Barcelona es dota d’un instrument per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència : Servei de Premsa

Barcelona es dota d’un instrument per fer avançar els drets de la infància i l’adolescència

26/10/2016Temps estimat de lectura: 4 minuts

Barcelona es dota d’un instrument per fer avançar els drets humans específics dels ciutadans fins a la majoria d’edat i per fer més apropiades les ciutats per viure-hi la infància i l’adolescència. Es tracta de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, un consorci adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, que treballa en l’àmbit de la ciutat, l’àrea metropolitana i la província. Durant el 2016, el Consorci Institut d’Infància i Món Urbà creat el 1999, ha experimentat un procés de renovació profunda que ha implicat una reformulació en els objectius i funcions com a instrument públic amb vocació de servei als ens locals i amb compromís de retorn i utilitat social. La renovació ha comportat un canvi de nom per tal que visibilitzi l’etapa clau dels 0-17 anys i l’arrelament local.

Aquesta reflexió estratègica s’ha dut a terme de manera participada amb una seixantena de persones dels àmbits del món local, social i de la recerca i amb el contrast amb més de vint adolescents. Finalment ha culminat en el primer Pla Estratègic com a consorci i en la modificació i actualització dels seus estatuts, tal com ha aprovat aquest mes el Consell de Govern amb representació de les dues administracions i les dues universitats públiques consorciades. En endavant, la missió de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona és:

“Contribuir a una Barcelona –ciutat, àrea metropolitana i província- on infants i adolescents visquin amb dignitat i creixin amb igualtat d’oportunitats en espais socials i en entorns familiars i afectius enriquidors, saludables i protectors; fent efectius tots els seus drets i el seu màxim desenvolupament.”

 

Generar coneixement i enriquir el debat social per contribuir a millores en les polítiques locals

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona vol contribuir a fer avançar els drets dels ciutadans dels 0 als 17 anys a partir de generar i compartir coneixement des de, per a i amb la infància i l’adolescència per tal de millorar totes les polítiques públiques locals que els afecten. L’objectiu és que es visibilitzi el paper d’infants i adolescents com a ciutadans amb capacitats creixents i com a agents de canvi de la ciutat; i es consideri l’etapa dels 0-17 anys com a estratègica del cicle de vida per tal d’aconseguir millores col·lectives presents i futures. Es tracta que la infància i l’adolescència ocupin un lloc prioritari en l’agenda pública, de manera que la cura dels seus drets humans específics, com a subjectes i com a col·lectiu, es consideri un afer públic prioritzat amb inversió i polítiques basades en anàlisis i evidències.

Amb aquests objectius, l’Institut promou, coordina i participa en diferents espais locals de treball, contribuint amb mirada d’infància i adolescència; realitza funcions d’observatori recopil•lant, sistematizant i generant dades i anàlisi, i també recerques per aportar evidències i propostes, ja sigui a demanda de les administracions o a iniciativa pròpia en base als seus àmbits de treball. Així mateix, amb jornades, seminaris i butlletí, comparteix el coneixement propi i es fa ressò d’altres investigacions i informes de referència per tal d’enriquir el debat social amb l’objectiu de reforçar la concepció de la infància i l’adolescència com a etapa estratègica i d’assolir millores concretes en les vides d’infants i adolescents a les nostres ciutats.

 

Els àmbits de treball: ciutadanies, benestars i educacions

Els projectes de l’Institut s’emmarquen en tres àmbits de treball. D’una banda, el reconeixement de les Ciutadanies, des d’una perspectiva dels infants com a ciutadans de ple dret i amb capacitats creixents per a participar en la vida social i comunitària i en la presa de decisions que els afecten, així com en la construcció de l’espai públic i de la ciutat. De l’altra, l’àmbit dels Benestars on es tracten les polítiques municipals vinculades a garantir entorns familiars i afectius enriquidors, saludables i protectors, lliures de pobreses i violències, entenent que una societat que destina la inversió necessària a tenir cura de la infància de manera prioritària, també millora en el seu conjunt. I, per últim, l’àmbit de les Educacions, que abasta els serveis educatius assequibles i de qualitat que fomentin l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’educació dins i fora l’escola durant tota l’etapa 0-17, amb especial èmfasi en les actuacions primerenques en la petita infància i les seves famílies, i en el lleure.

Finalment, l’objectiu que el consorci pogués actuar com a ens instrumental o mitjà propi de les institucions consorciades i rebre encàrrecs de gestió en el nou context jurídic arran de les darreres directives europees, ha comportat la necessària separació de la Universitat Oberta de Catalunya com a membre consorciat, pel fet de tractar-se d’una fundació privada sense afany de lucre i no d’una entitat de dret públic com les altres universitats consorciades – la UB i la UAB-. En endavant, la UOC serà una institució convidada al Consell de Govern del consorci amb veu i sense vot i treballarem en el marc d’un conveni de col·laboració.

Paraules clau

adolescència/ infància/