El Plenari del Consell Municipal aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona : Servei de Premsa

El Plenari del Consell Municipal aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona

06/10/2017Temps estimat de lectura: 7 minuts

Les noves normes donen més protagonisme a la ciutadania, clarifiquen els canals de participació, incorporen mecanismes de democràcia directa per assegurar la implicació i incidència del veïnat en les decisions de la ciutat i impulsen un sistema de garanties per vetllar per la bona utilització i eficiència d’aquests canals

El Reglament facilita la convocatòria de consultes ciutadanes i, per aquest motiu, el govern municipal es compromet a celebrar una “multiconsulta” anual per tal que la ciutadania pugui incorporar qüestions a consultar i pronunciar-se sobre els temes importants de la ciutat

A més, per tal de dotar de més protagonisme al veïnat es potencia i facilita la presentació d’Iniciatives Ciutadanes

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició pública un nou web de participació ciutadana amb tota la informació sobre els canals que regula el nou reglament i com poder esdevenir protagonistes

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament el nou Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Barcelona. El document ha comptat amb 23 vots a favor, 16 abstencions i 1 vot en contra.

El principal objectiu d’aquest document és regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals; i potenciar l’acció ciutadana i la capacitat dels veïns i veïnes d’incidir en l’agenda política de la ciutat.

Les noves normes de participació ciutadana volen millorar la qualitat democràtica, fomentar la participació ciutadana i dotar-la de mitjans que potenciïn la coproducció de polítiques municipals; permetre que la ciutadania pugui exercir un control més directe sobre l’acció dels representants polítics; així com incorporar mecanismes de democràcia directa que assegurin una major implicació i incidència de la ciutadania en les decisions que afecten a la ciutat.

El treball de revisió d’aquestes normes es va iniciar durant el mandat anterior en el que es va aprovar inicialment una proposta de reglament que no va reeixir. L’actual govern municipal ha volgut incorporar la feina feta prèviament per les diferents forces polítiques i entitats i, alhora, ampliar el camp d’actuació. Per dur a terme el procés de reflexió per a la redacció d’aquesta proposta es va crear un Grup Impulsor que ha tutelat el procés i que està formada per les diferents forces polítiques i entitats de diferents tipus.

 

Donar el protagonisme a la ciutadania a través d’una multiconsulta anual

El nou Reglament de Participació Ciutadana té com a principal objectiu donar més protagonisme a la ciutadania. Una de les maneres de fer-ho és impulsar la celebració de consultes tot regulant quin és el procés i els requisits necessaris per dur-la a terme. Per aquest motiu, el govern municipal s’ha compromès a celebrar una “multiconsulta” anualment.

Això suposa que durant una setmana a l’any es concentraran totes les consultes que s’hagin aprovat pel Consell Municipal, ja siguin d’iniciativa ciutadana o municipal. La previsió és que aquesta setmana sigui al mes de maig, exceptuant l’any que hi hagi eleccions municipals que no se celebrarà.

El document determina que serà l’alcalde o alcaldessa la que podrà decretar quin és el període en el que es concentraran les consultes i no el podrà modificar durant tot el mandat. L’acord sobre quines són les temàtiques que es portaran a consulta ciutadana s’ha d’adoptar pel Consell Municipal.

En les consultes ciutadanes, l’Ajuntament de Barcelona demanarà l’opinió de la ciutadania en matèries de la seva competència i hi podran participar les persones majors de 16 anys inscrites en el padró municipal. Aquestes poden ser d’iniciativa municipal o ciutadana. Si es tracta de proposta dels grups municipals cal una majoria de 2/3, si és a iniciativa ciutadana només la majoria simple. Només es pot denegar si és contrària a l’ordenament jurídic.

Un cop aprovat aquest reglament no serà necessari un mínim de participació per tal que el resultat de la consulta pugui ser pres en consideració. Amb les normes vigents fins ara, era necessari que la participació fos com a mínim del 50% del padró de persones majors de 16 anys en el mateix territori objecte de la consulta. Tot i que els seus resultats no són vinculants, els grups municipals poden manifestar el seu posicionament quan es prengui l’acord de convocatòria.

 

La Iniciativa Ciutadana, una eina essencial en l’àmbit de la participació

Una de les principals figures que pren importància amb aquest nou Reglament és la de la Iniciativa ciutadana, que és objecte de regulació d’aquest projecte normatiu perquè es desenvolupa i concreta com s’han de vehicular aquestes iniciatives i es busca impulsar-les. Tot això es basa en la voluntat política de fomentar que la ciutadania tingui més influencia en l’agenda política. La iniciativa ciutadana és la intervenció de la ciutadania dirigida a promoure una determinada actuació d’interès general i de competència municipal.

Aquestes esdevenen cabdals per activar l’agenda política i per dinamitzar les energies socials que permetin noves actuacions polítiques. D’aquí rau la importància d’incorporar-la com un actor polític més, juntament amb els regidors i regidores i consellers i conselleres que conformen el Consell Municipal i els consells de Districte.

