Aprovat inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana : Servei de Premsa

Aprovat inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana

19/04/2017Temps estimat de lectura: 8 minuts

 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha aprovat inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Barcelona.  El principal objectiu d’aquest document és regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona per tal de facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals; i potenciar l’acció ciutadana i la capacitat dels  veïns i veïnes d’incidir en l’agenda política de la ciutat. A partir d’ara, s’iniciarà el període d’exposició al públic del document, que tindrà una durada de tres mesos, i en el que tothom que vulgui podrà presentar al·legacions.

La regidora de Participació i Districte, Gala Pin, ha explicat que “l’objectiu d’aquest reglament és donar més protagonisme a la ciutadania, potenciar la seva capacitat d’incidència sobre l’agenda política de la ciutat, i clarificar els canals de comunicació per fer efectiu el dret a la participació”.

El document vol millorar la qualitat democràtica, fomentar la participació ciutadana; clarificar els canals de participació; permetre que la ciutadania pugui exercir un control més directe sobre l’acció dels representants polítics; així com incorporar mecanismes de democràcia directa que assegurin una major implicació i incidència de la ciutadania en les decisions que afecten a la ciutat; i facilitar la inclusió dels sectors de la població que tenen més dificultats per participar.

El treball de revisió de les normes de participació es va iniciar durant el mandat anterior, quan es va aprovar inicialment una proposta de reglament que no va reeixir. L’actual govern municipal ha volgut incorporar la feina feta prèviament per les diferents forces polítiques i entitats i, alhora, ampliar el camp d’actuació. Per dur a terme el procés de reflexió per a la redacció d’aquesta proposta es va crear una comissió impulsora que ha tutelat el procés i que està formada per les diferents forces polítiques i entitats de diferents tipus.

 

Fomentar la iniciativa ciutadana i promoure la celebració de consultes

Un dels objectius d’aquest nou Reglament és el de potenciar la democràcia directa i per aquest motiu tant les iniciatives ciutadanes com les consultes són objecte de regulació per aquest text. I és que el document desenvolupa i concreta com s’han de vehicular aquestes iniciatives i consultes i busca impulsar-les, tot basant-se en la voluntat de fomentar que la ciutadania tingui més influencia en l’agenda política.

La iniciativa ciutadana és la intervenció de la ciutadania dirigida a promoure una determinada actuació d’interès general i de competència municipal. Aquestes esdevenen cabdals per activar l’agenda política i per dinamitzar les energies socials que permetin noves actuacions polítiques. D’aquí rau la importància d’incorporar-la com un actor polític més, juntament amb els regidors i regidores i consellers i conselleres que conformen el Consell Municipal i els consells de Districte.

Així, les iniciatives ciutadanes les podran presentar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona i poden proposar: la incorporació d’un o diversos punts a tractar en l’ordre del dia del Consell Municipal o dels Consells de Districte; la convocatòria d’un procés participatiu determinat; la realització d’un fòrum ciutadà en format presencial i/o en la plataforma digital; en la creació d’un òrgan de participació; en la proposta d’aprovació d’una disposició de caràcter general; en la celebració d’una consulta ciutadana o en la convocatòria d’un Consell de Barri.

Per tal que una iniciativa ciutadana sigui acceptada per l’Ajuntament de Barcelona cal que compleixin determinats requisits. I aquí la nova proposta fa un pas més que el reglament vigent actualment. Actualment, per exercir una iniciativa ciutadana cal comptar amb un nombre mínim de suports de l’1% d’empadronats a la ciutat més grans de 16 anys o que representin més del 3% d’aquesta població en tres districtes, com a mínim, de la ciutat.

El nou document recull que quan les iniciatives són d’àmbit de ciutat han de comptar amb entre 9.000 i 15.000 signatures validades, en funció del tipus de petició que es faci. En el cas de les iniciatives a nivell de districte, el nombre de signatures vàlides varien en funció de la petició i del Districte a la que es vulgui desenvolupar.

En la mateixa línia, el nou document també vol promoure la celebració de consultes. Una de les novetats que recull és que el Reglament vigent actualment estipula que el resultat de la consulta serà pres en consideració sempre que la participació sigui com a mínim del 50% del padró de persones majors de 16 anys en el mateix territori objecte de la consulta. En el text que avui s’ha aprovat inicialment no s’exigeix un mínim de participació.

D’altra banda, com ja es va anunciar, el Govern municipal té la voluntat de facilitar la celebració d’una “multiconsulta” anualment. Durant tota una setmana es concentraran totes les consultes que s’hagin aprovat pel Consell Municipal, ja siguin d’iniciativa ciutadana o municipal. La previsió és que aquesta setmana sigui al mes de maig, exceptuant l’any que hi hagi eleccions municipals que no se celebrarà.

El nou Reglament de Participació Ciutadana determina que serà l’alcalde o alcaldessa la que podrà decretar quin és el període en el que es concentraran les consultes i no el podrà modificar durant tot el mandat. L’acord sobre quines són les temàtiques que es portaran a  consulta ciutadana l’ha d’adoptar el Consell Municipal.

En les consultes ciutadanes, l’Ajuntament de Barcelona demanarà l’opinió de la ciutadania en matèries de la seva competència i hi podran participar les persones majors de 16 anys inscrites en el padró municipal. Aquestes seran d’àmbit de ciutat o de districte i poden ser d’iniciativa municipal o ciutadana.

 

Implantació d’un sistema de garanties per la fiabilitat i transparència de la participació i la coproducció ciutadana

Per tal de garantir la fiabilitat i transparència de la participació a la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona es dota de diversos òrgans que han de permetre assessorar i vetllar per la transparència. Aquests òrgans són:

 

 

Hibridar la participació presencial i digital: un element essencial i transversal

La hibridació dels canals presencials amb els oferts per la plataforma digital decidim.barcelona és un element clau per garantir la transparència, traçabilitat i operativitat dels mitjans de participació. El sistema de participació ciutadana dissenyat en aquest nou Reglament aposta per un ús compartit d’ambdós tipus de canals. Es considera necessari habilitar tots els canals disponibles a l’abast; així com tenir mecanismes que assegurin la traçabilitat i transparència dels processos

La participació digital es vehicula a través de la plataforma decidim.barcelona. Aquesta és una plataforma concebuda i desenvolupada específicament per donar servei al nou model relacional i deliberatiu i que permetrà articular, visibilitzar i donar a conèixer tot el recorregut que segueixen les propostes i facilitar la seva amplificació. Gràcies a aquesta eina, s’incrementa la transparència; es millora l’eficàcia; es canalitza la participació ciutadana i es facilita la rendició de comptes.

 

 

En tràmit el nou Reglament Municipal del Registre d’enquestes i estudis d’opinió de l’Ajuntament de Barcelona que vol donar més difusió i agilitat als estudis que elabora el consistori

D’altra banda, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció també ha aprovat inicialment el nou Reglament Municipal del Registre d’enquestes i estudis d’opinió de l’Ajuntament de Barcelona, que substitueix el vigent des del 2003 i que, com a principals novetats, es compromet a fer accessible a través del web municipal tota la informació relativa a les enquestes i estudis d’opinió que elabora el consistori i redueix els terminis establerts per a la seva publicació.

Amb el nou reglament, el Govern municipal vol aprofundir en el seu compromís amb la transparència de l’activitat pública i garantir el dret de tots els ciutadans a accedir a la informació i la documentació pública.

Amb el nou reglament, s’aplica el principi de publicitat activa. Així, a més de fer pública la llista d’enquestes i estudis d’opinió, a partir d’ara, es penjaran al web municipal els fitxers descarregables amb l’informe o informes de l’estudi, així com les bases de dades que formen part el mateix.

Posant a l’abast de tots els col·lectius de la ciutat la informació generada per l’activitat de recerca municipal es vol contribuir, doncs, a millorar l’eficàcia i l’eficiència del sector públic local  i a retornar als ciutadans, empreses, entitats i institucions, unes dades que els són pròpies.  Volem animar els grups de recerca actius a la ciutat a utilitzar aquestes per aprofundir en el coneixement de la societat barcelonina.

Pel que fa a terminis, es redueix el període a partir dels qual l’Ajuntament ha de fer pública la documentació i els informes relatius a enquestes i estudis d’opinió. Concretament, aquests terminis passen de 3 a 2 mesos en els estudis d’opinió de fins a 800 entrevistes, i de 6 a 4 en el cas dels estudis que treballin amb un nombre superior d’entrevistes.

El nou reglament, que ara se sotmetrà a un període d’informació pública, vol posar al dia l’actual Reglament de l’any 2003, i adaptar-lo als canvis tecnològics i legals que s’han produït, com l’ús dels mitjans digitals o les lleis aprovades en matèria de transparència: la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com l’homònima Llei Catalana 19/2014, de 29 de desembre, que incorpora el mandat de publicitat activa de la informació.

Paraules clau

Reglament de Participació Ciutadana/