Es posa en marxa el Consell Assessor Municipal d’Universitats : Servei de Premsa

Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Es posa en marxa el Consell Assessor Municipal d’Universitats

25/07/2017Temps estimat de lectura: 4 minuts

Per primera vegada es crea a Barcelona un òrgan d’interlocució directa entre el consistori i les universitats, en el que participen els diferents sectors implicats

L’objectiu és crear un espai de diàleg i discussió que permeti agilitzar la presa de decisions

El Consell té previst la creació de diferents comissions de treball amb temàtiques específiques, com la de biblioteques-sales d’estudi, la de la col·laboració de les universitats en la formació al llarg de la vida que ja organitza el consistori o la d’urbanisme per als entorns de les universitats

 

El Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU) es posa en marxa després que avui s’hagi celebrat el plenari extraordinari de constitució. Barcelona es dota així, per primera vegada, d’un òrgan d’interlocució directa entre el consistori i les universitats, en el qual hi participen més d’una cinquantena de representants dels sector universitari.

 

L’objectiu és crear un espai on els diferents agents puguin trobar-se i intercanviar els seus punts de vista de manera que s’agilitzin les preses de decisions, es permeti intensificar el treball comú i es potenciï Barcelona com a ciutat universitària de referència. El Consell té previst la creació de diferents comissions de treball amb temàtiques específiques, com poden ser la de biblioteques-sales d’estudi, la de la col·laboració de les universitats en la formació al llarg de la vida que ja organitza el consistori o la d’urbanisme per als entorns de les universitats.

El Consell neix com a l’òrgan assessor en matèria d’universitats per col·laborar amb el govern municipal, proposar fórmules que afavoreixin que les universitats augmentin la seva implicació en les necessitats de la ciutat, afavoreixin la transferència de coneixements entre les dues parts, potenciïn la relació de cada una amb el barri on està ubicada o fomentin la formació al llarg de la vida i la igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat.

El Consell Assessor Municipal d’Universitats està presidit per l’alcaldessa, que pot delegar en la o el responsable municipal que tingui atribuïdes les funcions en matèria d’universitats. Compta amb un plenari i una comissió permanent.

 

Composició del Plenari

El plenari, l’òrgan de màxima representació i debat, està format per:
– L’alcaldessa o persona en qui delegui, en tant presidència del Consell
– El rector o rectora que ostenti en cada moment la vicepresidència primera (és càrrec rotatori entre rectors d’universitats amb presència municipal al consell social)
– La responsable municipal que tingui atribuïdes les funcions en matèria d’universitats o persona en qui delegui, en tant vicepresident o vicepresidenta segona del Consell
– El secretari o secretària del Consell (nomenat per l’alcaldia)
– Un regidor o regidora en representació de cada grup municipal de l’Ajuntament
– Els rectors o rectores de cada una de les universitats que tenen representació del consistori al seu consell social. Els representants de la resta d’universitats participaran amb veu i sense vot
– La gerència de cada una de les universitats
– Una persona representant dels i de les estudiants de cada universitat
– Una persona representant del personal d’administració i serveis o del personal docent i investigador de cada una de les universitats
– Una persona representant de cada un dels sindicats d’estudiants amb representació al Consell de la Joventut de Barcelona
– Una persona representant de cada un dels sindicats de treballadores i treballadors amb representació al Consell Interunivesitari de Catalunya
– Fins a quatre persones representants dels sectors productius de la ciutat, previ assessorament del Consell de Ciutat
– Una persona representant de Barcelona Activa
– Fins a sis persones expertes de l’àmbit professional, acadèmic i científic dins de l’àmbit universitari, a títol individual
– Els o les gerents de les Àrees de l’Ajuntament de Barcelona, així com dels districtes amb presència de campus universitaris
– Les persones representants de l’Ajuntament als consells socials de les universitats
– El secretari o secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya
– El secretari o secretària d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb veu i sense vot

La representació de totes les persones membres del Consell tindrà una durada de quatre anys.

El Consell Assessor Municipal d’Universitats està presidit per l’alcaldessa, que pot delegar en la o el responsable municipal que tingui atribuïdes les funcions en matèria d’universitats. Compta amb un plenari i una comissió permanent.

 

Comissió Permanent

De la seva banda, la Comissió Permanent estarà formada per l’alcaldessa o persona en qui delegui (en tant Presidència del Consell), (en tant vicepresidències), (en tant secretària), els rectors i rectores de les universitats amb representació municipal en els seus consells socials, les persones expertes que formen part del plenari, i els i les representants de cada grup municipal a l’Ajuntament.

És previst que el Consell Assessor Municipal d’Universitats celebri la reunió constituent al mes de juliol.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Consell Assessor Municipal d’Universitats/ Universitat/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina