Barcelona aprova una regulació pionera pels vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes : Servei de Premsa

Barcelona aprova una regulació pionera pels vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes

26/05/2017Temps estimat de lectura: 8 minuts

El plenari municipal ha donat llum verda a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles amb l’objectiu d’ordenar aquest tipus de vehicles i resoldre els problemes a l’espai públic

La regulació determina per quins espais poden circular els patinets elèctrics, les rodes elèctriques o els segways, entre altres, i estableix si han de tenir assegurança, s’ha de portar casc o amb quina edat mínima es poden conduir

L’Ajuntament iniciarà una campanya informativa sobre la nova normativa dirigida als ciutadans i als usuaris d’aquests vehicles

 

El Plenari municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles en els apartats referents als vehicles de mobilitat personal a motor (VMP) i els cicles de més de dues rodes. La modificació s’ha aprovat amb els vots a favor del Govern municipal (BComú i PSC), d’ERC, la CUP i del regidor no adscrit Gerard Ardanuy i amb l’abstenció de la resta de grups.

L’Ajuntament de Barcelona aposta per implantar un model de mobilitat sostenible a la ciutat en
el qual es prioritzin els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. No obstant això, aquests darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transport com són els VMP. Es tracta de vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els mitjans tradicionals.

La ràpida proliferació i la tendència creixent a la ciutat d’aquests nous ginys, i un ús creixent de la seva activitat econòmica i turística, conjuntament amb la feble situació legal pel que fa a la seva regulació, provoquen certes incidències i disfuncions en la mobilitat: vianants i ciclistes comparteixen el seu espai amb vehicles amb característiques molt diferents i, d’altra banda, els usuaris dels nous mitjans de desplaçament tenen un buit normatiu pel que fa a la regulació de les seves condicions de circulació.

Davant d’aquesta situació, el Govern municipal ha treballat per dotar la ciutat amb una ordenació pionera d’aquests nous elements per resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. La modificació de l’Ordenança serà vigent a partir de 15 dies de la seva publicació al BOPB.

 

Campanya informativa

Amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la nova normativa als ciutadans i als usuaris d’aquest tipus de vehicles, el Govern municipal iniciarà una campanya informativa en la qual es repartiran un total de 40 mil fulletons als següents espais:
– Equipaments municipals (Centre Cívics, Biblioteques, Centres Esportius Municipals….)
– Oficines d’Atenció al Ciutadà
– Oficina d’Atenció al Client BSM
– Entitats i associacions del Pacte per la Mobilitat
– Diferents punts del Districte de Ciutat Vella

El material inclourà els principals punts de la nova regulació i posteriorment també s’editarà en castellà i en anglès.

Registre pels VMP’s i cicles que facin activitats econòmiques

A partir del dia següent de la publicació de la normativa al BOPB, també estarà operatiu un nou registre de cicles i VMP, atès que la nova normativa preveu l’obligatorietat d’identificar aquests vehicles quan estiguin realitzant un activitat econòmica.

El nou registre permetrà comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics normatius que es demanen, identificar-los i registrar-los. La Guàrdia Urbana disposarà d’un sistema que permetrà obtenir una lectura ràpida de les característiques tècniques del vehicles, la titularitat, i comprovar que compleixin amb tots els requisits establerts a l’ordenança.

Aquelles bicicletes a les quals se’ls hi estigui donant un ús d’activitat d’explotació econòmica s’hauran de registrar de manera immediata, juntament amb els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que desenvolupin aquest tipus d’activitat.

El registre i identificació dels cicles i vehicles de mobilitat personal es farà a les oficines d’atenció al client de B:SM, al c/Calàbria 66.

 

Classificació dels vehicles

Seran objecte de regulació tots els VMP d’ús personal assistits amb motor, així com els VMP i cicles de més de dues rodes que tenen un ús d’activitat d’explotació econòmica o d’activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motor elèctric o per força mecànica.

Per fer possible aquesta regulació, l’Ajuntament de Barcelona ha establert una metodologia de classificació de VMP i cicles de més de dues rodes, que és la següent:

Es preveu la classificació següent:
– Tipus A: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica.
– Tipus B: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: patinets elèctrics grans i segways.
– Tipus C0: inclou els cicles de més de dues rodes que s’utilitzen per a ús personal.
– Tipus C1: inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica o d’oci.
– Tipus C2: inclou els cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.

 

Normativa

Amb les esmenes introduïdes, la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles inclourà els aspectes que es ressenyen a continuació:

 

Condicions generals de circulació

La modificació de l’ordenança determina les condicions generals de circulació dels VMP i els cicles de més de dues rodes. Per poder desplaçar-se hauran de complir els requisits tècnics de certificació establerts, i en el cas que sigui requerit per la normativa aplicable, estar homologats.

S’estableix que els conductors d’aquests vehicles hauran de circular amb la diligència i la precaució necessàries per evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill a la resta d’usuaris de la via i respectant la preferència de pas dels vianants. Es fixa els requeriments d’adequar la velocitat al pas dels vianants i de no fer cap maniobra que afecti negativament la seva seguretat. El text també prohibeix la circulació amb taxes d’alcohol superiors a les establertes o amb presència de drogues.

En els espais reservats als vianants s’haurà de suspendre la circulació d’aquesta mena de vehicles en els moments de molta intensitat o aglomeració de persones, quan no resulti possible mantenir un metre de distància respecte els vianants o quan no es pugui circular en línia recta durant cinc metres de manera continuada.

 

Àmbits de circulació

El nou text normatiu estableix que els vehicles de tipus A podran circular per carril bici segregat i no segregat, pels carrers de plataforma única i pels parcs públics. Aquells vehicles d’aquesta categoria que puguin anar a una velocitat superior als 20 km/h també podran desplaçar-se per calçades de carrers 30 (vies amb un únic carril de circulació per sentit).

En el cas dels de tipus B podran circular pels mateixos itineraris que els de tipus A i també per calçades de carrers 30.

Dins dels vehicles de tipus C, el subgrup C0 podrà desplaçar-se en condicions equivalents a les bicicletes; el C1 ho podrà fer pels carrils bici (sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti), carrers amb plataforma única, calçada de carrers 30 i en les calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat; i el C2, pels mateixos espais que el grup C1, inclosos també els parcs públics. També podran fer ús de les voreres de més de 4,75 metres, però només per accedir al punt de destinació (p.ex. quan necessitin accedir als locals i les botigues on s’efectua la càrrega o descàrrega).

En funció de les vies s’haurà de circular a una velocitat màxima d’entre 10 i 20 km/h a les plataformes úniques; a 10 km/ h en parcs públics; a 10 km/h en carrils bici no segregats; a 30 km/h en carrils bici segregats; a 30 km/h en calçades de velocitat 30; i a 45 km/h en calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat.

 

Identificació i registre

La modificació de l’ordenança preveu que la identificació i el registre siguin obligatoris en els vehicles de tipus A i B, sempre que es tracti de casos en els quals es realitza un servei d’ús públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre.

El subtipus C0 tindrà les mateixes condicions que les bicicletes.

En els vehicles que integren els tipus C1 i C2 ambdós requeriments seran de caràcter obligatori.

 

Estacionament

En els casos dels vehicles tipus A i B es prohibeix lligar-los en arbres, semàfors, bancs i altres elements de mobiliari urbà, davant zones de càrrega i descàrrega, en llocs reservats a altres usuaris o serveis i a les voreres quan s’impedeixi el pas dels vianants.

El vehicles del grup C0 hauran d’estacionar seguint els mateixos criteris que les bicicletes.

Els vehicles del tipus C1 i C2 només podran estacionar en espais habilitats.

 

Grups i rutes marcades

L’ordenança determina uns altres supòsits de circulació quan els vehicles s’utilitzen per fer una activitat d’explotació econòmica. En aquest cas:
– Els vehicles dels tipus A i B que circulin amb un màxim de dues persones i un guia, i els del grup C1 amb un màxim d’un vehicle per sortida, podran desplaçar-se per la ciutat complint amb les condicions generals de circulació abans esmentades.
– En el cas que aquests vehicles de tipus A i B circulin amb grup, (entre tres i sis persones i un guia) només podran desplaçar-se per les següents rutes, ja establertes:


Rutes per als vehicles de mobilitat personal del tipus A

Rutes per als vehicles de mobilitat personal del tipus B
 

En aquesta classe d’activitats s’haurà de mantenir una distància entre grups de més de 50 metres.

 

Utilització del casc

El nou text de l’ordenança determina que els usuaris de vehicles del tipus A hauran de circular amb casc de manera obligatòria sempre que formin part d’un servei d’ús públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre. En el cas que es faci un ús personal d’aquests aparells, el casc només es recomanarà.

En els usuaris dels vehicles de tipus B, l’ús del casc serà de caràcter obligatori.

Els conductors dels vehicles del tipus C no hauran de portar casc de manera obligatòria.

 

Elements reflectants, llums i timbres

La modificació preveu que totes les tipologies de vehicles hauran de portar elements reflectants, llums i timbres de manera obligatòria, amb l’excepció dels vehicles del tipus A.

 

Assegurança

La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers serà obligatòria en tots els vehicles objecte de la regulació en cas que se’n faci un ús de servei públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre. Per a ús personal es recomanarà l’assegurança.

 

Edat mínima

L’edat permesa per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes serà d’un mínim de 16 anys en tots els casos. En cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C0 o C1) els conductors hauran de ser majors d’edat.

 

Règim sancionador

Els canvis en el text de l’ordenança inclouen un règim sancionador que estableixen multes de fins a 100 euros en les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 euros en les de caràcter greu i de fins a 500 euros en les de caràcter molt greu.

La modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles comporta la creació d’una regulació pionera dels VMP i cicles de més de dues rodes a escala de ciutat, amb l’objectiu de donar una resposta de caràcter global a aquest fenomen. Tot i així, el Govern municipal faculta els districtes per a executar restriccions específiques en els àmbits on es dóna una pressió o una problemàtica específica amb aquests vehicles.

Paraules clau

Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles/