Ciutat Vella crea la figura de Baixos de Protecció Oficial per la dinamització econòmica dels locals buits : Servei de Premsa

Ciutat Vella crea la figura de Baixos de Protecció Oficial per la dinamització econòmica dels locals buits

26/07/2017Temps estimat de lectura: 8 minuts

Els BPO són una nova forma de protecció i promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà al districte, profundament arrelada a la vida veïnal

El Districte posarà a disposició 14 baixos en dues fases: la primera començarà el darrer trimestre de 2017 quan es farà la convocatòria per dinamitzar 8 baixos municipals amb comerç de proximitat i activitat econòmica sostenible i plural per lluitar contra la gentrificació i el monocultiu econòmic

En el marc del Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud, l’Ajuntament de Barcelona compta amb 1’3 milions d’euros per poder adquirir nous locals en aquest entorn

També es cerquen proactivament locals privats que actualment estan tancats per posar-los a disposició de projectes de desenvolupament econòmic amb l’Ajuntament com a intermediari

Aquesta estratègia s’emmarca dins de l’aposta del Govern municipal pel desenvolupament de proximitat que lidera Barcelona Activa

 

El districte de Ciutat Vella s’ha marcat com dues prioritats essencials el suport i la dinamització econòmica del territori. La voluntat del Govern municipal és la de contribuir a minvar el monocultiu econòmic al voltant de l’oci, la restauració i el turisme que està prevalent actualment al districte. El fenomen conegut com a “gentrificació” suposa també un canvi en la morfologia comercial dels barris, amb la desaparició del comerç de proximitat. Aquesta mesura vol incidir en la mixtura d’usos en els baixos comercials per fer front a aquest fenomen.

En aquesta línia, ara fa tot just un any es va presentar el Pla de Desenvolupament Econòmic del districte (PDE), que representa una clara aposta per, entre d’altres coses, potenciar el comerç de proximitat. Una de les mesures claus d’aquest pla és la dinamització de locals buits, que habitualment es coneix com a aixecament de persianes (mesura 2.3), i que és una de les preocupacions més importants que tenen actualment comerciants i veïnat.

I és que als barris de Ciutat Vella és essencial comptar amb una activitat econòmica que permeti construir un nou model econòmic que doni servei a les necessitats del veïnat del districte, més just i sostenible tant per al veïnat del districte, com per a tota la ciutat. És a dir, una activitat econòmica que faci servei directe al veïnat; que sigui sostenible, productiva, que generi i distribueixi riquesa, que solucioni necessitats reals i consolidi sectors desatesos com poden ser les cures, o l’economia circular, així com formes jurídiques més democràtiques, com són les cooperatives.

D’aquí que el districte, en col·laboració amb Barcelona Activa, impulsi una política pública per mobilitzar el parc de locals de propietat municipal per posar-los a disposició del comerç de proximitat per al veïnat i de l’activitat econòmica sostenible i plural. En aquest marc, des del consistori s’ha creat una nova figura que és la dels Baixos de Protecció Oficial. A més, també s’estan definint línies de treball per tal que propietaris privats posin els seus locals a disposició d’aquests sectors econòmics.

Els objectius d’aquesta iniciativa són:

– Mobilitzar locals buits.
– Atendre les necessitats de béns i serveis per al veïnat.
– Promoció econòmica a escala local.
– Equilibrar els usos de l’espai públic.
– Revertir el monocultiu econòmic.
– Ajut als emprenedors.
– Segones oportunitats front les polítiques de lloguers abusius.

Aquest programa municipal s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat Vella 2016-2021, el document que ha de servir de full de ruta per a l’enfortiment i la transformació socioeconòmica del districte en els propers cinc anys. Els PDEs són una nova eina creada i liderada per Barcelona Activa per afavorir estratègies de desenvolupament de proximitat i avançar cap a un model econòmic divers, plural i sostenible. Un instrument de planificació que, en l’actual etapa d’impuls de la territorialització dels serveis de l’agència de desenvolupament local de la ciutat, s’adapta a les especificitats socioeconòmiques de cada territori i facilita projectes com aquest, en què diversos operadors municipals hi prenen part.

