilitzaran seran la segregació per sexe, la generació de nous indicadors, l’elaboració i la revisió d’informes específics, etc.

La Taula de Treball contra la Feminització de la Pobresa, de la qual formen part diverses entitats (associacions, grups, fundacions, ONG, sindicats i institucions), i representants dels grups municipals i del Govern de l’Ajuntament de Barcelona es va constituir l’octubre del 2015. Es va crear per lluitar d’una manera integral i transversal contra la pobresa que colpeja les dones de la ciutat de manera diferenciada, en el marc del compromís de govern per assolir una Barcelona més justa i equitativa.

 

Nota: Adjuntem el document complet Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a Barcelona 2016-2024.

Paraules clau

feminització/ pobresa/