L’Ajuntament obrirà un concurs internacional d’idees per a la futura ordenació urbanística de Vallcarca : Servei de Premsa

L’Ajuntament obrirà un concurs internacional d’idees per a la futura ordenació urbanística de Vallcarca

04/10/2016Temps estimat de lectura: 10 minuts

 

El Govern municipal obrirà un concurs internacional d’idees per definir la futura ordenació urbanística de la part del barri de Vallcarca afectat per la Modificació del PGM Hospital Militar- Vallcarca, al districte de Gràcia. Aquest concurs permetrà atraure les millors propostes per reactivar aquest barri, i la guanyadora servirà com a base per formular la Modificació de pla general metropolità per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca, que du anys parcialment aturat des del planejament de 2002, així com la construcció dels nous habitatges, espais verds i activitats previstos. El resultat és un barri ple de solars buits i edificis en mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa.

 


Àmbit d’ordenació
La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha destacat “la voluntat del govern municipal d’impulsar, a Vallcarca, una transformació que tingui relació amb la seva identitat i el seu patrimoni”, unes característiques que al seu parer, el planejament actual no respectava. “Vallcara ha estat sempre una prioritat per a aquest govern i per això hi impulsa el primer concurs d’idees urbanístic d’aquest mandat perquè sigui una oportunitat per repensar part del planejament previst, tot aprofitant les noves activitats culturals i socials que han sorgit en els darrers anys per millorar les condicions de vida del barri”, ha afegit.

Aquesta voluntat es va reflectir també en les jornades participatives ‘El barri que volem’, on els veïns i les entitats del barri van assenyalar la necessitat de revisar el model de barri per a Vallcarca. D’aquelles jornades en va sorgir una Taula de Treball d’urbanisme conjunta entre l’Ajuntament i els veïns on aportar propostes i projectes. Una d’aquestes propostes és la convocatòria del present concurs d’idees a iniciativa municipal que reculli les conclusions i demandes veïnals sorgides d’aquest diàleg.

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha recordat que aquesta tasca conjunta entre veïns i districte s’està duent a terme des de fa un any amb molta intensitat. Fruit d’aquest treball sorgeixen els criteris per al concurs d’idees. “Ara és l’hora de Vallcarca”, ha dit Badia, “un barri que ha vist com s’enderrocava en gran part durant els últims anys”.

Així doncs, s’ha elaborat un plec tècnic del concurs que té com a principals objectius pensar una nova ordenació dels edificis que sigui coherent amb la tipologia de l’edificació pròpia del barri i adaptada a les demandes socials actuals; conservar el teixit de carrers i la trama urbana existents, i servir de base per a la posterior Modificació de pla general metropolità, que seguirà un procés participatiu previ i una comissió de seguiment per adaptar la proposta guanyadora als criteris pactats per l’Ajuntament i el veïnat.

 

Criteris per a la nova ordenació

L’àmbit del concurs se situa a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca, 86-132 i abasta una superfície de 15.443 m2. Els criteris que serviran per valorar les propostes rebudes i que indiquen les característiques que haurà de complir la futura ordenació del barri són:

 

• Integració amb l’entorn i identitat de barri:

– Connector verd. S’haurà de tenir en compte el valor estratègic de l’enclavament dins el sistema del verd de la ciutat. D’una banda, es potenciarà el caràcter de corredor Collserola-Ciutadella previst al pla verd i la biodiversitat de Barcelona. I, de l’altra, es buscarà la connexió mediambiental i de vianants del Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i el parc del Putxet mitjançant la creació dels espais públics previstos en el planejament, així com la millora dels espais lliures ja existents. L’edificació que es proposi haurà de ser compatible amb el caràcter de connector verd de l’emplaçament, i serà permeable al pas del verd, evitant l’efecte de barrera, tant en planta com en alçada.

– Model de barri. Es valorarà positivament que la nova ordenació recuperi el caràcter del barri, adaptant-se a la topografia existent i minimitzant els moviments de terra. Es recomanen unitats d’edificació petites amb nombrosos accessos des del carrer per evitar grans panys de façana continus. Les alçades dels nous edificis hauran de ser coherents i respectuoses amb el seu entorn. El model de barri que es proposi haurà de permetre espais per a la productivitat, com ara plantes baixes amb comerços o locals per a desenvolupar-hi diverses activitats, i espais lliures que puguin acollir horts i/o mercats a l’aire lliure. Els espais públics es projectaran com a espais de lleure i relació social, de forma que siguin flexibles i puguin acollir tot tipus d’activitats, com ara mercats a l’aire lliure, horts, etc. També es valorarà positivament la possible reubicació de la pista esportiva a l’aire lliure que actualment està situada en l’àmbit d’intervenció.