En el cas de Ciutat Vella, el PDE ja estableix quines són les activitats prioritàries per implantar-se al territori i a les que hauran de donar resposta els interessats a formar part d’aquesta iniciativa de dinamització de locals municipals i privats:

– Comerç local de proximitat.
– Treball de cures i serveis a les persones.
– Intervencions comunitàries.
– Consum responsable.
– Projectes culturals.
– Petita producció urbana.
– Economia circular.
– Coneixement i innovació.

Els locals de propietat municipal esdevindran Baixos de Protecció Oficial. Programa “Local Local”

Aquesta línia d’actuació contempla que els locals de titularitat municipal es converteixin en Baixos de Protecció Oficial, una nova forma de protecció i promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en el districte, profundament arrelada a la vida veïnal. Així, durant el darrer trimestre d’aquest any es publicaran les bases del nou programa municipal per a la dinamització de baixos comercials, partint de la cessió temporal d’espais a iniciatives emprenedores i a projectes que ja estan en funcionament impulsats per entitats o empreses.

La convocatòria del nou programa, que porta per nom “Local Local” serà pública i amb processos transparents. Aquesta no serà única i puntual sinó que romandrà oberta per poder cobrir les possibles baixes que es puguin esdevenir. La voluntat és que al primer trimestre de 2018 ja estiguin els baixos ocupats per les noves activitats.

Es posaran a disposició un total de 14 locals. En una primera fase, seran 8 els locals municipals que sortiran a concurs. A partir d’aquí, es duran a terme posteriors fases i, per exemple, per a la segona fase ja es contempla la inclusió d’uns 6 locals més que estaran a disposició dels interessats, com a molt tard, l’any 2019.

De cara al futur, està previst incloure en aquesta iniciativa tots els locals de futurs edificis que es puguin adquirir per part del consistori al districte, aquells que formen part d’edificis municipals en processos de rehabilitació i tots aquells locals municipals que es vagin quedant lliures.

Les bases distingiran entre activitats necessàries per al veïnat (aquelles que ofereixen productes i serveis que són necessaris als barris) i activitats d’interès econòmic (que dinamitzen l’economia i comporten un impacte positiu en el desenvolupament econòmic i comunitari dels barris. Com, per exemple, una cooperativa dedicada al treball de cures i impulsada per dones del districte, o un espai de producció cultural arrelat al territori).

En tots dos casos, els períodes de cessió seran amplis per tal de facilitar el desenvolupament del projecte econòmic. En la primera casuística seran de 5 anys i en la segona de 2 prorrogables un any més. Pel que fa als preus, aquests estaran sempre per sota del valor de mercat i el programa preveu un preu de la cessió del local proporcional a la seva superfície i variable al llarg del període de la cessió.

El 50% de la puntuació per tal de poder accedir a un d’aquests locals dependrà de la viabilitat econòmica del projecte presentat. A més, també es valoraran especialment aquelles activitats que s’adeqüin a aquells àmbits on es percep que hi ha majors mancances en relació a l’oferta de veïns i serveis per a la qualitat de vida del veïnat i a les propostes que formin part dels sectors estratègics que va marcar el PDE del districte de Ciutat Vella.

Es prioritzaran aquelles que siguin el resultat d’un projecte compartit entre diverses persones o empreses, és a dir, aquelles que proposen compartir el local i els projectes presentats pels següents col·lectius:

– Dones.
– Joves sense estudis superiors.
– Persones en atur de llarga durada.
– Persones de més de 45 anys i en situació d’atur.
– Persones en altres situacions de vulnerabilitat social.

Finalment, també es valoraran l’arrelament al territori i la seva vinculació amb el teixit social i comunitari; el fet que les persones promotores siguin veïns/es de Ciutat Vella; activitats relacionades amb l’economia social i solidària; projectes promoguts per dones empresàries.

En cap cas s’admetran activitats vinculades a la restauració i hauran d’ajustar-se al pla d’usos vigent en el moment de la publicació de les bases. La maquinària que emprin no podrà ser d’alt consum, l’adequació dels espais no podrà afectar a l’estructura i els aparadors de l’activitat hauran de ser oberts al barri.

A més, en el marc del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud, una de les línies d’actuació és la de comprar locals en aquest entorn per poder dinamitzar econòmicament aquests dos àmbits. Actualment, comptem amb un pressupost d’1’3 milions d’euros per poder adquirir nous espais a aquestes zones.

Fomentar el lloguer de locals privats que actualment estan buits

La mobilització de locals de titularitat privada que actualment estan tancats al districte de Ciutat Vella és una altra de les línies en les que es vol treballar amb aquesta iniciativa. Per aquest motiu, des del districte de Ciutat Vella, la Direcció de Comerç i Barcelona Activa s’iniciaran durant el mes de setembre les tasques per conèixer quants d’aquests espais estan realment sense activitat. Actualment, es té la percepció que hi ha moltes persianes baixades al districte però això no vol dir que no hi hagi activitat al seu interior. En molts casos, poden ser utilitzats com a magatzem, per exemple.

En aquesta línia, actualment, Barcelona Activa està coordinant la prospecció de 20 locals de titularitat privada per tal de poder-los destinar a comerç de proximitat o a activitat econòmica sostenible i plural. L’objectiu és el de mobilitzar locals que en l’actualitat estan tancats i fomentar la dinamització d’aquests espais i el seu entorn amb activitats que donin resposta a les necessitats del veïnat.

Tot i que encara s’està treballant en el model a seguir en els casos dels locals privats, des de l’Ajuntament s’avança en dues possibles línies de treball. En tot cas, el consistori sempre faria d’intermediari per tal de buscar acords amb les propietats dels locals i aconseguir condicions favorables per a la consolidació de l’activitat econòmica que s’hi ubiqui.

Una de les possibles opcions és la de les cessions d’ús. L’Ajuntament esdevindria el llogater de l’espai o demanaria la cessió d’ús al propietari i inclouria el local a la convocatòria, juntament amb els locals municipals i amb les mateixes condicions. És a dir, formarien part dels Baixos de Protecció Oficial. Des del consistori es faran les actuacions necessàries per deixar el local en bon estat i que els adjudicataris/es facin les instal·lacions precises per a la seva activitat.

L’altra possibilitat seria que l’Ajuntament fes el paper de mediador entre oferta i demanda i posar-los en contacte. El paper del consistori seria el d’assessorar i vetllar per la legalitat.

Un districte amb un perfil singular i únic dins de l’estructura econòmica de la ciutat

El districte de Ciutat Vella compta amb un perfil singular i únic dins de l’estructura econòmica de la ciutat de Barcelona degut a les seves característiques pròpies. Aquest compta amb una especialització en activitats culturals, d’oci, comercial, d’hoteleria i restauració que ocupen les plantes baixes.

L’any 2014 els serveis (incloent hoteleria i restauració) representaven el 42’43% de l’activitat econòmica en planta baixa mentre que el comerç suposava el 40’3% i els locals suposadament buits, el 10%. Els barris del Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera compten amb un pes predominant del comerç. Mentre que al Raval i a la Barceloneta predominen els serveis.

Així, es busca disposar d’activitats a la planta del carrer que generin xarxa i comunitat, carrers que interlocutin amb les activitats que es desenvolupin en els interiors dels locals, que els puguin donar valors afegits sense necessitat d’un intercanvi comercial. Les activitats dels locals han de formar part de les xarxes comunitàries esdevenint-ne un actor més.

Els barris de Ciutat Vella estan patint un repunt de la bombolla immobiliària que està provocant l’expulsió de la població del districte. Aquesta dinàmica, a més d’empobrir les relacions veïnals i dificultar la creació de xarxes de suport i comunitàries que donen identitat als barris, també porta associada la desaparició del comerç de proximitat. Aquest comerç també pateix l’especulació amb la pressió que comporta l’increment de preus dels lloguers dels locals una vegada finalitzats els contractes vigents.

Això comporta l’expulsió dels comerços de proximitat però també la substitució d’aquests per una tipologia de negocis poc curosos amb les xarxes comunitàries preexistents donat que tenen com a públic objectiu els visitants i la població flotant. Les conseqüències de tots aquests processos aboquen a un canvi radical en el paisatge comercial dels barris de Ciutat Vella.

Paraules clau

Ciutat Vella/ locals buits/