Així, les iniciatives ciutadanes les podran presentar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona i poden proposar: la incorporació d’un o diversos punts a tractar en l’ordre del dia del Consell Municipal o dels Consells de Districte; la convocatòria d’un procés participatiu determinat; la realització d’una audiència pública en format presencial i/o en la plataforma digital; en la creació d’un òrgan de participació; en la proposta d’aprovació d’una disposició de caràcter general; en la celebració d’una consulta ciutadana o en la convocatòria d’un Consell de Barri.

Per tal que una iniciativa ciutadana sigui acceptada per l’Ajuntament de Barcelona cal que compleixin determinats requisits. I aquí la nova proposta fa un pas més que el reglament vigent actualment. Actualment, per exercir una iniciativa ciutadana cal comptar amb un nombre mínim de suports de l’1% d’empadronats a la ciutat més grans de 16 anys o que representin més del 3% d’aquesta població en tres districtes, com a mínim, de la ciutat.

El nou document recull que quan les iniciatives són d’àmbit de ciutat han de comptar amb entre 3.750 i 15.000 signatures validades, en funció del tipus de petició que es faci. Una de les principals novetats que recull aquest text definitiu, és la varietat d’objecte que poden tenir les iniciatives: proposar consultes i normes; processos i òrgans; la petició de celebració d’audiències; o la inclusió de punts a l’ordre del dia en el Plenari Municipal i els Consells de Districte. Un cop acceptades algunes de les al•legacions es redueix el nombre de signatures necessàries quan es tracta de peticions a nivell de districte:

 

Creació d’un sistema de garanties per la fiabilitat i transparència de la participació i la coproducció ciutadana

Per tal de garantir la fiabilitat i transparència de la participació a la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona es dota de diversos òrgans que han de permetre assessorar i vetllar per la transparència. Aquests òrgans són:

– Comissió Assessora dels Processos Participatius: un òrgan consultiu de la que centrarà la seva activitat en assessorar sobre quina és la millor manera de realitzar els processos participatius per garantir la inclusió dels sectors de la població que tenen més dificultats per participar. Aquesta Comissió Assessora es composarà de 6 persones de reconegut prestigi expertes en aquests processos triades pel Consell de Ciutat, a proposta ciutadana i a proposta de la Comissió de Govern.

– Comissió de Seguiment dels processos participatius: que ha d’emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, fer seguiment del funcionament i eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores; emetre informe sobre les al•legacions o esmenes presentades per les persones participants en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions; conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o al•legacions. Estarà formada per un nombre senar de membres, entre 5 i 25, i els seus membres hauran de respondre a criteris de màxima pluralitat i diversitat, pel que fa al gènere, edat i origen, sense que els membres procedents d’altres administracions públiques pugui ser més de la meitat dels membres.

– Comissió de Seguiment de la consulta: l’òrgan responsable de vetllar i controlar perquè a les consultes ciutadanes es desenvolupin d’acord amb el que estableix la Llei, el Reglament i les regles específiques de la consulta, així com per a la claredat, transparència i l’eficàcia de tot el procés. Estarà integrada per un mínim de 3 persones i un màxim de 15 nomenades a proposta del Consell Municipal i de la ciutadania.

– Comissió d’Empara: està integrada en el Consell de Ciutat i és un òrgan de caràcter consultiu per vetllar per l’efectiva realització dels drets i obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana i per la bona pràctica en l’ús dels canals de participació. Es composa de 6 membres experts en matèria participació ciutadana i triats a proposta de la Comissió de Govern, del Consell de Ciutat i de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

 

La hibridació entre la participació presencial i la digital, un eix essencial i transversal

La hibridació dels canals presencials amb els oferts per la plataforma digital és un element clau per garantir la transparència, traçabilitat i operativitat dels mitjans de participació. El sistema de participació ciutadana dissenyat en aquesta proposta de Reglament aposta per un ús compartit d’ambdós tipus de canals. Es considera que la participació es pot fer d’ambdues maneres: presencialment o utilitzant les eines tecnològiques conformades en la plataforma més adequada per a aquesta finalitat.

La participació digital es vehicula a través de la plataforma decidim.barcelona. Aquesta és una plataforma concebuda i desenvolupada específicament per donar servei al nou model relacional i deliberatiu i que permetrà articular, visibilitzar i donar a conèixer tot el recorregut que segueixen les propostes i facilitar la seva amplificació. Gràcies a aquesta eina, s’incrementa la transparència; es millora l’eficàcia; es canalitza la participació ciutadana i es facilita la rendició de comptes.

 

Creació del nou web de participació ciutadana

Per tal de donar continuïtat a la voluntat del govern municipal de potenciar la participació ciutadana, avui s’estrena el nou web de participació ciutadana (http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana).

Aquest web inclou tota la informació sobre els canals que regula el nou reglament i com poder esdevenir protagonistes. Així, difondrà les activitats participatives de la ciutat, recursos, jornades, bibliografia…

Paraules clau

participació ciutadana/