– Patrimoni i identitat de barri. Totes les actuacions proposades crearan i potenciaran recorreguts i espais que posin en valor i reconeguin el patrimoni del barri, com Can Carol i la Casa del Consolat. També es potenciaran nous itineraris d’accés als edificis d’interès patrimonial i als espais singulars del barri. Així, es respectarà el patrimoni natural i ambiental existent –es conservaran els Jardins del Consolat–, i es valorarà la conservació dels arbres, sistemes i fauna existents. També es respectarà el patrimoni hídric com rieres, fonts, mines d’aigua i construccions hidràuliques com la Font de la Nina i l’aqüeducte de Turull. Finalment, es mantindrà la placeta d’accés al metro com a espai de trobada veïnal, amb sòl permeable i zones verdes.

– Mobilitat sostenible i accessibilitat. Es valorarà especialment les solucions enginyoses i amb estalvi de recursos a les dificultats causades per el desnivell, i la manera d’aprofitar la pròpia edificació per a generar connexions entre carrers i accés als habitatges. Es reforçarà la xarxa de transport públic a la zona i es prioritzarà la mobilitat de vianants i bicicletes, facilitant la connectivitat transversal entre un costat i altre de l’avinguda de Vallcarca. També es facilitarà l’accés als parcs.

 

• Habitatge i cohesió social:

– Tipologies d’habitatge. Es valorarà la implantació de noves tipologies d’habitatge que puguin fer compatible l’habitatge i el taller i que maximitzin la seva relació amb els espais lliures. Es poden proposar alternatives com ara cooperatives d’habitatge com a element afavoridor de la transformació inclusiva i col·lectiva. I es valorarà que els edificis incorporin usos comunitaris mixtes per potenciar que s’hi duguin a terme activitats.

– Cohesió social. Els habitatges hauran de ser de tipologia diversa, per a persones de diferents edats, model familiar o estrat econòmic, per crear així un barri inclusiu. També es projectaran nous espais amb mixtura d’usos en els àmbits educatiu, esportiu, social i cultural, i es dissenyaran habitatges productius que incloguin tipologies com ara casa-taller, casa-despatx o casa-comerç.

 

• Sostenibilitat i eficiència. Aspectes com l’eficiència energètica i la reducció dràstica del consum d’aigua han d’esdevenir de vital importància. Per tant, tots els materials usats en les noves edificacions i rehabilitacions han de ser de baixa petjada ecològica i de carboni. S’instal·laran captadors solars als espais públics en la mesura del possible, i a les cobertes tant pel consum propi dels edificis com per compartir amb les altres edificacions del barri mitjançant una xarxa. Els edificis nous hauran de ser d’alta eficiència energètica, i els que es rehabilitin hauran d’assegurar una millora substancial. També s’afavorirà la reducció del consum d’aigua potable, ja que els nous habitatges disposaran d’instal·lació de recuperació d’aigües grises i, en la mesura del possible, sistemes de fitodepuració que en permetin el seu aprofitament posterior.

 

Premis, jurat i calendari

El concurs internacional d’idees de Vallcarca serà obert a equips que disposin d’almenys un tècnic competent en la matèria, i es realitzarà a una sola volta. La proposta guanyadora rebrà 20.000 euros, mentre que s’atorgaran entre 3 i 5 mencions especials de 3.000 euros.

El jurat que escollirà la proposta guanyadora es planteja com una representació de la taula de Vallcarca, i estarà format per cinc representants veïnals –quatre de la Taula de Vallcarca i un de la FAVB–; cinc representants de l’Ajuntament –un de la Regidoria d’Habitatge; un del Districte; un de Bagursa; el gerent d’Urbanisme i el director de Model Urbà–; un representant de la propietat privada i cinc tècnics independents –un arquitecte o tècnic paisatgista designat pel COAC; un arquitecte especialista en planejament o desenvolupament urbà designat pel COAC; un arquitecte jove especialista en urbanisme de gènere designat per la ETSAB; un especialista en sociologia o similar designat per l’IGOP i un especialista en medi ambient–.

A més, hi haurà una taula tècnica que vetllarà perquè es compleixin els paràmetres de planejament i avaluarà els diferents criteris només com a recolzament del jurat, sense tenir capacitat per desestimar cap proposta. Estarà formada per tres representants de l’Ajuntament, un del COAC i un del col·lectiu veïnal.

Pel que fa al calendari, al novembre hi haurà una jornada oberta a la ciutadania i equips concursants per rebre aportacions i reflexions del veïnat de Vallcarca, i la previsió és que durant el gener de 2017 els equips lliurin les propostes. Entre febrer i març el jurat deliberarà, i a l’abril s’anunciarà la proposta guanyadora. Seguidament, els equips tècnics municipals començaran el procés de redacció dels canvis de la Modificació de pla general metropolità per l’àmbit de Vallcarca, que es preveu que tingui un recorregut aproximat de dos anys fins a la seva aprovació definitiva.

 

Nous equipaments de proximitat per a aquest entorn

El nou barri que sorgirà d’aquest planejament comptarà amb dos nous equipaments que tindran usos veïnals i cívics i que, juntament amb els veïns i veïnes, seran dissenyats amb l’objectiu que es converteixin en dos grans pols de trobada i dinamització de la vida veïnal d’aquesta part del Districte de Gràcia, molt mancada de punts de trobada i locals públics.

Els equipaments són l’antic Consolat de Dinamarca i Can Carol. Al novembre del 2014 es van realitzar unes jornades participatives a Vallcarca, sota el títol “El Barri que Volem”. Van ser convocades per la Taula de Diàleg Permanent per la Convivència de Vallcarca, que agrupa una quinzena d’entitats del barri. Entre les conclusions s’hi va incloure l’adequació de l’edifici del Consolat i dels seus jardins com a espai cultural del barri, i la compra per part de l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici de Can Carol i la seva rehabilitació com a equipament pel barri.

 

• Antic Consolat de Dinamarca

Va ser cedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament a la tardor de 2015. Està situat al c/Viaducte de Vallcarca, 4-6. Té una superfície construïda de 472 m2 distribuïts en planta baixa i dues plantes superiors i compta amb zona enjardinada, que està inscrita a l’Inventari de Béns de la Diputació com a bé patrimonial. El consolat va ser cedit per un període de quinze anys prorrogables per a ús com a equipament cívic o casal de barri.

L’Ajuntament de Barcelona realitzarà les obres d’adequació de la finca perquè pugui acollir els usos cívics que es determinaran de comú acord amb les entitats del barri, un procés de participació que ja es va iniciar al mes d’abril passat, dins del procés de ciutat ‘Decidim BCN’ i que va precedir una jornada de portes obertes, al mes de maig, que va servir perquè els veïns i veïnes poguessin conèixer les característiques de l’edifici en el seu interior.

Del resultat dels tallers realitzats es va consensuar que aquest fos un equipament amb una vocació sociocultural, educativa d’oci i de socialització amb una oferta variada, de trobada intergeneracional, obert a entitats, veïns/es i artistes, amb una visió àmplia, des de l’escala local com internacional. L’equipament es repartiria en espais polivalents, flexibles i dinàmics; un bar/cafeteria i que el jardí s’inclogui com a part de l’espai. El pressupost previst per a l’obra de rehabilitació de l’edifici és de 1.25 milions d’€.

La casa va ser construïda el 1936 segons el cadastre, es va llogar al Consolat de Dinamarca per al seu ús, en el període posterior a la Guerra Civil, quan els seus propietaris van haver d’exiliar-se a EUA, el matrimoni Junyer-Canals. Aquests van fer donació a favor de la Diputació de Barcelona l’any 1979, reservant-se l’usdefruit de les plantes segona i tercera de la casa situada en aquest terreny, actualment extingit en haver mort ambdós consorts. En aquests moments hi ha una iniciativa ciutadana perquè es rebategi la casa amb el nom de Joan Junyer, en honor al seu antic propietari.

 

• Can Carol

L’edifici de Can Carol és una masia que data de 1860, situada al número 26 del carrer de Cambrils, a la part baixa de Vallcarca. L’edifici va ser casa pairal durant el primer terç del segle XX, i després, seu de l’escola El Colegio Nuevo durant la segona república. Al desembre del 2015 l’Ajuntament de Barcelona compra al seu propietari l’edifici, que té 2 plantes de 380 m2 construïts.

La seva conservació ha estat una llarga reivindicació veïnal. Per aquesta raó, l’objectiu del districte és que aquest edifici passi a ampliar l’oferta d’equipaments públics de l’entorn de Vallcarca al més aviat possible perquè resolgui en part la mancança de serveis i espais que pateix aquest barri. El districte està definint, ara, el projecte de rehabilitació integral que haurà de sotmetre’s l’edifici, degut al seu mal estat de conservació.

La voluntat del districte és que els seus usos també es defineixin en un procés de participació ciutadana.

 

• Jardí dels Arabescos

El districte també té previst realitzar, entre l’octubre i maig de 2017, una millora en la urbanització ubicada sota el viaducte de Vallcarca, a la finca dels números 111 i 117 de l’avinguda Vallcarca, entre l’avinguda de Vallcarca i el carrer de Gomis, per adequar-la com a espai enjardinat i zona d’esbarjo, amb la seva integració als jardins existents.

El projecte, tal com es va pactar amb les associacions de veïns de Vallcarca, preveu la millora de la comunicació a peu pla amb els jardins existents adjacents, el nou enjardinament, l’adequació de la vegetació actual, la incorporació de nou enllumenat de tipus LED, el soterrament de la xarxa aèria, adequar l’accés a la parada de metro de la L3, l’ampliació de la vorera existent a l’avinguda de Vallcarca, crear nous espais d’estada de sauló amb bancs i cadires, i la reordenació del mobiliari urbà.

Alhora, per seguir amb les millores de l’entorn d’aquest àmbit del barri de Vallcarca, l’Ajuntament, a través de Bagursa, també ha projectat la recuperació de les restes de la finca del segle XIX popularment conegudes com els Arabescos que es troben a l’interior dels nous jardins. Es tracta d’una antiga construcció d’estil mossàrab, que permetrà avançar en l’objectiu de crear espais i corredors verds entre el Parc dels Tres Turons i del Putxet, i revitalitzar un entorn i un barri molt afectat i sensibilitzat pels efectes d’un llarg procés urbanístic.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Vallcarca/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina