Barcelona estableix clàusules de lluita contra la pobresa energètica i ambientals en la contractació del subministrament elèctric : Servei de Premsa

Barcelona estableix clàusules de lluita contra la pobresa energètica i ambientals en la contractació del subministrament elèctric

17/01/2017Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Ajuntament de Barcelona modifica els plecs de la licitació de l’acord marc de contractació per al subministrament elèctric per un valor de 65.260.166 milions per dos anys i divideix el contracte en tres lots per afavorir que més empreses puguin adjudicar-se el servei

Per primera vegada s’obliga als contractistes a uns requeriments lligats a combatre la pobresa energètica. Les empreses que optin al concurs hauran de comprometre’s a signar un conveni amb l’Ajuntament per coresponsabilitat en pobresa energètica.

Aquest acord marc és el darrer previ a la posada en marxa de la comercialitzadora d’energia elèctrica pública

 

L’Ajuntament vol liderar una nova manera de fer política energètica que ha de permetre assolir la transició cap a la sobirania energètica. Els temes energètics han passat a ocupar una situació central i estratègica en les polítiques públiques de la ciutat.

En aquesta línia, el Govern municipal ha impulsat un nou acord marc per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona que presenta modificacions importants pel que fa a les obligacions de les empreses en matèria de pobresa energètica i amb una durada prevista màxim de dos anys. Aquest acord marc és el darrer previ a la posada en marxa de la comercialitzadora d’energia elèctrica pública.

Per primera vegada el nou acord marc inclou obligacions contractuals en l’atenció, la reducció i la coresponsabilitats de les empreses subministradores en matèria de pobresa energètica i la garantia de compliment de la Llei 24/2015..
El Plec de clàusules administratives té per objecte licitar el subministrament d’energia elèctrica destinat a gerències, districtes, Instituts Municipals, i altres organismes associats amb l’Ajuntament de Barcelona per tal d’obtenir quant al preu, les corresponents economies d’escala, en les modalitats de Baixa Tensió (BT) i Mitja Tensió (MT). L’acord marc comprendrà la determinació de l’empresa subministradora per a cada lot o sublot, els preus unitaris que tindran el caràcter de màxims, i altres condicions generals del subministrament.

La licitació estableix dividir la contractació en tres lots:

Lot 1 – Subministraments en Baixa Tensió (BT) – 100% energia verda certificada – Preu fix
Lot 2 (Eco) ( 1 ) – Subministraments en Baixa Tensió (BT) – 100% energia verda certificada – Preu fix
Lot 3 – Subministraments en Mitja Tensió (MT) – 100% energia verda certificada – Preu indexat

Nota ( 1 ): Lot2 ECO => Contempla els edificis municipals generadors d’electricitat verda;
(dotats de plaques fotovoltaiques amb injecció d’electricitat produïda a xarxa o autoconsum).

Tot i que les empreses poden presentar ofertes als tres lots, el nombre màxim de lots que es poden adjudicar a una única empresa són dos, d’aquesta manera es possibilita que es presentin més empreses. El procediment de l’adjudicació és el de subhasta electrònica.

El pressupost de licitació de l’Acord Marc és de 65.260.166 € iva inclòs i és la suma dels tres lots en els quals es divideix el contracte:

 

En aquest import s’inclouen tots els conceptes de facturació com el terme de potència, el terme d’energia, el corresponent a l’import elèctric per a cada subministrament, el lloguer dels equps de mesura, excessos de potència, recàrrecs per consum d’energia reactiva, així com qualsevol altre concepte legalment establert.

L’inici del nou acord marc serà el 25 de març de 2017 un cop finalitzi l’actual acord i tindrà una durada mínim d’un any i màxima de dos anys. En tot cas, el contracte finalitzarà en el moment que entri en funcionament la comercialitzadora que impulsa l’Ajuntament de Barcelona.

Un cop adjudicat i formalitzat l’acord marc, l’Ajuntament contractarà els subministrament a l’empresa designada per cada lot.

 

Compromís en la lluita contra la pobresa energètica

Com a compromís ferm de l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra la pobresa energètica i el compliment de la llei 24/2015 s’han inclòs condicions especials d’execució i obligacions del contractista. Així, les empreses que opten al concurs hauran d’acceptar el compromís de signar un conveni que les coresponsabilitza.

Les condicions especials van dirigides als veïns i les veïnes de la ciutat i clients de les empreses adjudicatàries, responen a les obligacions que recull la mateixa llei de mesures urgents en l’àmbit de la pobresa energètica, marcant com a punt de partida irrenunciable la signatura del conveni que respongui a les necessitats actuals de la problemàtica i la coresponsabilitat de les empreses subministradores en la lluita contra la pobresa energètica, que a dia d’avui, afecta a més d’un 10% de la població de la nostre ciutat.

Les obligacions del contractista són:

– Signatura d’un acord o conveni amb Ajuntament de Barcelona conforme a l’establert a l’article 6.3 Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

– Presentar Pla Actuació Anual per adaptar la potència i la tarifa contractada i alhora facilitar l’accés al bo social o altres tarifes socials i descomptes existents adreçats a persones i famílies amb risc de tall elèctric i situació de risc exclusió social.

– Previ a efectuar un tall de subministrament elèctric, l’empresa subministradora ha de sol·licitar als Serveis Socials Municipals un informe per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una situació de risc d’exclusió residencial de la Llei.

– Informar dels drets relatius a pobresa energètica (Llei 24/2015) en qualsevol avís referent a impagats.

– Habilitar mecanismes d’informació sobre tarifes socials i els altres ajuts i mesures previstos per a fer front a la pobresa energètica.

– L’empresa adjudicatària del Lot 1 haurà de realitzar cada any cursos de formació sobre drets energètics i eficiència energètica per a clients de la subministradora: 15 cicles formatius de 20 hores, per a 50 persones cadascun.

 

La Comercialitzadora d’energia elèctrica pública

L’accés a l’energia per a tothom, per cobrir necessitats bàsiques esdevé un objectiu a treballar per part de l’Ajuntament i obliga a utilitzar tots els mitjans al seu abast per aconseguir-ho. Suposa assumir, des de l’Ajuntament, el paper de gestor energètic per facilitar la generació d’energia per part de la ciutadania, gestionar-ne la producció i garantir el subministrament necessari a totes les persones amb dificultats i/o situació de vulnerabilitat.

És en aquest marc que l’Ajuntament ha decidit crear una comercialitzadora que gestioni de manera integrada la generació d’energia elèctrica de fonts renovables (tant públiques com privades) i la comercialització dels excedents com dels consums, si s’escau, a les llars de la ciutat i als ens municipals, vinculant generació energètica renovable i local i consum.

La comercialització d’energia elèctrica representa, no només la compra i subministrament d’aquesta, sinó també la incorporació de dos valors afegits molt importants: que l’energia generada sigui renovable i local i que es pugui relacionar, per primera vegada, la generació renovable i local i el consum de la ciutat. És important que la ciutadania conegui els beneficis ambientals, econòmics i socials que representa aquesta oportunitat, així com el paper actiu que pot jugar per assolir aquest repte.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pobresa energética/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina