L’Ajuntament tanca preventivament els horts urbans i els jocs infantils del Parc de Sant Martí per contaminació : Servei de Premsa

L’Ajuntament tanca preventivament els horts urbans i els jocs infantils del Parc de Sant Martí per contaminació

08/06/2018

Comencen els treballs de substitució de terres prèvies a les obres de la futura àrea de gossos del parc de Sant Martí per sanejar la zona, ja que també està afectada.

D’acord amb l’Agència Catalana de Residus, l’Ajuntament realitzarà noves analítiques per determinar amb més exactitud l’abast de l’afectació en les zones sensibles del parc, i actuarà amb la substitució de les terres contaminades quan sigui necessari.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona analitzarà si les hortalisses i les plantes dels horts han absorbit la contaminació detectada als sòls.

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat avui de manera preventiva els jocs infantils de Ca l’Arnó, situats al parc de Sant Martí, així com els horts urbans de la masia de Can Cadena, espais que també s’integren dins del parc de Sant Martí. Per altra banda, han començat ja uns treballs previs a la construcció de l’àrea de gossos del parc de Sant Martí que consisteixen a substituir una part de les terres de la futura àrea d’esbarjo de gossos.

Aquestes intervencions formen part d’una actuació preventiva que es porta a terme al Parc de Sant Martí d’acord amb l’Agència Catalana de Residus perquè s’ha detectat la presència d’elements contaminants en el sòl d’aquestes zones del parc, en uns nivells que recomanen fer una anàlisi en profunditat per determinar les actuacions de sanejament necessàries.

L’Ajuntament va descobrir la presència d’elements contaminants al parc de Sant Martí arran d’unes analítiques que es van fer a l’inici de les obres de construcció de l’àrea d’esbarjo de gossos que està programada a l’interior del parc. Seguint els protocols habituals que es desenvolupen quan s’urbanitzen zones en les quals es desenvoluparan activitats sensibles –com és el cas d’una àrea d’esbarjo per a gossos-  abans d’iniciar les obres de l’àrea de gossos es van realitzar anàlisis de la qualitat del sòl. Es van fer un conjunt d’analítiques en un total de 13 punts de la zona en la qual està previst instal·lar aquesta infraestructura i es va detectar una concentració elevada de contaminants, que superava els llindars establerts per a usos urbans. Es dóna la circumstància que just en els terrenys que ara formen part del parc de Sant Martí en els quals s’ha planificat ubicar la nova àrea de gossos, antigament hi havia hagut una indústria de tints i colorants per a roba.

Arran d’aquests resultats, seguint les recomanacions realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya, es va procedir a tancar la futura àrea de gossos i replantejar l’inici del projecte amb actuacions prèvies de substitució de la sorra contaminada (treballs que ja han començat), i es va decidir també realitzar un estudi més ampli sobre la qualitat del sòl a la resta del parc de Sant Martí.

Així doncs, immediatament es va dur a terme tot un seguit de cales addicionals en vint punts diferents del parc, i sobretot en aquelles zones en les quals es desenvolupen activitats sensibles. Aquestes noves analítiques, realitzades els darrers dies, han estat les que han posat de manifest la presència de contaminants en els altres punts del parc (la zona d’horts i la dels jocs infantils), en nivells i amb concentracions molt inferiors als detectats a la zona destinada a l’àrea de gossos. Això no obstant, amb uns valors que mereixen l’acció preventiva de tancar els espais i realitzar nous anàlisis més específics i detallats per determinar les accions de sanejament a dur a terme.

Tot aquest procés ha estat posat en coneixement i compartit amb l’Agència de Residus de Catalunya, ens amb el qual l’Ajuntament ha acordat realitzar les següents accions:

Àrea d’esbarjo de gossos:

Prèviament a la construcció de la nova zona per a gossos es retirarà entre 1,5 i 2 metres de terres preexistents que seran substituïdes per terres de nova aportació. També caldrà substituir els elements vegetals situats dins de la zona contaminada. Aquesta intervenció està ja en marxa.

Horts urbans de la masia de Can Cadena:

S’extrauran 10 mostres d’una profunditat de 30 centímetres per obtenir més informació sobre l’abast i la fondària de la contaminació de la terra, i atès que les arrels de les plantes es troben en aquesta secció de la superfície. Per la seva banda, l’Agència de Salut Pública de Barcelona agafarà mostres dels fruits i hortalisses de les plantes conreades en els propers dies, per analitzar si es troben afectades per la presència d’elements contaminants que es troben en els terrenys.

Jocs infantils de Ca l’Arnó:

Es faran tres noves cales a la zona on se situen els jocs infantils, que permetran determinar la superfície de terres que cal substituir i es farà un anàlisi quantitatiu de risc per garantir l’adequació de l’àrea als seus usos.

La resta del parc de Sant Martí:

Malgrat que no és necessari el tancament de la resta del parc, es realitzaran noves analítiques als entorns més immediats de les àrees que si que han estat tancades per obtenir més informació sobre la presència d’elements contaminants i s’estudiarà la compatibilitat d’aquests amb les activitats i els usos que té el parc.Compartiu aquest contingut