Barcelona posa en marxa una bateria de mesures per reforçar el comerç de proximitat : Servei de Premsa

Barcelona posa en marxa una bateria de mesures per reforçar el comerç de proximitat

16/06/2017Temps estimat de lectura: 7 minuts

S’estan posant en marxa dues experiències pilot d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), àrees d’autogestió d’activitats econòmiques, als barris del Born i de Sant Andreu

Es crearà un Observatori del Comerç de Barcelona que, d’una banda reculli les dades existents sobre el sector, i de l’altra, generi el coneixement necessari per poder elaborar estratègies a llarg termini. Les dades seran d’accés obert

El consistori impulsarà l’ocupació de locals buits. S’elaborarà un mapatge i un estudi comparatiu sobre les iniciatives que han dut a terme altres ciutats. Es començarà a treballar el seu model de gestió a partir de les proves pilot que es duran a terme en els propers mesos

S’articularà un servei que assessorarà els i les comerciants sobre qüestions immobiliàries relacionades amb aspectes com el lloguer o el mobbing

La Mesura preveu la creació d’un inventari on line de locals en planta baixa de la ciutat, de manera que aquesta informació estigui a disposició de qualsevol emprenedor o emprenedora per tal de facilitar la localització, la implantació o la millora del seu negoci i també per facilitar l’actuació municipal de suport al comerç

Els eixos fonamentals de la Mesura se centren en posar en valor els comerços de proximitat, fomentar la innovació digital del sector, posar les eines per a una major professionalització dels treballadors i reforçar l’associacionisme dels comerciants. L’objectiu és incrementar la competitivitat del teixit comercial de proximitat

 

 

Barcelona posarà en marxa un paquet de 43 mesures per reforçar i projectar el comerç de proximitat de la ciutat amb les idees bàsiques de preservar el perfil comercial de cada àrea, reactivar el comerç de les zones amb menys activitat, posar en valor el paper del comerç de proximitat com a vertebrador de la vida quotidiana dels diferents barris i incrementar la seva competitivitat i sostenibilitat econòmica.

El comerç ocupava al darrer trimestre de 2016 un total de 149.500 persones a la ciutat, i estava format per més de 16.000 empreses, el que suposa el 14,5% i el 21,9% respectivament. Les 43 mesures queden recollides en l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona que es presentarà com a Mesura de Govern al plenari del proper 30 de juny.

Les accions s’estructuren en vuit línies estratègiques que busquen preservar el model de comerç de proximitat de Barcelona, reforçant el seu protagonisme en la vida diària dels ciutadans. Per això es treballaran accions basades en la coresponsabilitat amb el teixit comercial de la ciutat; l’increment de la competitivitat fomentant una major professionalització del sector; la transformació digital, la innovació i la tecnologia digital; el teixit comercial d’un barri com a valor que cohesiona i vertebra la ciutat; el reforçament de l’associacionisme comercial; les sinèrgies amb el turisme i la cultura; el paper cabdal dels mercats; i la implementació d’instruments per a la gestió i avaluació de les estratègies que es posin en marxa.

La regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, ha remarcat que les accions previstes “pretenen posar les bases per mantenir el model de comerç de proximitat que ha fet a Barcelona ser com és, treballant al costat de les entitats comercials i posant les eines a les àrees amb menys activitat comercial la recuperi. Estic convençuda que el comerç de Barcelona mantindrà la seva vitalitat sempre que l’Ajuntament i les entitats comercials continuem anant de la mà com ho hem vingut fent en els darrers anys.

 

Dues àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUS) al 2019

Una de les grans línies d’acció en la que el consistori treballa des de fa mesos és la de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), com una fórmula de coresponsabilitat en la gestió entre consistori i entitats dels comerç. L’objectiu és que l’any 2019 la normativa, tant estatal com autonòmica, incorpori els APEUs. Mentrestant, Ajuntament i sector estan posant en marxa les estructures i el sistema per començar a fer proves pilot i tenir preparats els mecanismes pel moment en què la normativa ho contempli. Les dues proves pilot es faran als barris del Born i de Sant Andreu.

En aquest sentit, l’Ajuntament s’ha reunit amb la Secretaria d’Estat de Comerç, amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb les Direccions Generals de Comerç de diverses Comunitats Autònomes, i amb diferents ajuntaments espanyols per tal de coordinar esforços per modificar la normativa estatal de manera que permeti implantar les APEUs. En paral•lel, l’Ajuntament ha creat dos grups de treball, d’experts, administracions i entitats del comerç, per impulsar les proves pilot de les APEU amb la màxima coordinació. També ha organitzat diferents jornades per tal que els representants del comerç coneguin les característiques i els avantatges de les APEUS.

Igualment, es crearà un banc de bones pràctiques amb experiències nacionals i internacionals de fórmules de gestió del comerç de proximitat que estarà disponible per a tot el sector de manera que pugui servir com a model per als i les professionals del sector.

La major professionalització del sector és un dels grans eixos de l’Estratègia, que ha de portar a una més gran projecció i presència del comerç a la ciutat. Per això, la mesura recull la creació d’un Catàleg de Serveis i Programes específic per al sector del comerç dins l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa i es treballarà amb el sector per millorar la qualitat de la formació en els diferents oficis. El catàleg, presentat a la primavera de 2017, s’anirà actualitzant d’acord amb les necessitats del sector, i es mantindrà el servei personalitzat de formació als comerciants que ja s’ha posat en marxa.

 

Reactivació dels barris amb menys activitat i impuls a l’ocupació de locals buits

El comerç de proximitat és cohesionador i protagonista de la vida quotidiana de cada barri. Un dels principals objectius de la Mesura és, doncs, revertir la situació d’aquelles zones de la ciutat amb menys ocupació comercial. Per aconseguir-ho s’impulsarà en aquests barris l’ocupació de locals buits. S’elaborarà un mapatge per identificar i descriure les característiques del locals buits de la ciutat i se’n definirà un pla de gestió. Es realitzarà a Ciutat Vella una prova pilot en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic de proximitat del districte. També es duran a terme altres accions per a l’ocupació de locals buits en el marc d’altres Plans de Desenvolupament Econòmic i en el Pla de Barris.

Per tal d’evitar que es produeixen abusos sobre els comerciants en règim de lloguer, s’articularà un servei que assessorarà els i les comerciants sobre qüestions immobiliàries relacionades amb qüestions com els increments de lloguers o el mobbing. A partir de la prova pilot que es durà a terme a Ciutat Vella, es concretarà el model de gestió que es farà extensiu a altres districtes per tal que passin a ser locals amb activitat.

S’està fent una anàlisi de la densitat comercial i una diagnosi de les potencialitats dels barris amb menys activitat comercial en el marc dels Plans de Desenvolupament i es definiran les zones prioritàries d’actuació. A partir d’aquesta diagnosi, s’elaborarà amb cada districte el paquet de mesures de dinamització comercial més adient per a cada entorn.

Entre altres qüestions, s’estan implementant línies de subvenció per millorar les condicions d’accessibilitat als establiments, així com la imatge exterior i l’eficiència energètica. Aquest any es posarà en marxa una prova pilot al barri de Trinitat Vella, mentre que ja s’ha completat la prova pilot sobre accessibilitat al barri de Sants.

 

Sinèrgies amb cultura i turisme

Per tal d’atreure més visitants a les zones comercials amb menys afluència, especialment a les zones menys cèntriques, es treballarà amb les àrees de cultura i de turisme amb l’objectiu de crear una oferta d’activitats que s’integrin amb l’activitat purament comercial. Així, entre altres qüestions, s’elaborarà un mapa d’iniciatives que ofereixen oci i serveis complementaris a la compra o es crearan rutes i propostes de visites juntament amb els establiments comercials, en la línia del que ja s’ha fet amb els comerços singulars de Sant Andreu, Sants o Les Corts. I es continuarà treballant per descentralitzar propostes culturals cap als districtes menys cèntrics, es treballarà en iniciatives en les quals els comerços es converteixin en prescriptors de les activitats culturals, i es promocionaran les iniciatives de cada districte que ja es duen a terme i que combinen iniciatives culturals amb accions als comerços.

 

Observatori del Comerç de Barcelona

Amb l’objectiu que la planificació i aplicació de les polítiques relacionades amb el sector comercial es faci amb el màxim rigor possible, es crearà l’Observatori del Comerç de Barcelona. Aquest òrgan tindrà la missió de recollir i analitzar les dades existents referents al sector comercial per tal de conèixer la realitat de cada moment i crear estratègies a llarg termini d’acord amb aquesta realitat.

Així, aquest Observatori serà el responsable de generar la informació i el coneixement per part de l’Administració per orientar la presa de decisions, mantenir la monitorització de l’evolució del teixit comercial, generar indicadors de seguiment i bancs de dades, publicar les comparatives amb altres ciutats o oferir eines per analitzar les tendències.

Les dades seran d’accés obert, i per tant, la voluntat és que puguin ser consultades també pels professionals i per les entitats representatives del sector.

En aquest sentit, es dissenyarà un sistema per poder tenir “inventariades” amb la màxima concreció possible les activitats en planta baixa. Aquest inventari de locals en planta baixa estarà disponible a Internet.

Per tal de preservar els comerços emblemàtics, i per poder establir més mesures que les que ja s’estan aplicant, s’ha creat un grup de treball d’experts per analitzar la normativa vigent i veure fins a quin punt és possible modificar-la per augmentar la protecció d’aquests establiments. A banda dels creats per a les APEU i per als comerços emblemàtics, també s’ha creat un grup de treball sobre innovació tecnològica.

En la línia de millorar la visibilitat i la presència del comerç l’estratègia es marca com a objectiu que d’aquí dos anys, el nombre de comerços amb presència a Internet passi dels 2.000 actuals als 6.000, amb el suport del programa “Comerç a la xarxa” que assessora i acompanya de manera gratuïta els establiments. També en aquests dos anys, s’haurà de començar a posar en marxa sistemes d’aplicacions que permetin oferir als ciutadans un directori ordenat de comerços o una targeta de fidelització dels comerços de Barcelona.

Paraules clau

comerç/